Määräaikainen työsopimus päättyy, kun määräaika päättyy tai sovittu työ valmistuu. Jos työsopimuksen päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisestä viipymättä päättymisajankohdan tultua hänen tietoonsa.

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia koko määräajan. Määräaikaista työsopimusta ei siten lähtökohtaisesti voi irtisanoa kesken kauden. Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan kuitenkin ottaa ehto, jonka mukaan sopimus voidaan irtisanoa. Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen siihen on oltava irtisanomisperuste. 

Työsopimuksen osapuolet voivat myös yhteisesti sopia määräaikaisen työsopimuksen päättämisestä. Määräaikainen työsopimus voidaan lisäksi päättää ennenaikaisesti purkamalla työsuhde työsopimuslain edellyttämin perustein.

Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.