Osaaminen on moninainen kokonaisuus hankittuja tietoja ja taitoja, ominaisuuksia ja persoonallisuuden piirteitä. Myös uskomukset, arvot tai verkostot voivat olla osa osaamista.

Osaamista voi myös jaotella monin tavoin. Työelämässä yksi tapa on jakaa osaaminen ammatilliseen osaamiseen, yleisiin työelämätaitoihin ja itsensä johtamisen taitoihin.

 • Ammatillinen osaaminen on koulutuksen ja kokemuksen kautta syntynyttä osaamista, joka liittyy omaan ammattiin tai työhön.
 • Yleiset työelämätaidot taas ovat missä tahansa ammatissa tai työssä tarvittavia taitoja. Nämä vaihtelevat ajan myötä eivät niinkään tehtävittäin tai toimialoittain.
 • Itsensä johtamisen taidot ovat usein ihmisen luontaisia taitoja, mutta niitä voi myös oppia.

Miten tunnistat oman osaamisesi?

Osaamistaan voi kartoittaa sekä itse että pyytämällä apua muilta. Toteuta kartoittaminen näillä neljällä tavalla.

1. Kysy itseltäsi

Usein ihmiset viihtyvät juuri niiden asioiden parissa, joita he myös osaavat hyvin. Toisaalta niissä asioissa myös kehittyy, joihin käyttää aikaansa.

Kysy siis itseltäsi tällaisia kysymyksiä:

 • Mitä tehdessä viihdyt, nautit ja iloitset?
 • Milloin koet oivalluksen hetkiä?
 • Mitä teet pelkästään tekemisen ilosta?
 • Mitä tekisit, jos ei olisi mitään rajoituksia, kuten raha?
 • Mitä on kiva tehdä yksin? Entä yhdessä?

2. Kysy muilta

Muut näkevät usein meidän osaamisemme selvästi ja pystyvät sanoittamaan sen osuvasti. Mieti siis, mitä muut sinulle viestivät:

 • Mistä saat hyvää palautetta?
 • Missä sinulta pyydetään apua?

Näiden kysymysten avulla voit päästä osaamistesi äärelle ja huomata mahdollisesti itsestään selvienkin asioiden tärkeyden.

3. Kerro tarina

Yksi oiva keino oman osaamisen sanoittamiseen on kertoa onnistumistarina. Kerro tarina itsellesi ja nauhoita puheesi. Puheessa käytetään usein selkeitä ja ilmaisuvoimaisia sanoja, jotka unohtuvat, kun kynä otetaan käteen.

Kerro tarina jollekulle toiselle. Pyydä häntä kuuntelemaan hiljaa, kommentoimatta. Kuunnellessaan hän kirjaa paperille, mitä tietoja, taitoja ja osaamista hän kuulee kertomuksessasi. Lopuksi hän antaa paperin sinulle ja voi halutessanne kertoa tarkemmin kuulemistaan osaamisista.

Voit vaikka kutsua ystäviä käymään ja viettää iltaa onnistumistarinoiden parissa.

4. Kirjaa ajatuksesi paperille

Kirjaa itse oivaltamasi ja muilta kuulemasi osaamiset paperille. Ajattelua voi auttaa, kun löydät miellyttävän visuaalisen tavan kuvata osaamistasi. Sopiiko sinulle esim. MindMap, käsitekartta tai kaaviokuva? Kirjaaminen kirkastaa ajatuksia.

Mieti, voiko mieleesi tulleita osaamisia purkaa vielä pienempiin osa-alueisiin. Mitä yksittäisiä taitoja, toimintatapoja, tietoa, kykyjä, ominaisuuksia, asenteita vuorovaikutuksessa onnistuminen vaatii?

Mitkä näistä osaamisista ovat sellaisia vahvuuksiasi, jotka erottavat sinut massasta. Mitkä asiat nostaisit esille työhakemuksessa tai haastattelussa?

Kolme näkökulmaa osaamiseen

Ammatillinen osaaminen

Asiatieto, kokemuksen mukanaan tuoma osaaminen, joka liittyy omaan ammattiin, työhön

Ammatillista osaamista kerryttävät

 • Opinnot
 • Projektit
 • Työkokemus
 • Luottamustehtävät
 • Harrastukset

Yleiset työelämätaidot

 • Analysointi ja arviointi
 • Esimiestaidot, johtaminen
 • Innovatiivisuus
 • IT-taidot, digi ja some
 • Kielitaito ja kulttuurien tuntemus
 • Oman osaamisen markkinointi
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Organisointikyky
 • Projektin hallintataito
 • Verkostoitumisen taidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Yhteistyö- ja neuvottelutaidot
 • Tiedonhallinnan taidot
 • Tunneäly

Itsensä johtamisen taidot

 • Ajanhallinnan taidot
 • Ajattelun taidot
 • Asenne
 • Itsesäätely
 • Muutoskyvykkyys
 • Oman toiminnan arviointi
 • Oppimisen taidot
 • Priorisointitaidot
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Tietotaidon soveltaminen eri tilanteissa
 • Toiminnan ohjaaminen
 • Toiminnan suunnittelu

Lähde: Outi Hägg, Aalto-yliopisto