Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.

Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Kiellettyjä syrjiviä perusteita ovat esimerkiksi työntekijän raskaus, ikä, terveydentila tai uskonto. Myöskään työntekijä ei saa purkaa työsuhdetta koeajalla epäasiallisesta syystä. Tällainen epäasiallinen syy voi olla paremman työtarjouksen saaminen muualta. 

Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään ilmoittaa työehtosopimuksen mukaisen koeajan soveltamisesta.

Koeaikapurussa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurkua ei voi tehdä ennen työnteon aloittamista.