Mot jämställda löner genom en reform av familjeledighetssystemet

31.10.2016 15:32

Idag upphör löneutbetalningen till kvinnor i Finland.  Detta grundar sig på Statistikcentralens uppgifter som visar att kvinnornas lön i Finland är 83,3 procent av männens lön. Vid en jämförelse av kvinnors och mäns lön bland ekonomerna får kvinnorna cirka 11 procent mindre lön än männen för samma arbete. Det nuvarande familjeledighetssystemet utgör ett betydande hinder på vägen mot jämställda löner samt en mer omfattande jämställdhet i arbetslivet.

Finlands Ekonomer anser att beredningen av reformen av familjeledighetssystemet borde inledas omedelbart. Med en väl förberedd beredning kan man uppnå en positiv trend där jämställdhet i arbetslivet och sysselsättning främjas.

Enligt Kosti Hyyppä, Finlands Ekonomers ombudsman som ansvarar för jämställdhetsfrågor, är de viktigaste målen för reformen att pappornas ledighet blir längre och att systemet blir flexiblare. "Papporna ska inte tvingas vara lediga längre, men samhället ska med hjälp av stödsystemet särskilt sporra papporna att vara familjelediga längre". Hyyppä betonar att familjerna fortfarande själva borde få bestämma hur de använder ledigheten, men samhället behöver inte stöda alla val på samma sätt.

När familjeledigheten fördelas jämnare mellan pappor och mammor främjas jämställdheten i arbetslivet automatiskt. Även i rekryteringssituationer är män och kvinnor likställda i högre grad. Pappornas längre familjeledigheter gör att omsorgen och familjeansvaret fördelas jämnare även efter familjeledighetsperioderna.

Kosti Hyyppä önskar att det äntligen blir gärningar efter år av diskussioner. "Det är fint att även vår statsminister anser att beredningen av familjeledighetsreformen bör inledas", säger Hyyppä nöjt och tillägger: "De synpunkter enligt vilka en diskussion om värderingar ännu borde föras före reformen är närmast fördröjande strid mot reformen".

Finlands Ekonomer anser att familjeledighetssystemet kan utvecklas i hög grad även kostnadsneutralt. Vid beredningen av det nya systemet är det ändå skäl att undersöka om en kostnadsneutral reform ger tillräckligt goda resultat eller om det behövs en tilläggssatsning antingen på familjeledigheter eller på rabatter på dagvårdsavgifterna.

Mer information:

Ombudsman Kosti Hyyppä, tfn 050 351 6177
Chefen i arbetslivsfrågor Lotta Savinko, tfn 040 504 4356


Finalisterna har valts – sex toppverk tävlar om titeln som Finlands bästa businessbok

28.10.2016 10:20

Finlands Ekonomer delar igen ut ett pris på 30 000 euro för bästa businessbok. Litteraturpriset som delas ut vartannat år beviljas ett speciellt högklassigt och aktuellt finländskt verk som representerar ekonomiska kompetens- och forskningsområden. Detta är det enda priset i Finland som delas ut till en businessbok. Litteraturprisfinalisterna offentliggjordes den 27 oktober på Helsingfors Bokmässa.
 
Med priset vill Finlands Ekonomer öka uppskattningen för finländsk företagslitteratur och höja nivån på litteraturen även i internationell jämförelse. Ett av målen med priset är också att uppmuntra alla att utveckla sig och sin kompetens genom att läsa bra inhemska företagsböcker.

Vinnarkandidaterna valdes i år bland 24 böcker. Taru Tujunen, en av experterna som satt i förhandsjuryn, ansåg att nivån på tävlingen var hög i år: "Samtliga verk var brännande aktuella. Något som också präglade årets verk var att varje bok var både intressant och nyttig."
 
Tujunen berättar att juryn lätt kunde identifiera sex finalister. "I förhandsjuryn diskuterade vi till exempel varför en viss bok var bäst av alla böcker som skrivits om samma tema. En gemensam syn hittades lätt."
 
Följande sex verk tävlar om litteraturpriset och 30 000 euro:
•    Draivi - voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Frank Martela, Karoliina Jarenko, Talentum Pro
•    Lean asiantuntijatyön johtamisessa, Sari Torkkola, Talentum Pro
•    Bulkista brändiksi - käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen; Ossi Ahto, Anja Kahri, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen, Docendo
•    Digitalisaatio - Yritysjohdon käsikirja, Vesa Ilmarinen, Kai Koskela, Talentum
•    Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima, Matti Alahuhta, Docendo
•    Rytmihäiriö - tartu mahdollisuuksiin tai kuole, Kirsi Piha, Talentum Pro
 
Nu är det tävlingsjuryns tur att analysera verken. Juryn består av tre starka experter: Merja Fischer, Ari Rämö och Ville Saarikalle. De väljer det vinnande verket och litteraturpriset delas ut i februari 2017. Allmänheten kan vara med och rösta på sin favorit på Finlands Ekonomers webbplats. I sociala medier förs diskussioner med hashtaggen #bisneskirjapalkinto.

Mer information:
Projektchef Anu Varpenius, Finlands Ekonomer, tfn 040 710 4860
 
Tävlingsjury
Merja Fischer, EM, doktor i ledningsvetenskap, affärsverksamhetsdirektör och facklitterär författare, Staria Oyj
Ari Rämö, verkställande direktör, SICK Oy
Ville Saarikalle, Partner, Speaker Relations, Nordic Business Forum
 
Förhandsjury
Maria Ampiala, affärsverksamhetsdirektör, Alma Talent/Talentum Pro
Niina Kämäräinen, verkställande direktör, Enilar Oy samt ekonomistuderande/LUT
Pekka Mattila, professor (Professor of Practice) & verkställande direktör, Aalto EE
Hanna Partanen, verksamhetsledare, FEE Suomi/Miljöfostran
Hannu Simström, filosofie doktor, EM, Simström Oy
Taru Tujunen, verkställande direktör, Ellun Kanat


Finlands Ekonomer söker kontaktpersoner till Åbo

18.10.2016 17:00

Kontaktpersonen (dvs. kylli) jobbar som en länk mellan Ekonomerna och ekonomistuderande på Merkantila Klubben.
 
Till dina uppgifter hör att planera och verkställa Ekonomernas marknadsföring, kommunikation och evenemang för studerandena på campus. Du förmedlar information om ekonomistuderandenas arbetslivsfrågor och gör Finlands Ekonomer mera känt. Du samarbetar med Finlands Ekonomers kundrelationsansvariga, de andra kontaktpersonerna, Merkantila Klubben och Ekonomföreningen Merkur.
 
Ekonomernas kontaktperson jobbar deltid, och arbetet kan med fördel göras vid sidan av studierna (arbetstid 10 månader/år, ca 30 h/månad). Arbetsförhållandet är i kraft tills vidare, men kan, om arbetstagaren så önskar, också vara tidsbundet. Arbetsförhållandet börjar 1.1.2017. Till arbetet hör kvälls‐ och veckoslutsarbete samt resor.
 
Vi förväntar oss att du:
• är van att uppträda, har marknadsföringsanda och samarbetsförmåga
• har intresse för ekonomistuderandes och ekonomers intressebevakning
• är initiativrik, målmedveten och kreativ
• är kunning att jobba självständigt
• är bekant med studerandeverksamhet och är studerandemedlem i Finlands Ekonomer
• är närvarande på högskolan och är känd bland ekonomistuderandena
 
 
Skicka din ansökan och CV senast 30.10.2016 till kyllihakemukset@ekonomit.fi.
 
Intervjuerna arrangeras 10. eller 14.11. i Helsingfors. Informera oss i din ansökan ifall det här datumet inte passar dig. Ansökningens första fas sker med som en videointervju. De som kallas till intervju, får en exaktare intervjutidtabell.
 
 
Tilläggsinformation om uppgifterna:
Ekonomernas nuvarande kontaktperson Marina Stenback (tfn 040 592 6453, marina.stenback@ekonomit.fi)
Kundrelationsansvarig Tanja Hankia (tfn 050 3012 664, tanja.hankia@ekonomit.fi)


Konkurrensförbudsavtalen försvagar Finlands konkurrenskraft

30.9.2016 12:34

På den finska arbetsmarknaden har det blivit vanligare med allt längre konkurrensförbud, särskilt i arbetsavtal på expert- och chefsnivå. Detta är en dålig trend. Konkurrensförbudsavtalen begränsar arbetskraftens rörlighet, vilket betyder att arbetsmarknaden och nationalekonomin inte har tillgång till den bästa kompetensen.

"Då arbetskraften kan röra sig fritt fungerar arbetsmarknaden väl och företagen är konkurrenskraftiga. Därför bör man inte införa nya begränsningar som förhindrar rörligheten utan i stället minska antalet begränsningar, säger Finlands Ekonomers jurist Joel Uusi-Oukari.

Finlands Ekonomer anser att principerna om fri rörlighet ska följas såväl beträffande anställda i privata och offentliga sektorn som politiska aktörer vid byten av arbetsplats på arbetsmarknaden.

"En lösning beträffande konkurrensförbudsavtalen kunde vara till exempel att tillämpningsområdet för konkurrensförbudet endast skulle gälla den högsta ledningen eller specialexpertuppgifter. Eller så kunde grunden för konkurrensförbudet och begreppet konkurrent specificeras i arbetsavtalet.  Arbetsgivaren skulle till exempel i arbetsavtalet nämna de företag som konkurrensförbudet gäller", föreslår Uusi-Oukari.

Enligt Finlands Ekonomer behövs det inga ytterligare bestämmelser, utan med individuella avtal som gäller affärs- och yrkeshemligheter kan man trygga både det offentliga och det privata intresset i övergångssituationer. Om ytterligare begränsningar införs bör arbetstagaren få betydande ekonomisk kompensation för perioden då begränsningarna är i kraft.
Arbetets produktivitet ökar då arbetstagarens rätt att byta arbetsplats endast begränsas när det verkligen är nödvändigt. Såväl arbetstagarna, företagen som Finlands nationalekonomi har nytta av detta.

Mer information:
Jurist Joel Uusi-Oukari
tfn 040 866 8629


Akava uudistaa toimintaansa ja tehostaa jäsentensä jäsenmaksujen käyttöä

21.9.2016 17:44

Akava uudistaa toimintaansa ja kohdentaa jäsentensä jäsenmaksujen käyttöä nykyistä tuloksellisemmaksi. Akavan hallitus on kuluvan strategiakauden alussa päättänyt arvioida Akavan toimintaa ja siihen liittyviä rakenteita, ja Akava on toteuttanut tätä hallituksen antamaa tehtävää.

– Kun ympäröivä maailma muuttuu, on myös ay-liikkeen toiminnan muututtava. Akavan kuuluu rahoittaa ensisijaisesti sellaista edunvalvontaa, josta hyötyvät akavalaiset palkansaajat. Se ei missään nimessä tarkoita yhteistyön lopettamista – ei muiden palkansaajajärjestöjen tai työnantajienkaan kanssa. Olemme rahankäytöstämme tilivelvollisia ennen kaikkea Akavan hallitukselle ja liittojemme jäsenille, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Tämän johdosta hallitus on tänään keskiviikkona todennut, että Akavan jäsenyys SAK:n, Akavan ja STTK:n Brysselin-edustustossa FinUnionsissa ei vastaa niitä tavoitteita ja toimintaa, jotka tukevat Akavan strategiaa ja jäsenten edunvalvontaa.

– FinUnions on perustettu 1991. Sen toiminta on pysynyt hyvin samankaltaisena 25 vuotta, vaikka toimintaympäristö EU:ssa on muuttunut. Akava maksaa FinUnionsille 109 000 euroa vuodessa, vaikka Akavan asiantuntijat ja kansainvälisten asioiden päällikkö ovat viime vuodet hoitaneet EU-edunvalvontaa suorin kontaktein sekä yhteistyössä kansainvälisten ay-järjestöjen kanssa. Toimiston ylläpito Brysselissä ei siten ole enää tarkoituksenmukaista.

Akava jatkaa kansainvälistä yhteistyötä korkeakoulutettujen ryhmien neuvottelukunnassa Eurocadresissa sekä työntekijöiden kansainvälisissä kattojärjestöissä ITUCissa ja EAY:ssä.

– Akavan painopisteitä EU-edunvalvonnassa ovat muun muassa työaikadirektiivi, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, psykososiaalisten riskien ehkäisy, EU:n sosiaalinen dialogi sekä panostaminen koulutus-, osaamis- ja innovointipolitiikkaan ja talouskasvuun. Teemme näissä asioissa sekä ay-yhteistyötä että Akavan omaa, suoraa vaikuttamistyötä, Fjäder kertoo.

Hallitus kävi myös laajan keskustelun Akavan rahoitusosuudesta Palkansaajien tutkimuslaitoksessa (PT). Keskustelua ja selvitystyötä korkeakoulutettuja hyödyttävästä tieteellisestä tutkimuksesta jatketaan vielä ennen lopullista päätöstä 5. lokakuuta.

– Akavan vuosittainen jäsenmaksu PT:ssä on kasvanut viidessä vuodessa 169 000 eurosta 273 000 euroon. Tällä rahoituksella pyöritetään PT:n perusinfrastruktuuria ja yleishyödyllistä perustutkimusta. Jos haluamme enemmän akavalaisia hyödyttävää tutkimusta, joudumme maksamaan tutkimuksista vielä erillisrahoitusta, ja tähän budjettimme ei veny, Fjäder kertoo.

Akava selvittää vaihtoehtona, että PT:n rahoittamisen sijaan Akava panostaa nykyistä enemmän omaan tutkimustoimintaansa ja ostaa tieteellistä tutkimusta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta sekä useilta eri tutkimuslaitoksilta, tarvittaessa myös PT:ltä. Ennusteissa Akava hyödyntää jo nyt lähinnä valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteita.

Akava tekee palkansaajayhteistyötä laajasti muun muassa kolmikantaisessa vaikuttamisessa ja lainsäädäntövalmistelussa sekä neuvotteluissa, erilaisissa edustuksissa, kampanjoissa, viestinnässä ja kouluttamisessa.

– Palkansaajayhteistyö on ehdottoman tärkeää. Olisi erittäin valitettavaa, jos Akavan toiminnan ja rakenteiden uudistaminen ja jäsenmaksujen käytön järkevöittäminen aiheuttaisi välien rikkoontumisen. Akava on edelleen valmis tekemään yhteistyötä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa, oli niiden muoto ja rakenne millainen tahansa, Fjäder sanoo.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder


Ekonomit etsii digitaalisten palveluiden asiantuntijaa

30.8.2016 09:52

Etsimme nyt osaavaan joukkoommedigitaalisten palveluiden asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen alkaen sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Digitaalisten palveluiden asiantuntijana teet tiivistä yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoistenkin toimijoiden kanssa kehittääksesi Suomen Ekonomien digitaalisia palveluita. Olet osa asiakkuustiimiä, joka vastaa Suomen Ekonomien asiakkuuksien ja palvelukonseptien kehittämisestä sekä huolehtii asiakkuusketjujen toimivuudesta.

Tehtäviisi kuuluvat muun muassa:

  • digitaalisten palvelujen innovointi ja ketterä kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin ja verkkoanalytiikkaa hyödyntäen yhdessä asiakkuustiimin ja muiden yksiköiden kanssa
  • digitaalisten projektien johtaminen ja toteuttaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • sähköisten palvelukanavien ja verkkopalveluiden tekninen kehittäminen ja ylläpito sekä käyttäjätuki

digistrategian suunnittelu ja koordinointi osana asiakkuusstrategiaa


Edellytämme:

  • useamman vuoden kokemusta digi- ja mobiilipalvelujen kehittämisestä ja palvelukanavien teknisestä ylläpidosta
  • kokemusta palvelumuotoilusta toiminnan kehittämisessä
  • kokemusta ja näyttöä menestyksekkäästä digitaalisten projektien johtamisesta.

Arvostamme:

  • käyttäjälähtöisyyttä, asiakasymmärrystä ja kokemusta asiakaskokemuksen mittaamisesta
  • strategista ja innovatiivista näkemyksellisyyttä sekä kyvykkyyttä muutosten läpiviemiseen
  • kokemusta SCRUM-projektimallista sekä Lean-kehittämisestä ja Kanban-mallista analyyttistä otetta
  • organisointi- ja paineensietokykyä, kehittämisintoa ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja vastaavaa ylempää korkeakoulututkintoa

Olet kuin kotonasi digiympäristössä, seuraat aktiivisesti alan trendejä ja omaat todellista hands on -asennetta asioiden toteuttamiseksi!

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja kiinnostavan tehtäväkentän osaavassa ja innovatiivisessa työyhteisössä sekä kilpailukykyiset työsuhteen ehdot.

Lähetä hakemuksesi, CV:si ja palkkatoivomuksesi viimeistään keskiviikkona 15.9. osoitteeseen hakemukset@ekonomit.fi. Merkitse viestin otsikkoon "Digitaalisten palveluiden asiantuntija".

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävän sisällöstä saat Marianne Falck-Hvilstafeldtilta mfh@ekonomit.fi tai p. 0400608920 tai Satu Taivaiselta satu.taivainen@ekonomit.fi tai p. 0400950619.

**

Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Palvelemme asiantuntija-, esimies- ja yrittäjäjäseniämme kaikissa ekonomiuran käänteissä ja olemme työmarkkinatoimijana mukana kehittämässä parempaa työelämää ja kestävää johtajuutta. Meitä on yhteensä yli 50 000, ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.


Finlands Ekonomers Undervisningspris gick till Anu Puusa för hennes betydande arbete för att förena undervisningen och näringslivet

23.8.2016 09:45

Biträdande professorn vid Itä-Suomen yliopisto, ED Anu Puusa, har fått Undervisningspriset 2016 för sitt idoga arbete för att utveckla undervisningen och forskningen i andelsverksamhet. Temat för årets tävling var "den ekonomiska undervisningens och forskningens förhållande till näringslivet". Puusas studieavsnitt omfattade exakt de element som förväntades av vinnaren. I tävlingen gavs också undantagsvis ett hedersomnämnande som gick till Åbo Akademis akademilektor Anna-Greta Nyström för hennes mycket omtyckta kurser och hennes arbete för att stärka samarbetet med företag.
 
"I Anu Puusas arbete går undervisning och forskning hand i hand med näringslivet. Kursen i andelsverksamhet har från första början genomförts i samarbete med andelslag, vilket är motiverande för studerandena. Arbetet som främjar andelsverksamheten har också lett till ny forskningsverksamhet, vilket i sin tur främjar en långsiktig utveckling av kunnandet i branschen". Så sammanfattar ordföranden för prisjuryn, Jussi Nieminen, grunderna för beslutet.
 
Anu Puusas passion för sitt arbete och andelsverksamhetens betydelse som ämne lockar årligen allt fler studerande till ämnet. "Jag är särskilt glad över att detta ämne uppmärksammades. Förhoppningsvis leder priset till att andelsverksamheten, som är viktig för Finland, får mer uppmärksamhet och att studier i detta ämne kan bedrivas i Finland i större omfattning", säger Puusa.  Professorn vill särskilt tacka sina studerande: "Bättre och viktigare beröm för sitt arbete kan en lärare inte få än ett pris, vars initiativtagare är studerandena." Puusa föreslogs av ämnesföreningen för ekonomistuderande Optimi ry vid Itä-Suomen yliopistos campus i Joensuu.

Samarbetet med företag är livsviktigt för studerandena

På alla kurser som hålls av akademilektor Nyström, som fick ett hedersomnämnande i tävlingen, är undervisning, forskning och samarbete med näringslivet en naturlig helhet.  På hennes kurser ställer också studerandena själva mål för vilka färdigheter de vill lära sig.
 
Arttu Karila, studerande vid Jyväskylän yliopisto och en av medlemmarna i juryn, anser att detta förfaringssätt motiverar studerandena att tillämpa de inhämtade kunskaperna i praktiken. "Tack vare samarbetet kan studerandena också skapa ett nätverk av kontakter redan under studietiden och på så sätt förbättra sina sysselsättningsmöjligheter", påminner Karila.
 
De som drar nytta av förhållandet mellan undervisning, forskning och näringslivet är förutom studerandena även universitetspersonalen, representanterna för näringslivet och hela samhället. Finlands Ekonomer hoppas att samarbetet ska synas allt bättre i studierna.
 
"Undervisningspriset är ett utmärkt sätt för Finlands Ekonomer att ge erkännande för bra arbete som gynnar studerandena och en högklassig ekonomutbildning.  Effekten blir ännu större när vi presenterar de inkomna tävlingsbidragen för en större publik och gör dem tillgängliga för enheterna som ger undervisning i ekonomiska vetenskaper", säger Jussi Nieminen avslutningsvis.
 
Finlands Ekonomer stöder utvecklingen av undervisningen i ekonomiska vetenskaper genom att dela ut Undervisningspriset. I tävlingen efterlyses välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan spridas. Studerandeföreningarna föreslår ett eller flera bidrag i enlighet med temat som är nytt varje år. Storleken på priset är 6 000 euro och beloppet tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet. Studerandeföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas dessutom med 1 000 euro.

Ytterligare information:

Suvi Eriksson
Ombudsman, utbildningspolitik
suvi.eriksson@ekonomit.fi
p. 040 848 8935


Finlands Ekonomer: Förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet på slutrakan – ytterligare inkomstskattelättnader skulle öka den inhemska efterfrågan

19.8.2016 15:50

I finansministeriets budgetproposition ligger ett frö till återhämtningen av Finlands ekonomi.  En lyckad slutspurt på konkurrenskraftsavtalsförhandlingarna skulle ytterligare stärka återhämtningen.  Finlands Ekonomer anser det bra att beskattningen av förvärvsinkomster lindras i alla inkomstklasser.

Arbetsmarknadsparternas konkurrenskraftsavtalsförhandlingar är på slutrakan och konkurrenskraftsavtalets omfattning är 87 procent. "Beskattningen på förvärvsinkomster kommer redan nu att lindras med 415 miljoner euro, men om konkurrenskraftsavtalets omfattning var 90 procent skulle skattelättnaderna öka med ytterligare 100 miljoner, dvs. nästan 25 procent", säger Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming för att sporra förhandlarna.

Finlands Ekonomer anser det bra att skattelättnaderna berör alla inkomstklasser, något som regeringen lovade som en del av konkurrenskraftsavtalet. Det är ytterst viktigt för Finlands ekonomi och utvecklingen av sysselsättningen att köpkraften ökar i alla inkomstklasser, eftersom höjningen av BNP hittills varit nästan helt beroende av den inhemska efterfrågan.

Finlands Ekonomer gläder sig över hushållsavdragets höjda procentandel som budgetpropositionen innehåller. Samtidigt påminner Ekonomerna om att hushållens förmåga att sysselsätta är betydligt större än för närvarande. I hemmen behövs städnings- och renoveringstjänster men det råder också efterfrågan till exempel på vård- och omsorgstjänster. Sysselsättningen skulle i hög grad stimuleras av en utvidgning och ytterligare utveckling av hushållsavdraget. Detta kunde också bidra till flexiblare barnskötselarrangemang för förvärvsarbetande föräldrar och samtidigt erbjuda smidigare karriärplanerings- och arbetsmöjligheter.

Ytterligare information:
Verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming, tfn 050 511 3048


Konkurrenskraftsavtalet blev av – Arbetsmarknadsreformer behövs fortfarande

3.6.2016 21:33

Finlands Ekonomer anser det bra att konkurrenskraftsavtalet som länge beretts nu blev av och arbetsmarknadsreformerna kan föras vidare. Nu är det dags att utveckla arbetstidslagen och lokala avtal och bygga en finländsk modell.

När en totalreform av arbetstidslagen börjar utredas i enlighet med regeringsprogrammet ska målen framför allt vara att få en arbetstidslag som kan svara på den utmaning som nya arbetssätt innebär. I enskilda branscher kan arbetstiden göras flexibel och lönsamheten förbättras genom att de lokala avtalen ytterligare utvecklas.

"Vi vill uppmuntra och sporra till lokala avtal och till att befintliga möjligheter utnyttjas i större omfattning", säger Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming. Hon lägger till: "Diskussionen om att förlänga arbetstiden med 24 timmar som fördes under förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet visade att en enda modell inte kan lösa arbetstidsfrågan i alla branscher och för alla arbetsuppgifter.  Dessutom avstannade diskussionen om rätt sätt att öka lönsamheten redan innan förhandlingarna inleddes".

I och med utvidgningen av  lokala avtal får personalrepresentanterna en viktigare roll. Arbetstagarna och arbetsgivarna har nytta av att ramarna för lokala avtal är i skick och att kompetensen är stark. Då kan fokus ligga på innehållet, dvs. på att hitta lösningar som båda parterna har nytta av.

"Som organisation vill vi ytterligare stärka vår expertroll så att vi kan erbjuda våra medlemmar ännu bättre kunnande och sådana förhandlingsförutsättningar som de behöver för att sköta sina anställningsfrågor", säger Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää.

När en finländsk modell utvecklas är det enligt Saranpää ytterst viktigt att den utvecklas utifrån behoven i den öppna sektorn. "Man bör ta de export- och servicebranscher som påverkas av internationell konkurrens som grund för lönebildningen".

Ytterligare information:
styrelseordförande Timo Saranpää, tfn 050 523 6005
verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming, tfn  050 511 3048


Sture Fjäder omvaldes till ordförande för Akava

24.5.2016 14:25

Akavas förbundsmöte valde idag den 24 maj Sture Fjäder till sin ordförande för de följande fyra åren. Finlands Ekonomers kandidat Fjäder valdes enhälligt, då inga motkandidater yppat sig.

Sture Fjäder, 58, har varit ordförande för Akava i fem år. Dessförinnan arbetade han med flera olika uppgifter vid Finlands Ekonomer med början 1989.

Under sitt ordförandeskap har Fjäder aktivt betonat den betydelse som en organisation för högt utbildade har. Han har förhandlingsförmåga och är lösningsorienterad, och sådana aktörer behövs på den ständigt föränderliga arbetsmarknaden.

"Det är viktigt att Akavas ordförande förstår privata sektorns betydelse för att vårt samhälle ska nå framgång", konstaterar Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää.  Enligt honom är Sture Fjäder rätt person att gå i spetsen för Akava, då Fjäder förstår hur viktig en balans mellan privata sektorn och den offentliga ekonomin är för vårt lands ekonomi. 

Sture Fjäder är en erfaren expert som har vilja och förmåga att förnya verksamheten på arbetsmarknaden. "Det är nödvändigt att ständigt utveckla spelreglerna i arbetslivet och Fjäder är rätt person för denna uppgift", lägger Saranpää till.

Mer information:
Ordförande Timo Saranpää, tfn 050 5236 005


Visar 11-20 av 197 resultat.
Antal per sida 10
av 20