Työsuojeluvaltuutettu edustaa sinua työpaikalla työsuojeluasioissa

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä työsuojeluasioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden edustajana ja tuntee työpaikan työsuojeluasiat. Mikäli sinua askarruttaa jokin työsuojeluun tai työhyvinvointiin liittyvä asia, ole yhteydessä oman työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun.

Työsuojelutehtävässä toimiminen

 • Työsuojelutehtävän haasteita
 • Ajankäyttö
 • Tiedonsaanti
 • Oikeus tehtävässä tarvittavaan kouluttautumiseen
 • Yhteistyö eri tahojen kanssa / työnjako
 • Kuinka huolehtia omasta jaksamisesta

Ajankäyttö

 • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada vapautusta tehtäviensä hoitamisen kannalta "kohtuulliseksi ajaksi"
 • Huomioitava edustettavien määrä
 • Työpaikan alueellinen laajuus
 • Työskentelypaikkojen lukumäärä
 • Suoritettavan työn luonne
 • Jollei muuta ole sovittu, työsuojeluvaltuutettu on vapautettava vähintään neljäksi tunniksi kunkin neljän peräkkäisen kalenteriviikon pituisen jakson aikana

Työterveyshuolto ja työsuojelu

 • Työpaikkaselvitykset
 • Terveystarkastukset
 • Työyhteisötyö
 • Työn kuormittavuuden arviointi
 • Osallistuminen työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen
 • Työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
 • Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutuksen ohjaus
 • Seuranta ja arviointi sekä jatkuva kehittäminen

Työsuojeluvaltuutettu ja yhteistyötahot

 • Työsuojeluasiat ja luottamusmiesten edunvalvontakysymykset liittyvät usein toisiinsa
 • Työ- ja lepoajat sekä ylityöt
 • Kuormittuminen
 • Työhyvinvointi muutostilanteissa
 • Työyhteisöjen ristiriidat ja työsyrjintäkysymykset
 • Kuntoutus, työjärjestelyt ja uudelleensijoitus
 • Palvelussuhteen päättäminen
 • Yhteistyö työsuojelupäällikön kanssa
 • Yhteistyö esimiesten, johdon, HR:n kanssa

Muita yhteistyötahoja

 • Työturvallisuuskeskus: työsuojeluun ja -hyvinvointiin liittyvät asiantuntijapalvelut, koulutus
 • Työterveyslaitos: työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut, koulutus
 • Työmarkkinajärjestöt: juridinen ja muu neuvonta
 • Työsuojeluhallinto: työsuojeluun liittyvät asiantuntija- ja viranomaispalvelut
 • Työeläkevakuutusyhtiöt: yhteistyö työhyvinvoinnin edistämiseksi, ammatillinen kuntoutus
 • Kansaneläkelaitos: kuntoutuspalvelut, eläkeratkaisut
 • Työvoimahallinto: uudelleenkoulutus, työpaikan vaihto

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.