Kompetensen i fokus för verksamheten 2017

13.3.2017 15:41

När ekonomin är instabil och organisationerna ständigt förändras är kompetens och kompetensutveckling såväl beträffande individen, gemenskapen som samhället våra nycklar till framgång.

Finlands Ekonomers tema 2017 är Kompetensen i fokus. Med detta tema vill vi lyfta fram kompetensens och kompetensutvecklingens betydelse samt utvidga den samhälleliga diskussionen om kompetens, dess resultat och framtidens kompetensbehov.

Vi vill påminna våra medlemmar om att var och en genom att vara aktiv kan bidra till att den egna kompetensen blir synlig och utvecklas.

Vet du vad du kan? 

Det är inte alltid lätt att berätta vad man kan. Det är lätt att beskriva uppgiftsspecifik kompetens i en viss bransch – "jag är expert på intern redovisning i den tunga industrin". Beskrivningen är ändå ganska begränsad. I värsta fall förstår ingen utom de närmaste arbetskamraterna vad det är fråga om.

Därför är det viktigt att kunna berätta vad man kan även i större utsträckning: via arbetslivsfärdigheter och metafärdigheter. Med arbetslivsfärdigheter avses till exempel kommunikationsförmåga och social kompetens eller färdigheter att arbeta i grupp. Med metafärdigheter avses hantering av helheter, problemlösning, stresstålighet eller förmåga att fatta beslut. Många kanske anser dessa vara självklarheter och inte särskilda färdigheter, men det avgörande är att man kan beskriva dessa färdigheter i sig själv.

Var och en har nytta av att fundera över hur det egna kunnandet kan synliggöras i meritförteckningen, i kanaler i sociala medier och i egna nätverk såväl inom som utanför organisationen. Att skapa en expertprofil i sociala medier är till exempel ett sätt att lyfta fram det egna kunnandet.

Finlands Ekonomer erbjuder sina medlemmar bland annat utbildningar för kompetensutveckling, tips för att slipa meritförteckningen och karriär- och jobbsökningsträning, webbutbildningar och evenemang för yrkesutveckling. Ekonomföreningarna runtom i landet ordnar också utbildningar och möjligheter att skapa nätverk så att medlemmarna själva kan förbättra sin kompetens.

Delar ni med er av ert kunnande?

Beträffande kompetensutveckling är sätten att dela med sig av sitt kunnande och skapa inlärningsmöjligheter viktiga ur gemenskapens synvinkel – hur förmedlas kunskaper och färdigheter så att de gynnar hela gemenskapen?

Förmedlandet av kunnande är nära förknippat förutom med organisationskulturen även med förfaringssätten och processerna som stödjer den. Att utveckla och leda dessa hör till organisationernas strateginivå.

Mentorskap är ett traditionellt sätt att förmedla kunnande. Numera får utnyttjandet av nätverk också en viktig roll även om small talk på evenemang för nätverksbyggande inte är det naturligaste sättet för finländare att dela med sig av sitt kunnande. Finlands Ekonomers mål i år är att hitta verksamhetsmodeller som främjar förmedlandet av kunnande i nätverk.

Vem får utvecklas?

På samhällsnivå är olika utbildningsmöjligheter, incitament, utbildningspolitiska val samt i sista hand produktivitet och nationell konkurrenskraft betydelsefulla för kompetensutvecklingen.

Vi vill värna om ett samhälle där människan får sörja för sitt kunnande, eftersom det har visat sig att kompetensutveckling förlänger arbetskarriärerna. Kompetensutveckling förbättrar också arbetslösas möjligheter att få arbete.

Arbetslösa ekonomers erfarenheter av möjligheterna att på eget initiativ utveckla kompetensen med utkomstskydd för arbetslösa är utmanande. I Finland bör det finnas incitamentssystem som gör att det alltid är lönsamt och inte straffbart att utveckla den egna kompetensen. 

Vi vill öka de arbetslösas frivilliga sätt att utveckla sin kompetens till exempel genom att öka deras rättigheter att studera och utveckla sig under arbetslösheten. Genom att förenhetliga TE-byråernas förfaringssätt kan man också bidra till att sysselsättningsfrämjande utbildning godkänns.