Valtiosektorin virka- ja työehtosopimus

Valtion palveluksessa työskentelee noin 1 100 Suomen Ekonomien jäsentä. Kaikista virastoista Suomen Ekonomien jäseniä työskentelee eniten Verohallinnon palveluksessa. Muita suuria Suomen Ekonomien jäsenten työllistäjiä valtiosektorilla ovat Tullilaitos sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Suomen Ekonomien jäsenten puolesta valtion virka- ja työehtosopimuksesta (VES) neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos . Muut VES:n allekirjoittajajärjestöt ovat Palkansaajajärjestö Pardia sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Keskustason sopimusten lisäksi virastoissa on solmittu tarkentavia virastokohtaisia sopimuksia muun muassa palkkausjärjestelmästä.

Sopimuskausi

Nykyinen sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018.

Lue koko Valtion virka- ja työehtosopimus

Palkankorotukset

Vuosi 2017

Ei palkan yleiskorotuksia. Mahdolliset muutokset virastotason virka- ja työehtosopimuksiin toteutetaan siten, että ne eivät aiheuta kustannuksia.

Vuosi 2016

Tehtäväkohtaisten palkanosien (vast.) taulukoita, ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella, joka on 13,00 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 %.

Mikäli palkka määräytyy euromääräisenä kokonaispalkkana, korotus on 16 euroa tai vähintään 0,43 %.

Työaika

Erilaiset työaikakäytännöt kuten liukuvan työajan ja työaikapankin sekä erilaisten etätyömahdollisuuksien käyttäminen vaihtelee merkittävästi virastoittain.

Lomat

  • Täyden vuosiloman pituus vaihtelee 22 päivästä 38 päivään ja riippuu palvelusuran pituudesta.
  • Pisimmän lomaoikeuden saa 15 vuoden palveluksen jälkeen. Valtion palveluksen lisäksi vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa on muun työnantajan palveluksessa tehty työ, josta on olennaista hyötyä virkamiehen tai työntekijän tehtävän suorittamisessa.
  • Valtion virkamiesten ja työntekijöiden lomarahoja alennetaan 30 prosentilla. Alentaminen koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja.

Perhevapaa

Äitiysvapaan ensimmäiset 72 arkipäivää ja isyysvapaan 6 ensimmäistä arkipäivää ovat palkallisia.

Henkilöstön edustaja

  • Valtiolla on kattava luottamusmiesjärjestelmä.
  • Suomen Ekonomien jäseniä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n asettama luottamusmies.
  • Luottamusmieheen voit olla yhteydessä erilaisissa työ- tai virkasuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Asiamies

Ted Apter
p. +358400602439
ted.apter@ekonomit.fi

Ota yhteyttä

Työsuhdelakimies

Joel Uusi-Oukari

p. 0201 299 216

joel.uusi-oukari@ekonomit.fi