Ekonomförbundet är störst på LinkedIn

28.1.2013 11:32

Finlands Ekonomförbund SEFEs grupp är störst på sociala nätverkstjänsten LinkedIn. Det finns över 7200 medlemmar i SEFEs LinkedIn- grupp. Gruppen växer kraftigt.

Inom SEFEs LinkedIn-grupp diskuteras främst ämnen som har anknytning till yrkesutvecklingen.

SEFE har på LinkedIn även andra undergrupper såsom Ekonomföretagarna, Ekonomiyrittäjät.

LinkedIn är ett viktigt hjälpmedel vid arbetssökning p.g.a. att flera företag rekryterar via LinkedIn. Arja Parpala inom SEFEs karriärtjänst säger att LinkedIn är en väsentlig del av arbetssökningsprocessen. SEFEs karriärcoacher sporrar oss att utnyttja LinkedIn vid arbetssökning och hjälper att redigera LinkedIn-profilen.  

Parpala uppmuntrar oss att vara aktiva på LinkedIn genom att följa med yrkesmässigt intressanta grupper och företag samt att delta i yrkesmässiga diskussioner. SEFE ordnade i oktober för sina medlemmar antagligen det största webinariet hittills i Finland. 930 personer hade anmält sig till webinariet som gällde LinkedIn som hjälpmedel vid arbetssökning.


Förändringar i arbetslöshetsskyddet som trätt i kraft från början av året

9.1.2013 15:07

Förändringar i arbetslöshetsskyddet som trätt i kraft från början av året

Makens/makans inkomster påverkar inte längre arbetsmarknadsstödets storlek för den sökande och förfarandet med gruppermitteringar har upphört.

Arbetsmarknadsstödets behovsprövning på basen av makens/makans inkomster upphör från början av året. Makens /makans inkomster påverkar inte längre arbetsmarknadsstödets storlek för den sökande.

Man kan betala ut arbetslöshetsförmån till företagare då företagsverksamheten avslutats eller under vissa betingelser då personen som varit sysselsatt i företagsverksamheten inte längre arbetar i företaget. Definitionen på företagare som jämställs med löntagare förändras och i familjeföretag kan man betala ut arbetslöshetsförmån för permitteringstiden till den egentliga företagarens familjemedlem.

Förfarandet med gruppermitteringar har upphört. För att erhålla arbetslöshetsförmån skall alla permitterade registrera sig personligen som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. 


Työttömyysturvaan vuoden alusta tulevia muutoksia

21.12.2012 14:13

Työttömyysturvaan vuoden alusta tulevia muutoksia

Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen perusteella päättyy vuoden alusta. Työmarkkinatuen saajan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään.

Yrittäjien työttömyysetuutta voidaan maksaa, kun yritystoiminta on lopetettu tai tietyin edellytyksin, kun yritystoiminnassa työllistynyt henkilö ei enää työskentele yrityksessä. Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmä muuttuu ja perheyrityksessä työssä olevalle varsinaisen yrittäjän perheenjäsenelle voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautusajalta.

Ryhmälomautusmenettelystä on luovuttu. Kaikkien lomautettujen tulee työttömyysetuutta saadakseen rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi työ- ja elinkeinotoimistoon.


SEFE betjänar normalt under mellandagarna

20.12.2012 08:34

SEFEs Severi önskar alla en God Jul!SEFE betjänar normalt under mellandagarna

SEFE betjänar sina medlemmar normalt under mellandagarna. På nyårsafton 31.12 dejourerar juristerna mellan kl.  8.30 och 13.00. Övriga tjänster är stängda på nyårsafton.

I år har vi  valt att skänka en julgåva till SOS-barnbyar.

SEFE önskar alla en God Jul och ett modigt, lyckligt och ansvarsfullt år 2013!


Palkansaajapuoli tiivistää rivejään – Teollisuuden palkansaajat rekisteröityi

13.12.2012 12:54

 

Suomalainen työmarkkina- ja teollisuuspolitiikka saa uuden vahvan toimijan lisää, kun vuodesta 1993 lähtien teollisuusalojen ja teollisuuden palvelualojen liittojen yhteistyöelimenä toiminut Teollisuuden palkansaajat päätti rekisteröityä viralliseksi yhdistykseksi.

– Suomalaisen teollisuuden asema työmarkkinapolitiikassa ei ole niin vahva kuin sen pitäisi olla. Teollisuudessa työskentelevät palkansaajat tarvitsevat voimakkaampaa yhteistä edunvalvontaa. Kun myös työnantajien puolella on koottu rivejä, päätimme virallistaa Teollisuuden palkansaajien toiminnan, TP:n nykyinen puheenjohtaja Pertti Porokari perustelee päätöstä.

TP jakaa huolen suomaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Järjestö huomauttaa, että kilpailukyvyn parantamista ei voi sälyttää kokonaan palkansaajien kontolle heikentämällä työsuhteen etuja sekä sosiaali- ja eläketurvaa.

– Haluamme säilyttää ja luoda Suomeen kilpailukykyistä teollisuutta, jossa myös työntekijät voivat hyvin. Hyvä suomalainen työelämä on tärkeä osa kilpailukykyä. Kilpailukyky ei synny palkkoja laskemalla, vaan osaamisen ja työhyvinvoinnin kautta syntyvästä tuottavuudesta sekä kyvystä sopia asioista työmarkkinaosapuolten kesken, vuodenvaihteessa TP:n puheenjohtajana aloittava Riku Aalto sanoo.

TP:n liitot valmistautuvat yhdessä tulevan vuoden neuvotteluihin ja asettavat niihin myös yhteisiä tavoitteita, joiden sisällöstä keskustellaan talven aikana.

Järjestö painottaa, että maan hallituksen ja työnantajien painostuksesta huolimatta ratkaisuja eläkeiästä tehdään työurasopimuksessa sovitun mukaisesti. TP:ssa mukana olevat liitot kuuntelevat eläkeasioissa jäsenistönsä ääntä herkällä korvalla ja määrittelevät sen pohjalta oman kantansa.

– Ammattiliitot ovat myös eläkepolitiikassa vastuussa ensisijaisesti omille jäsenilleen. Keskusjärjestöjen työurasopimus on hyvä pohja edetä asiassa. Pääasia on, että turhanaikainen politiikanteko eläkeiällä lopetetaan ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa, TP:n varapuheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Teollisuuden palkansaajat TP ry:hyn liittyi jäseneksi yhteensä 11 jäsenliittoa kaikista kolmesta palkansaajakeskusjärjestöstä. TP:n jäsenliitot ovat Metallityöväenliitto, Ammattiliitto Pro, Uusi Insinööriliitto UIL, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, TEAM, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen Liitto, Sähköalojen ammattiliitto, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Suomen Konepäällystöliitto.

Lisätietoja:
TP:n puheenjohtaja Pertti Porokari, p. +358405833476
TP:n varapuheenjohtaja Riku Aalto, p. +358400711072
TP:n varapuheenjohtaja Antti Rinne, p. +358405007626


SEFE vill främja hållbart ledarskap i det finländska samhället

27.11.2012 22:53

Finland måste växa. Samarbetsförhandlingarna bara fortsätter och fortsätter. Arbetsplatserna i Finland bara minskar. Vi måste ändra kurs.

Människorna som stannar kvar på arbetsplatserna står under kraftigt tryck och grått arbete är en del av mångas vardag. De som blir åsidosatta måste finna sig själv på nytt. I nyheterna ser vi flera börsbolag i dålig dager då man strävat efter resultat utan att bry sig om samhälleliga konsekvenser.

Finlands Ekonomförbund SEFE ser en möjlighet att påverka mänskornas välmående och framgången i affärsverksamheten genom att utveckla förmansarbetet och ledarskapet långsiktigt samt att öka kunnandet.

23 november i Kuopio sade SEFEs verksamhetsledare Aija Bärlund" att i SEFEs projekt Hållbart ledarskap har man definierat hur en enskild aktör på arbetsmarknaden kan främja samhällsansvaret, som är grundpelaren i ett hållbart samhälle. Vi vill genom våra medlemmar vara med och utveckla ett hållbart och ett sundare ledarskap."

Finlands Ekonomförbund SEFEs riksomfattande förbundsmöte arrangerades i Kuopio Musiikkitalo 24.11. Tillställningen samlade ihop 70 ekonomer och ekonomistuderande d.v.s. kylterin i Norra Savolax. På lördagen firade även den lokala ekonomföreningen Pohjois-Savon Ekonomit sitt 75-årsjubuleum på Atlas.


SEFE haluaa edistää kestävää johtajuutta suomalaisessa yhteiskunnassa

27.11.2012 10:23

Suomi pitää saada kasvuun. Yt-aaltoliike jatkuu ja jatkuu. Suomeen jää jäljelle yhä vähemmän työpaikkoja. Tämä suunta on pakko kääntää.

Työpaikoilla jatkavat ihmiset ovat suuren paineen alla ja harmaa ylityö on liian monen suomalaisen arkipäivää. Työelämästä syrjäytyneet joutuvat keksimään itsensä uudelleen. Pörssiyhtiö toisensa jälkeen näkyy uutisisssa ikävässä valossa, kun tulosta on tavoiteltu liiketoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista piittaamatta.

Suomen Ekonomiliitto SEFE näkee esimiestyön ja johtamisen pitkäjänteisellä kehittämisellä ja osaamisen lisäämisellä selkeän mahdollisuuden vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja liiketoiminnan voitollisuuteen .

"SEFEllä on Kestävä johtajuus –hanke, jossa on määritelty miten työmarkkinatoimija voi edistää yhteiskuntavastuuta, joka on yksi kestävän yhteiskunnan peruspilari. Halaumme olla jäsentemme kautta kehittämässä kestävää ja terveempää johtajuutta.", SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund sanoi Kuopiossa 23. marraskuuta.

Valtakunnallisen Suomen Ekonomiliitto SEFEn liittokokous järjestetään Kuopion Musiikkitalossa 24.11. Tilaisuus kerää seitsemisenkymmentä ekonomia ja kauppatieteiden ylioppilasta eli kylteriä Pohjois-Savoon. Lauantaina myös paikallinen ekonomiyhdistys, Pohjois-Savon Ekonomit, juhlii 75-vuotispäiviään Atlaksessa.

Rohkeus lisää avoimuutta ja luottamusta työyhteisössä

Bärlundin mukaan SEFEn tehtävä vastuullisena vaikuttajana on myös puhua ja toimia yhteiskunnassa kestävän johtajuuden puolesta.

"Johtaminen on läsnäoloa ja ihmisten kohtaamista niin hyvinä kuin huonoina aikoina. SEFEn ekonomijäsenistä lähes puolet toimii esimies- ja johtotehtävissä. Meillä on mahdollisuus ja myös velvollisuus vaikuttaa heidän osaamiseensa tarjoamalla tietoa, koulutusta sekä rohkaisemalla heitä johtajina. Osaavat johtajat kehittävät työelämää, mikä myös vaikuttaa työpaikkojen pysyvyteen", Bärlund linjaa.

SEFE puhuu yksilön osaamisen kehittämisestä sekä esimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. Kestävällä tavalla toimiva johtaja hallitsee työelämän pelisäännöt, tuntee oman organisaation tavoitteet ja osaa huomioida ihmiset yksilöinä. Kestävää johtajuutta edistämällä rohkaistaan sekä esimiestä omassa tehtävässään että jokaista työelämässä olevaa vaikuttamaan omaan työhönsä ja osaamiseensa.
Työelämä tarvitsee nyt dialogia ja rohkeutta

Samanaikaisesti kun puhutaan ikääntyvää Suomea uhkaavasta työvoimapulasta, monilla työpaikoilla käydään yt-neuvotteluja, joiden tavoitteena on vähentää työpaikkoja. Nykykehitys vaarantaa työyhteisöissä käytävän dialogin ja haastaa esimiestyön ja johtamisen. "Hyvinä aikoina on kiva olla pomo. Johtajuutta tarvitaan erityisesti vaikeina aikoina. Nyt jos koskaan on aika jakaa rohkeutta ja osaamista työpaikoilla", Bärlund toteaa ja viittaa SEFEn uuteen strategiaan, jota lauantain liittokokous käsittelee 24.11.

Ekonomiliitto on yksilöiden yhteisö, jossa arvostetaan osaamista ja kunnioitetaan erilaisuutta. Strategian keskeisinä elementteinä ovat osaamisen jakaminen ja rohkeuden jakaminen. Ekonomien yhteisönä liiton tehtävä on tukea jäseniään niin, että he osaavat, uskaltavat ja jaksavat tehdä uusia avauksia omassa työssään ja yksityiselämässään. Liiton tehtävä on myös luoda edellytyksiä jäsenten ja jäsenyhteisöjen jatkuvalle dialogille, Bärlund muistuttaa.

Kestävää johtajuutta läpi työelämän

Kestävässä johtajuudessa lähtökohtana on yksilöiden kyky johtaa itseään.

Työyhteisössä kestävä johtajuus vaatii toimivat mittarit ja läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen palkitsemisen. SEFEn tavoitteena on kehittää mittarit ja tarjota niitä työyhteisöjen johtamisen työkaluiksi.

Kestävä johtajuus yhdistää tuottavuuden, sosiaalisen eli yksilön näkökulman, ekologisesti kestävät ratkaisut sekä kulttuurisesti tasa-arvoisen ja erilaisuutta arvostavan toimintaympäristön.

Lisätietoja: Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, toiminnanjohtaja Aija Bärlund, p. 0400 807 320


Visar 191-197 av 197 resultat.
Antal per sida 10
av 20