Välmående ur sex synvinklar

Under året granskas välmående ur sex synvinklar. Varje tema behandlas på olika sätt i två månader. Vi lyfter fram aktuella forskningsdata, artiklar, funderingar och redskap som kan användas för att granska det egna välmåendet.

  1. Tid. Planering, prioritering och tidsanvändning betonas allt mer i arbetslivet.   
  2. Attityd. En positiv attityd är en bärande kraft och omsorg om det egna välmåendet skapar förutsättningar för att du återhämtar dig och får nya krafter.  
  3. Arbete. Ett meningsfullt och lockande arbete hör till det som våra medlemmar väntar sig av arbetslivet.  
  4. Kondition. Vi behandlar både fysisk och psykisk kondition men även hjärnkondition.
  5. Flexibilitet. När det hela tiden sker förändringar är flexibelt tänkande och handlande självledarskap av bästa slag.  
  6. Människor. Närstående människor och nätverk är viktiga när välmåendet diskuteras.