Työaikapankki on vapaaehtoinen työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmä, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työaikapankkiin tallennetaan aikaa, jota voi pitää vapaana myöhemmin.

Työaikapankki voi perustua työehtosopimukseen tai lakiin. Työaikalakiin perustuvasta työaikapankista voidaan sopia kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta tai onko työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräyksiä työaikapankista, lakiin perustuva työaikapankki on sille vaihtoehtoinen. 

Lakiin perustuva työaikapankki

Työpaikalla voidaan ottaa käyttöön lakiin perustuva työaikapankki. Työnantaja voi sopia työaikapankista luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, muun työntekijöiden edustajan, henkilöstön tai jonkin henkilöstöryhmän kanssa. Työaikapankki voidaan perustaa koko henkilöstölle tai jollekin henkilöstöryhmälle.

Työaikapankista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksessa on yksilöitävä, mitä eriä työaikapankkiin voidaan säästää ja kuinka paljon. Lain mukaan työaikapankkiin voidaan siirtää lisä- ja ylityötunteja sekä liukuvan työajan saldotunteja (enintään 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana). Työaikapankkiin voidaan tallettaa myös lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia sen jälkeen, kun ne on ensiksi muutettu aikamääräisiksi. Tällainen voi olla esimerkiksi lomaraha.

Työaikapankkiin säästetty kertymä ei saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tuntia. Pankin kokonaiskertymä ei myöskään saa ylittää kuuden kuukauden työaikaa vastaavaa määrää.

Kun säästetty erä siirretään työaikapankkiin, sitä koskevat ehdot korvautuvat työaikapankin ehdoilla.

Kun työpaikalle perustetaan työaikapankki, on sovittava myös vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista. Siltä varalta, että sopimus ei myöhemmin enää vastaa osapuolten tarpeita, sopimuksessa on sovittava työaikapankin lakkauttamisesta ja siitä, ja miten lakkaamishetkellä pankissa oleva aika korvataan.

Työehtosopimukseen perustuva työaikapankki

Työaikapankin käyttöönotosta ja ehdoista tehdään yritys- tai työpaikkakohtainen paikallinen työaikapankkisopimus. Sopimuksen työntekijöiden puolelta voi allekirjoittaa henkilöstöryhmän luottamusmies tai -valtuutettu.  

Työehtosopimukseen perustuvasta työaikapankista sopiessa noudatetaan kyseisen työehtosopimuksen määräyksiä.Työaikapankkisopimuksessa sovitaan, ketkä kuuluvat sopimuksen piiriin, mitä eriä pankkiin voidaan siirtää, milloin vapaat voidaan pitää ja miten niistä ilmoitetaan. Sopimuksessa sovitaan myös talletettavien ja vapaana otettavien tuntien enimmäismäärät sekä mahdollisesti kertymä- ja tasoittumisjaksot. Lisäksi sovitaan työntekijän työaikapankkiin liittymisestä, siitä eroamisesta sekä työaikapankkisopimuksen päättämismenettelystä.

”Kannustamme yrityksiä ottamaan järjestelmän rohkeasti käyttöön, sillä yleensä sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät selkeästi sovituista pelisäännöistä.”