Ekonomernas löner steg något

7.2.2013 15:33

Enligt Finlands Ekonomförbund SEFEs årliga lönenivåundersökning steg ekonommedlemmarnas lönemedian med 2,1 procent från föregående år. Detta innebär att månadslönen stigit med 100 euro. Medianlönen, den mittersta lönen bland alla förvärvsarbetande medlemmar, var 4 800 euro. Månadsinkomsterna steg för det mesta till följd av den generella lönehöjningen.

Den generella lönehöjningen är fortfarande det säkraste sättet att få mer lön. "60 procent av informanterna fick generell lönehöjning. Utan löneförhöjningar som avtalats i kollektivavtalet skulle även många ekonomer ha gått miste om en löneförhöjning", säger SEFEs forskningschef Juha Oksanen när han bedömer kollektivavtalens betydelse för utvecklingen av ekonomernas lön. 

Personlig förhöjning fick 35 procent av de informanter vars lön hade förändrats. En ny arbetsuppgift eller ställning gav 14 procent av informanterna högre lön och byte av arbetsplats gav 10 procent av informanterna större förvärvsinkomster. Bland unga ekonomer, under 35 år, var byte av arbetsplats en klart vanligare orsak till löneförändringen än bland äldre ekonomer. Var femte informants inkomster var oförändrade jämfört med föregående år.

"Inflationen under motsvarande tid var drygt två procent och därmed har ekonomens köpkraft förblivit så gott som oförändrad", konstaterar Oksanen.

I oktober 2012 var ekonomernas medellön 5 587 euro i månaden (5 469 euro 2011) utan resultatpremier.

SEFE undersöker ekonommedlemmarnas löneutveckling med hjälp av en undersökning om lönenivån som görs varje år.  Enkäten skickas till hälften av förbundets ekonommedlemmar som är i arbetsför ålder och bosatta i Finland. År 2012 besvarade cirka 5 300 ekonomer enkäten och svarsgraden var 37 procent. Ungefär tre fjärdedelar av informanterna arbetade i den privata sektorn. Cirka tre procent var företagare på heltid.

Högsta ledningen har långa arbetsdagar 

82 procent av informanterna var fast anställda och arbetade heltid i någon annans tjänst och 6 procent var visstidsanställda. De heltidsanställda ekonomerna arbetade i genomsnitt 41,0 timmar per vecka.
Längden på medianarbetsveckan var 40 timmar. 15 procent av informanterna arbetade upp till 45–50 timmar per vecka. Högsta ledningen arbetade mest, 45,1 timmar per vecka.

För ekonomer som utför expertuppgifter var den verkliga arbetstiden i genomsnitt 38,8 timmar.

Lönerna steg mest i den offentliga sektorn

I den privata sektorn var ekonomernas lönemedian 5 050 (4 996) euro, i statens tjänst 4 290 (4 116) euro och i kommunens tjänst 4 226 (4 100) euro.

"I den privata sektorn steg ekonomernas medianlön med 1 procent, statsanställda ekonomers medianlön steg med 4,2 procent och kommunalt anställda ekonomers med 3,1 procent", berättar Juha Oksanen. Den offentliga sektorn knappar in på löneskillnaden till den privata sektorn. 


45 procent av informanterna fick resultatlön. I den privata sektorn var denna andel 67 procent. På basis av resultatet från 2011 fick sammanlagt 62 procent av informanterna resultatpremie.

46 procent av informanterna uppgav sig ha fått förhöjningar enligt ramavtalet 2012. 29 procent hade inte fått förhöjningar och en fjärdedel av informanterna var ovetande om detta.

Tilltron till anställningens varaktighet minskade något

Den ekonomiska situationen återspeglas i en ökad osäkerhet beträffande anställningsförhållandet.

66 (73) procent ansåg den egna arbetsplatsen säker eller ganska säker. 6 (7) procent ansåg att ett permitteringshot är möjligt. 83 (87) procent ansåg att den egna situationen är stabil eller ganska stabil.

Ytterligare information:
Forskningschef Juha Oksanen, tfn 0201 299, 040 556 6671
Informationsdirektör Eeva Riittinen-Saarno, tfn 0400 846 170
E-post: fornamn.efternamn@sefe.fi

  ***

Lönenivåundersökningen är medlemsservice 

Medlemmarna kan använda resultaten från undersökningen om lönenivån för att jämföra den egna lönen med den lön som andra ekonomer med samma erfarenhet får för samma slags uppgifter. Löneuppgifterna hjälper medlemmarna att förhandla om lönen och att fastställa ett löneanspråk.


Ansvarstagande förslag till strukturella reformer från Akava

6.2.2013 13:50

Som verktyg för landets regering och arbetsmarknadsorganisationer lägger Akava i diskussionsdokumentet Den finska arbetslinjen fram ett ansvarstagande förslag till strukturella reformer. Syftet är att förbättra sysselsättningen och arbetslivet i Finland samt att uppnå längre arbetskarriärer och högre produktivitet.

Den finska arbetslinjen 2019 är ett väl underbyggt och långsiktigt dokument där man inte kan plocka ut enskilda åtgärdsförslag, utan de måste ses som en helhet. Paketet utgör ett svar på den utmaning som statsminister Jyrki Katainen och finansminister Jutta Urpilainen framförde till arbetsmarknadsorganisationerna i december.

– En strukturell reform är inte en sådan reform som kräver hundratals miljoner euro tilläggsfinansiering för olika projekt eller tjänster. Det är att överge det gamla och bygga upp något nytt. Och det är just det som Akavas föreslagna lösningar handlar om, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.


Hellre strukturella reformer än mera nedskärningar

Om 17 år har hundra förvärvsarbetande finländare 83 personer att försörja. Samtidigt som befolkningen åldras och de ungas börda ökar försvinner dagligen hundratals arbetstillfällen från exportsektorn till tjänstesektorn. Vi måste skapa tillväxt i sysselsättning, produktivitet och ekonomi.

Om arbetsmarknadsorganisationen inte får till stånd några lösningar, måste landets regering ta till ytterligare smärtsamma nedskärningar i undervisningen, utbildningen och social- och hälsovården.

– Det är vår skyldighet att bidra med lösningsförslag i den här svåra diskussionen. Akava bär nu sitt ansvar, men får knappast något tack för det. Våra stora ålderklasser, som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går, måste tänka på de yngre generationerna. Vi kan inte ständigt agera så att det blir de unga som får betala, säger Fjäder.

Målet 75 procents sysselsättning

Akavas målsättning är att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent från den nuvarande som ligger på under 70 procent (67,3 % i december 2012). Detta kräver åtgärder framför allt i början och slutet av arbetskarriären. Den finska arbetslinjen 2019 är det första diskussionsdokumentet om de åtgärder som Akava lägger fram som grundval för reformerna. Dessutom kommer Akava att senare presentera ett skatte-, näringslivs- och pensionspolitiskt diskussionsdokument.

Den finska arbetslinjen 2019 presenterar en rad centrala åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna och öka sysselsättningen. Man kan inte plocka enstaka förslag ur dokumentet, utan alla förslag påverkar varandra. Om man till exempel skärper uppsägningsskyddet för anställda över 55 år och sysselsättningen i den gruppen ökar, är Akava redo att diskutera nödvändigheten av en arbetslöshetssluss.


Ekonomförbundet är störst på LinkedIn

28.1.2013 11:32

Finlands Ekonomförbund SEFEs grupp är störst på sociala nätverkstjänsten LinkedIn. Det finns över 7200 medlemmar i SEFEs LinkedIn- grupp. Gruppen växer kraftigt.

Inom SEFEs LinkedIn-grupp diskuteras främst ämnen som har anknytning till yrkesutvecklingen.

SEFE har på LinkedIn även andra undergrupper såsom Ekonomföretagarna, Ekonomiyrittäjät.

LinkedIn är ett viktigt hjälpmedel vid arbetssökning p.g.a. att flera företag rekryterar via LinkedIn. Arja Parpala inom SEFEs karriärtjänst säger att LinkedIn är en väsentlig del av arbetssökningsprocessen. SEFEs karriärcoacher sporrar oss att utnyttja LinkedIn vid arbetssökning och hjälper att redigera LinkedIn-profilen.  

Parpala uppmuntrar oss att vara aktiva på LinkedIn genom att följa med yrkesmässigt intressanta grupper och företag samt att delta i yrkesmässiga diskussioner. SEFE ordnade i oktober för sina medlemmar antagligen det största webinariet hittills i Finland. 930 personer hade anmält sig till webinariet som gällde LinkedIn som hjälpmedel vid arbetssökning.


Förändringar i arbetslöshetsskyddet som trätt i kraft från början av året

9.1.2013 15:07

Förändringar i arbetslöshetsskyddet som trätt i kraft från början av året

Makens/makans inkomster påverkar inte längre arbetsmarknadsstödets storlek för den sökande och förfarandet med gruppermitteringar har upphört.

Arbetsmarknadsstödets behovsprövning på basen av makens/makans inkomster upphör från början av året. Makens /makans inkomster påverkar inte längre arbetsmarknadsstödets storlek för den sökande.

Man kan betala ut arbetslöshetsförmån till företagare då företagsverksamheten avslutats eller under vissa betingelser då personen som varit sysselsatt i företagsverksamheten inte längre arbetar i företaget. Definitionen på företagare som jämställs med löntagare förändras och i familjeföretag kan man betala ut arbetslöshetsförmån för permitteringstiden till den egentliga företagarens familjemedlem.

Förfarandet med gruppermitteringar har upphört. För att erhålla arbetslöshetsförmån skall alla permitterade registrera sig personligen som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. 


Työttömyysturvaan vuoden alusta tulevia muutoksia

21.12.2012 14:13

Työttömyysturvaan vuoden alusta tulevia muutoksia

Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen perusteella päättyy vuoden alusta. Työmarkkinatuen saajan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään.

Yrittäjien työttömyysetuutta voidaan maksaa, kun yritystoiminta on lopetettu tai tietyin edellytyksin, kun yritystoiminnassa työllistynyt henkilö ei enää työskentele yrityksessä. Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmä muuttuu ja perheyrityksessä työssä olevalle varsinaisen yrittäjän perheenjäsenelle voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautusajalta.

Ryhmälomautusmenettelystä on luovuttu. Kaikkien lomautettujen tulee työttömyysetuutta saadakseen rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi työ- ja elinkeinotoimistoon.


SEFE betjänar normalt under mellandagarna

20.12.2012 08:34

SEFEs Severi önskar alla en God Jul!SEFE betjänar normalt under mellandagarna

SEFE betjänar sina medlemmar normalt under mellandagarna. På nyårsafton 31.12 dejourerar juristerna mellan kl.  8.30 och 13.00. Övriga tjänster är stängda på nyårsafton.

I år har vi  valt att skänka en julgåva till SOS-barnbyar.

SEFE önskar alla en God Jul och ett modigt, lyckligt och ansvarsfullt år 2013!


Palkansaajapuoli tiivistää rivejään – Teollisuuden palkansaajat rekisteröityi

13.12.2012 12:54

 

Suomalainen työmarkkina- ja teollisuuspolitiikka saa uuden vahvan toimijan lisää, kun vuodesta 1993 lähtien teollisuusalojen ja teollisuuden palvelualojen liittojen yhteistyöelimenä toiminut Teollisuuden palkansaajat päätti rekisteröityä viralliseksi yhdistykseksi.

– Suomalaisen teollisuuden asema työmarkkinapolitiikassa ei ole niin vahva kuin sen pitäisi olla. Teollisuudessa työskentelevät palkansaajat tarvitsevat voimakkaampaa yhteistä edunvalvontaa. Kun myös työnantajien puolella on koottu rivejä, päätimme virallistaa Teollisuuden palkansaajien toiminnan, TP:n nykyinen puheenjohtaja Pertti Porokari perustelee päätöstä.

TP jakaa huolen suomaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Järjestö huomauttaa, että kilpailukyvyn parantamista ei voi sälyttää kokonaan palkansaajien kontolle heikentämällä työsuhteen etuja sekä sosiaali- ja eläketurvaa.

– Haluamme säilyttää ja luoda Suomeen kilpailukykyistä teollisuutta, jossa myös työntekijät voivat hyvin. Hyvä suomalainen työelämä on tärkeä osa kilpailukykyä. Kilpailukyky ei synny palkkoja laskemalla, vaan osaamisen ja työhyvinvoinnin kautta syntyvästä tuottavuudesta sekä kyvystä sopia asioista työmarkkinaosapuolten kesken, vuodenvaihteessa TP:n puheenjohtajana aloittava Riku Aalto sanoo.

TP:n liitot valmistautuvat yhdessä tulevan vuoden neuvotteluihin ja asettavat niihin myös yhteisiä tavoitteita, joiden sisällöstä keskustellaan talven aikana.

Järjestö painottaa, että maan hallituksen ja työnantajien painostuksesta huolimatta ratkaisuja eläkeiästä tehdään työurasopimuksessa sovitun mukaisesti. TP:ssa mukana olevat liitot kuuntelevat eläkeasioissa jäsenistönsä ääntä herkällä korvalla ja määrittelevät sen pohjalta oman kantansa.

– Ammattiliitot ovat myös eläkepolitiikassa vastuussa ensisijaisesti omille jäsenilleen. Keskusjärjestöjen työurasopimus on hyvä pohja edetä asiassa. Pääasia on, että turhanaikainen politiikanteko eläkeiällä lopetetaan ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa, TP:n varapuheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Teollisuuden palkansaajat TP ry:hyn liittyi jäseneksi yhteensä 11 jäsenliittoa kaikista kolmesta palkansaajakeskusjärjestöstä. TP:n jäsenliitot ovat Metallityöväenliitto, Ammattiliitto Pro, Uusi Insinööriliitto UIL, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, TEAM, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen Liitto, Sähköalojen ammattiliitto, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Suomen Konepäällystöliitto.

Lisätietoja:
TP:n puheenjohtaja Pertti Porokari, p. +358405833476
TP:n varapuheenjohtaja Riku Aalto, p. +358400711072
TP:n varapuheenjohtaja Antti Rinne, p. +358405007626


SEFE vill främja hållbart ledarskap i det finländska samhället

27.11.2012 22:53

Finland måste växa. Samarbetsförhandlingarna bara fortsätter och fortsätter. Arbetsplatserna i Finland bara minskar. Vi måste ändra kurs.

Människorna som stannar kvar på arbetsplatserna står under kraftigt tryck och grått arbete är en del av mångas vardag. De som blir åsidosatta måste finna sig själv på nytt. I nyheterna ser vi flera börsbolag i dålig dager då man strävat efter resultat utan att bry sig om samhälleliga konsekvenser.

Finlands Ekonomförbund SEFE ser en möjlighet att påverka mänskornas välmående och framgången i affärsverksamheten genom att utveckla förmansarbetet och ledarskapet långsiktigt samt att öka kunnandet.

23 november i Kuopio sade SEFEs verksamhetsledare Aija Bärlund" att i SEFEs projekt Hållbart ledarskap har man definierat hur en enskild aktör på arbetsmarknaden kan främja samhällsansvaret, som är grundpelaren i ett hållbart samhälle. Vi vill genom våra medlemmar vara med och utveckla ett hållbart och ett sundare ledarskap."

Finlands Ekonomförbund SEFEs riksomfattande förbundsmöte arrangerades i Kuopio Musiikkitalo 24.11. Tillställningen samlade ihop 70 ekonomer och ekonomistuderande d.v.s. kylterin i Norra Savolax. På lördagen firade även den lokala ekonomföreningen Pohjois-Savon Ekonomit sitt 75-årsjubuleum på Atlas.


SEFE haluaa edistää kestävää johtajuutta suomalaisessa yhteiskunnassa

27.11.2012 10:23

Suomi pitää saada kasvuun. Yt-aaltoliike jatkuu ja jatkuu. Suomeen jää jäljelle yhä vähemmän työpaikkoja. Tämä suunta on pakko kääntää.

Työpaikoilla jatkavat ihmiset ovat suuren paineen alla ja harmaa ylityö on liian monen suomalaisen arkipäivää. Työelämästä syrjäytyneet joutuvat keksimään itsensä uudelleen. Pörssiyhtiö toisensa jälkeen näkyy uutisisssa ikävässä valossa, kun tulosta on tavoiteltu liiketoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista piittaamatta.

Suomen Ekonomiliitto SEFE näkee esimiestyön ja johtamisen pitkäjänteisellä kehittämisellä ja osaamisen lisäämisellä selkeän mahdollisuuden vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja liiketoiminnan voitollisuuteen .

"SEFEllä on Kestävä johtajuus –hanke, jossa on määritelty miten työmarkkinatoimija voi edistää yhteiskuntavastuuta, joka on yksi kestävän yhteiskunnan peruspilari. Halaumme olla jäsentemme kautta kehittämässä kestävää ja terveempää johtajuutta.", SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund sanoi Kuopiossa 23. marraskuuta.

Valtakunnallisen Suomen Ekonomiliitto SEFEn liittokokous järjestetään Kuopion Musiikkitalossa 24.11. Tilaisuus kerää seitsemisenkymmentä ekonomia ja kauppatieteiden ylioppilasta eli kylteriä Pohjois-Savoon. Lauantaina myös paikallinen ekonomiyhdistys, Pohjois-Savon Ekonomit, juhlii 75-vuotispäiviään Atlaksessa.

Rohkeus lisää avoimuutta ja luottamusta työyhteisössä

Bärlundin mukaan SEFEn tehtävä vastuullisena vaikuttajana on myös puhua ja toimia yhteiskunnassa kestävän johtajuuden puolesta.

"Johtaminen on läsnäoloa ja ihmisten kohtaamista niin hyvinä kuin huonoina aikoina. SEFEn ekonomijäsenistä lähes puolet toimii esimies- ja johtotehtävissä. Meillä on mahdollisuus ja myös velvollisuus vaikuttaa heidän osaamiseensa tarjoamalla tietoa, koulutusta sekä rohkaisemalla heitä johtajina. Osaavat johtajat kehittävät työelämää, mikä myös vaikuttaa työpaikkojen pysyvyteen", Bärlund linjaa.

SEFE puhuu yksilön osaamisen kehittämisestä sekä esimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. Kestävällä tavalla toimiva johtaja hallitsee työelämän pelisäännöt, tuntee oman organisaation tavoitteet ja osaa huomioida ihmiset yksilöinä. Kestävää johtajuutta edistämällä rohkaistaan sekä esimiestä omassa tehtävässään että jokaista työelämässä olevaa vaikuttamaan omaan työhönsä ja osaamiseensa.
Työelämä tarvitsee nyt dialogia ja rohkeutta

Samanaikaisesti kun puhutaan ikääntyvää Suomea uhkaavasta työvoimapulasta, monilla työpaikoilla käydään yt-neuvotteluja, joiden tavoitteena on vähentää työpaikkoja. Nykykehitys vaarantaa työyhteisöissä käytävän dialogin ja haastaa esimiestyön ja johtamisen. "Hyvinä aikoina on kiva olla pomo. Johtajuutta tarvitaan erityisesti vaikeina aikoina. Nyt jos koskaan on aika jakaa rohkeutta ja osaamista työpaikoilla", Bärlund toteaa ja viittaa SEFEn uuteen strategiaan, jota lauantain liittokokous käsittelee 24.11.

Ekonomiliitto on yksilöiden yhteisö, jossa arvostetaan osaamista ja kunnioitetaan erilaisuutta. Strategian keskeisinä elementteinä ovat osaamisen jakaminen ja rohkeuden jakaminen. Ekonomien yhteisönä liiton tehtävä on tukea jäseniään niin, että he osaavat, uskaltavat ja jaksavat tehdä uusia avauksia omassa työssään ja yksityiselämässään. Liiton tehtävä on myös luoda edellytyksiä jäsenten ja jäsenyhteisöjen jatkuvalle dialogille, Bärlund muistuttaa.

Kestävää johtajuutta läpi työelämän

Kestävässä johtajuudessa lähtökohtana on yksilöiden kyky johtaa itseään.

Työyhteisössä kestävä johtajuus vaatii toimivat mittarit ja läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen palkitsemisen. SEFEn tavoitteena on kehittää mittarit ja tarjota niitä työyhteisöjen johtamisen työkaluiksi.

Kestävä johtajuus yhdistää tuottavuuden, sosiaalisen eli yksilön näkökulman, ekologisesti kestävät ratkaisut sekä kulttuurisesti tasa-arvoisen ja erilaisuutta arvostavan toimintaympäristön.

Lisätietoja: Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, toiminnanjohtaja Aija Bärlund, p. 0400 807 320


Visar 191-199 av 199 resultat.
Antal per sida 10
av 20