Työsuojelu kuuluu kaikille

Työsuojelu kuuluu meille kaikille, myös esimiehille ja asiantuntijoille. Perinteisesti työsuojelu on mielletty tapaturmien ehkäisyksi, mutta kyseessä on paljon laajempi käsite, joka pitää sisällään myös muun muassa henkisen työsuojelun ja työaikasuojelun.

Asiantuntijatyössä korostuvat erityisesti kuormitukseen ja riittävään palautumiseen liittyvät asiat, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilön jaksaminen. Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa seuraamaan työaikoja sekä kartoittamaan työhön liittyvät riskit. Niiden lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan myös muun muassa riittävästä perehdyttämisestä.

Työaikalaki ja työturvallisuuslaki ovat pakottavaa lainsäädäntöä, joten niiden noudattaminen ei perustu työntekijän tai työnantajan tahtoon, vaan työnantajan on niistä huolehdittava.

Työn kuormittavuuden arviointi työpaikalla

Työn ja siihen liittyvän matkustamisen kuormittavuus vaihtelee yksilöittäin ja se mikä on toiselle selvästi liikaa, on toiselle sopivasti. Lainsäädännön tarkoituksena onkin varmistaa, että työnantaja huolehtii ja seuraa työhön liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta yksittäisiin työntekijöihin.

Asiantuntijatyössä korostuvat erityisesti psykososiaaliset kuormitustekijät, kuten epätyypilliset työajat, yksintyöskentely, ihmissuhde- ja tietokuormitus, työsuhteen epävarmuuteen liittyvät tekijät sekä liiallinen työmäärä. Myös epäasiallinen kohtelu on vaaratekijä, jonka poistamiseen työnantajan on ryhdyttävä heti ongelman havaittuaan.

Työn kuorimitusta pystytään seuraamaan muun muassa kehityskeskustelujen ja työhyvinvointikyselyiden avulla. Jokaisella meillä on vastuu huolehtia omasta jaksamisesta sekä siitä, ettei liukumasaldo ylitä lain sallimaa maksimia eli + 40 tuntia.

Jo nuorena kannattaa pitää huolta jaksamisestaan. Vaikka jatkuvaa kiirettä jaksaisikin nyt, konkretisoituvat haitat viimeistään keski-iässä. Mielenterveysongelmat ja loppuun palaminen ajavat valitettavan monia pysyvästi pois työelämästä jo alle 30-vuotiaana.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.