Nais- ja miesekonomien suhdeverkostoja vertaileva pro gradu -tutkielma: Neljännes ekonomeista työllistyy suhteiden avulla

(Pro gradu julkaistu huhtikuussa 2012)

Neljännes vastavalmistuneista ekonomeista on löytänyt työnsä suhteiden avulla. Miehet ovat työllistyneet suhteiden kautta selvästi naisia useammin. Miesten suhdeverkostot antavat naisten verkostoja paremmat edellytykset löytää töitä. Töiden sisällöllinen paremmuus ei kuitenkaan ole riippuvainen töiden löytymismenetelmästä.

Suhdeverkostot ovat vastavalmistuneiden ekonomien toiseksi yleisin tapa löytää töitä mainosten ja ilmoitusten jälkeen. Neljännes vastavalmistuneista kauppatieteilijöistä löysi nykyisen työnsä suhteiden avulla. Miehet työllistyivät suhteiden kautta selvästi naisia useammin.

Miesten verkostorakenne suotuisampi

Suhteen laatu ja suhdeverkoston kokoonpano vaikuttavat todennäköisyyteen saada avoimia työtehtäviä koskevaa tietoa. Etäisempien suhteiden kautta työstään oli kuullut lähes 60 prosenttia vastaajista.

Miesten suhdeverkoston kokoonpano eroaa naisten verkostoista työllistymisen kannalta myönteisesti. Mitä suurempi tuttavapiiri miehillä oli, sitä useammin he löysivät töitä suhteiden kautta. Tuttavapiirin koolla ei ollut havaittavaa merkitystä naisten työllistymisen kannalta.

Miesten verkostoissa on enemmän heikkoihin siteisiin pohjautuvia suhteita ja hierarkkisesti korkeammassa asemassa toimivia kontakteja. Miehet ovat kuulleet työstä naisia useammin johtotehtävissä olevalta henkilöltä ja heikkojen siteiden kautta. Suhteiden kautta työnsä löytäneistä miehistä noin 25 prosenttia kuuli työtehtävästä ylimpään johtoon kuuluneelta ja naisista ainoastaan 16 prosenttia.

Miehet myönteisempiä suhteiden hyödyntämisessä - oma-aloitteisuudessa ei sukupuolittaista eroa


Miehet kokivat suhdeverkostonsa hyödyllisemmiksi kuin naiset ja suhtautuivat myönteisemmin suhteiden hyödyntämiseen, mutta eivät siitä huolimatta hyödyntäneet suhdeverkostojaan naisia useammin.

Omasta aloitteestaan työpaikan löytymiseen johtanutta tietoa oli saanut runsas viidennes, 22 prosenttia vastaajista. Työstä kertonut osapuoli oli ollut aloitteellinen 46 prosentissa tapauksista. Tieto oli tullut esiin kiertoteitse tai sattumalta 32 prosentissa tapauksista.

Palkkaehdot löytymistavasta riippumattomia

Suhteiden kautta löydettyjen töiden ehdot eivät eroa asemaltaan, palkkatasoltaan tai työtyytyväisyydeltään muodollisilla menetelmillä löydettyjen töiden ehdoista.

Ekonomimiesten ei voi tutkimustulosten perusteella katsoa saaneet merkittävää työn sisällöllistä hyötyä naisekonomeihin verrattuna. Suhteiden tarjoama hyöty rajoittuu työnhakuprosessissa saavutettuihin etuihin.

Raportin taustat

Valtiotieteelliselle tiedekunnalle Suomen Ekonomien kanssa yhteistyössä tehdyssä gradussa tarkasteltiin suhdeverkoston merkitystä työn löytymisen ja löydetyn työn ominaisuuksien kannalta sukupuolittain.

Tutkimukseen osallistui 484 Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Svenska Handelshögskolanista valmistunutta kauppatieteiden maisteria. Vastaajat olivat valmistuneet vuosina 2005–2009.

Lue pro gradu -tutkielma

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi