Ange ett rimligt löneanspråk

Löneanspråket ska motiveras enligt uppgifternas svårighetsgrad, bindande kraft och den egna erfarenheten. I Löneradarn (på medlemssidorna) kan du kontrollera att löneanspråket  håller sig inom rimliga gränser. Även Finlands Ekonomernas karriärcoacher hjälper dig att fastställa ett löneanspråk.

När du funderar över storleken på löneanspråket ska du ta reda på helhetsbilden av belöningen som gäller arbetsuppgiften. På detta sätt får du en uppfattning om den verkliga tim-, månads- och årslönen i förhållande till arbetets svårighetsgrad och arbetstiden.

När du avtalar om månadslön är det också viktigt att känna till ett eventuellt bonussystem och ett eventuellt resultatlönesystem. Dessutom skulle det vara bra att veta vem som bestämmer om dessa och hur de kan ändras.

När du fastställer ditt löneanspråk ska du ta reda på:

 • Hurdana mål ställs för den som utför detta arbete och hur uppföljs målen?
 • Vad grundar sig lönen på, vad är lönestrukturen?
 • Hurdant resultatansvar har personen, till vem rapporterar han eller hon, vad ansvarar personen självständigt för?
 • Vad annat ingår i lönen vs. arbetstiden? Hur uppföljs arbetstiden, tillämpas flexibel arbetstid, ersätts tiden som används för resor, hur är det med övertid?
 • Ingår naturaförmåner (t.ex. bil, telefon, mat, hälsovårdstjänster) i lönen?
 • Har din bransch ett gällande kollektivavtal för högre tjänstemän? Om din bransch inte har ett kollektivavtal för högre tjänstemän måste du själv förhandla också om sådant som överenskoms i kollektivavtal.

På arbetsplatser som saknar kollektivavtal och de som inte omfattas av kollektivavtal måste förutom månadslönen känna till åtminstone följande:

 • När höjs lönerna, hur ofta och på vilka grunder (Till exempel enligt en allmän princip i början av oktober varje år)?
 • Betalas det tillägg?
 • Betalas det ersättning för övertidsarbete?
 • Vad innebär en eventuell fast övertidsersättning?
 • Hur många arbetstimmar antas den motsvara?
 • Hur ofta granskas storleken på den fasta övertidsersättningen?
 • Ersätts fritid som används för resor i arbetet?
 • Betalas det semesterpenning?
 • Hur bestäms ersättningarna för föräldraledighet?
 • Är det möjligt att sköta ett sjukt barn hemma och få lön?

Ta reda på följande åtminstone före förhandlingar om löneförhöjning:

 • Har dina arbetsuppgifter blivit fler eller har du fått uppgifter som innebär större ansvar? (t.ex. nya projekt, nya kundrelationer, mer krävande helheter)
 • Har du ökat din kompetens?
 • Har du nått bättre resultat?
 • Hur har du uppnått de mål som ställts upp för dig?
 • Har du utvecklats i ditt arbete?
 • Arbetar du ofta övertid, har arbetsmängden ökat?
 • Vilken roll har du i arbetsgemenskapen, hur har du arbetat för att till exempel samarbetet ska löpa smidigt?