Kannustavaa ja vastuullista veropolitiikkaa

Suomalaisen veropolitiikan ongelmia ovat erityisesti korkea ansiotuloverotus, kireä progressio ja julkisen talouden kestävyysvaje.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on varsin kireän verotuksen maa. Suomi erottuu muista maista erityisesti korkean progression takia, joka on Suomen verojärjestelmän keskeisin ongelma.

Rajaveroaste, eli verojen osuus tulonlisäyksestä, on korkea jo varsin matalilla palkkatasoilla ja se nousee nopeasti tulojen kasvaessa. Veronmaksajain keskusliiton mukaan keskituloisen palkansaajan sadan euron palkankorotuksesta peräti 47 euroa menee veroihin. Verotuksen progressiota tuleekin kehittää kannustavammaksi.

Ansiotuloverotuksen keventäminen hyvä porkkana

Julkisen talouden kestävyysvaje poistuu, kun työllisyysaste nousee yli 75 prosenttiin. Suomessa on kuitenkin vakavia työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelmia sekä pulaa osaavasta työvoimasta. Osaajia tarvitaan myös ulkomailta. Huomiota pitäisikin kiinnittää yritysverotuksen kansainvälisen kilpailukyvyn lisäksi palkkaverotuksen kilpailukykyyn, kun tavoitteena on houkutella Suomeen uusia osaajia ja pitää kiinni nykyisistä. Verotuksen tulee osaltaan tukea korkeaan osaamiseen nojaavaa työllisyyden kasvua. Ansiotuloverotus onkin saatettava kaikilla tulotasoilla EU15-maiden tasolle.

Ansiotuloverojen laskeminen on mahdollista, jos kaikki osaaminen saadaan parhaaseen käyttöön, uusia mahdollisuuksia yksilöille, dynaamisempi liikkuvuus sekä korkeampi työllisyysaste.

Suunnataan verotusta kulutus- ja haittaveroihin

Veropohjan on oltava laaja. Merkittävä työtuloverotuksen keventäminen vähentämättä julkisen talouden tuloja on mahdollista vain kiristämällä ensisijaisesti kulutus- ja haittaveroja, koska veropohjana ainoastaan kulutus on riittävän laaja. Verotuksen suuntaaminen kulutus- ja haittaverojen suuntaan ohjaa verotuksen painopistettä oikeaan suuntaan myös kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden kannalta.  Meidän tulee tehdä rohkeampia veroratkaisuja. Rangaistaan saastuttamisesta ja ohjataan esimerkiksi liikenteeseen liittyviä valintoja verotuksen avulla.

Yritys- ja yrittäjäverotuksen pitää kohdella tasapuolisesti sekä pääoma- että osaamisintensiivisiä elinkeinoja. Siksi merkittävä työtuloverotuksen keventäminen on tärkein kehittämiskohde myös elinkeino- ja yrittäjäpolitiikan kannalta. Eroa pääoma- ja ansiotulojen verokohtelussa on kavennettava ensisijaisesti keventämällä ansiotuloverotusta.

Digitalisaation aikaansaamat muutokset pienentävät ansiotulovero- ja arvonlisäverokertymiä, jotka muodostavat keskeisen osan nykyisestä veropohjasta. Tulevaisuuden veroratkaisuja tehtäessä on olennaista tutkia, mitä digitalisoituvassa maailmassa on mahdollista verottaa tehokkaasti ja kohdennetusti.

Akavan veropoliittinen ohjelma