Vakuutusalan työehtosopimus - TES

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vakuutusalalla työehtosopimusta, mutta alan työehtosopimus on yleissitova ja sitä noudatetaan kaikkiin vakuutusalalla työskenteleviin pois lukien alla luetellut ryhmät.

Vakuutusalalla työehtosopimuksia ei sovelleta henkilöstöryhmiin:

 • johtavassa asemassa olevia konttoritoimihenkilöitä, esimerkiksi osastopäälliköitä tai heihin rinnastettavassa asemassa olevia tai organisaatiossa heidän yläpuolellaan olevia toimihenkilöitä
 • yhtiöiden palveluksessa olevia sellaisia henkilöryhmiä, joita koskee eri työehtosopimus
 • kesäapulaisia tai konttoritoimihenkilöitä, joiden keskimääräinen säännöllinen viikoittainen työaika on enintään 16 tuntia viikossa tai joiden kanssa on sovittu enintään 3 kuukauden työsuhteesta.

Sopimuskausi:

1.11.2016 – 31.10.2017

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen vakuutusalalla

 • Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla 1.1.2017 lukien ansiotasoa muuttamatta.
 • Työajan pidennyksen toteuttamistavasta sovitaan paikallisesti. Jollei paikallisissa sopimusneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työajan pidennys toteutetaan kokoaikaisissa työaikamuodoissa pidentämällä viikoittaista säännöllistä työaikaa 30 minuutilla siten, että työaika on 38 tuntia 30 minuuttia ja työaika sijoitetaan viidelle arkipäivälle, ei kuitenkaan lauantaille.
 • Pidennyksen toteuttamistapa kerrotaan henkilöstölle hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen toteuttamistavan alkamista.
 • Jos yhtiössä on käytössä työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan alittava työsopimukseen perustuva kokoaikainen työaika, viikoittaista säännöllistä työaikaa pidennetään 30 minuutilla.
 • Osa-aikaisten työaikaa pidennetään sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa ansiotasoa muuttamatta.
 • Tuntipalkkalaisen työaikaa pidennetään suhteessa sovittuun työaikaan tai keskimääräiseen työaikaan ansiotasoa muuttamatta.
 • Vain osan kalenterivuotta työsuhteessa olevien työaikaa pidennetään em. periaatteiden mukaisesti.

Palkkakeskustelujärjestelmä

 • Vakuutusalalla on käytössä palkkakeskustelujärjestelmä.
 • Palkkakeskustelun tarkoituksena on, että jokainen toimihenkilö saa vuosittain keskustella esimiehensä kanssa työtehtävien, työsuorituksen ja palkan vastaavuudesta toisiinsa. 

Lisätietoa palkkakeskustelujärjestelmästä Vakuutusalan työehtosopimuksen liitteessä 4: Palkkakeskustelua koskeva pöytäkirja.

Työaika

Säännöllinen työaika

 • Säännöllinen työaika on enintään 7 tuntia 36 minuuttia vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa.
 • Säännöllinen viikkotyöaika järjestetään siten, että se sijoitetaan pääsääntöisesti viidelle arkipäivälle, ei kuitenkaan lauantaipäivälle.  

Lauantaityö

 • Säännöllisen lauantaityön tekeminen edellyttää kirjallista sopimusta yrityksen ja toimihenkilön välillä.
 • Sopimuksen on perustuttava vapaaehtoisuuteen.
 • Uusien toimihenkilöiden kanssa voidaan työsopimuksessa sopia säännöllisestä lauantaityöstä, mikäli he työsopimuksensa mukaan tulevat sellaiseen työhön, jossa on käytössä tai suunnitteilla säännöllinen lauantaityö.

Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan.

Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuoden päättyessä:

 • alle vuoden 2 arkipäivää /kk
 • vähintään vuoden 2,5 arkipäivää /kk
 • vähintään 10 vuotta 3 arkipäivää/kk

Työsuhteen kestoaikaa laskettaessa otetaan huomioon vakuutusalalla yhteensä palveltu aika.

Lomaltapaluuraha

Lapsen syntymä

 • Toimihenkilöllä on oikeus saada 72 arkipäivän pituiselta äitiysvapaan ajalta ja kuuden arkipäivän pituiselta isyysvapaan ajalta täysi palkka.
 • Perhevapaalta palaavalla toimihenkilöllä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Sairastuminen

Milloin toimihenkilö estyy työtään tekemästä sairauden tai tapaturman vuoksi, jota hän ei ole aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, suoritetaan hänelle

 • täyttä palkkaa 30 päivän sairausajalta
 • sairauden kestäessä yli 30 päivää suoritetaan toisen ja kolmannen kuukauden palkka enintään kerran kalenterivuoden aikana ja vain kerran yli kalenterivuoden vaihteen jatkuneen sairauden johdosta
 • sairauden kestäessä yli kolme kuukautta voi yhtiö harkintansa mukaan maksaa sairausajan palkkaa.

Tilapäinen poissaolo

Palkka- ja muita etuja ei vähennä työpäivänä tapahtuva lyhyt poissaolo, joka johtuu:

 • lapsen tai muun lähiomaisen äkillisestä sairaudesta tai lähiomaisen kuolemasta tai hautajaisista: pääsääntöisesti enintään 1 päivä
 • alle 10-vuotiaan lapsen tai alle 18-vuotiaan vaikeaa sairautta sairastavan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan huoltajalle palkkaa sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti sellaisen lyhyen tilapäispoissaolon ajalta, joka on välttämätön lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Poissaolo ei saa kuitenkaan ylittää 3 päivää.
 • omista vihkiäisistä  
 • toimihenkilön 50- ja 60-vuotispäivistä jos työsuhde jatkunut vähintään vuoden ja merkkipäivä sattuu hänen työpäiväkseen
 • asunnon muutosta jos muutto osuu hänen työpäiväkseen. Palkalliseen muuttopäivään on oikeus enintään kerran 12 perättäisen kuukauden aikana.

Vakuutusalan työehtosopimuksen neuvottelee työnantajaliitto Finanssialan Keskusliiton kanssa toimihenkilöliitto Vakuutusväen liitto VVL. Ylemmät toimihenkilöt YTN ei ole toistaiseksi työehtosopimuksen sopijaosapuoli.

Ota yhteyttä

YTN finanssialan vastuuasiamies ja Suomen Ekonomien asiamies

Riikka Sipilä

p. +358400458226

riikka.sipila@ekonomit.fi

 

YTN finanssialan lakituki ja Suomen Ekonomien työsuhdelakimies

Joel Uusi-Oukari

p. 0201 299 216

joel.uusi-oukari@ekonomit.fi