Ekonomerna ute i världen: uppföljning av karriären bland dem som arbetade utomlands år 2004

Ekonomerna som arbetade utomlands upplevde i undersökningen gällande uppföljningen av karriären att uppdragen varit mycket utvecklande på grund av att de varit mer varierande och utmanande än tidigare, graden att arbeta självständigt är högre och flera har arbetat på en högre nivå i organisationen än i Finland. Dessutom arbetar man i en internationell verksamhetsmiljö och främmande kultur.  

Tack vare utmaningarna har man erhållit en mångsidigare kompetens och tilltron till sin egen förmåga har stärkts.  Man var mycket nöjd med den kompetensutveckling man erhållit tack internationella erfarenheter.

Betydande, med tanke på fortsatt karriär, var att närmare 90 procent av dem som svarade var av samma åsikt att de i sin nuvarande uppgift kunde utnyttja det de lärt sig i det internationella uppdraget. Enligt analysen hade den personliga utvecklingen det största mervärdet: självkännedom, tilltro till sin egen förmåga och därmed en positiv inställning till nya utmaningar i framtiden var av stor nytta i fortsättningen. Man har kunnat konstatera att en utlandskommendering, i jämförelse med övriga former av ledarskapsutveckling, har en större inverkan än andra metoder på personlig utveckling.

Man upplevde att det fanns flera internationella karriärmöjligheter

Då man betraktade konkreta arbetsmöjligheter fanns det en viss spridning av erfarenheterna. Det fanns inte stora skillnader i sysselsättningsmöjligheterna hos den dåvarande arbetsgivaren eller hos andra organisationer – ungefär hälften upplevde att om de velat så kunde de lätt erhålla eller ha erhållit ett konkurrenskraftigt arbete i hemlandet (47%) eller internationellt (53%).
Man upplevde att möjligheterna var en aning bättre på den internationella arbetsmarknaden än i hemlandet. 35 procent var oense om att det skulle erbjudas flera möjligheter inom den egna organisationen och 31 procent om att det på den externa arbetsmarknaden skulle erbjudas flera arbeten motsvarande personernas erfarenhet och kompetens.

75 procent av dem som svarade hade befordrats under åtta år – vanligtvis 1-3 gånger – och de flesta hade en annan uppgift än år 2004. Vanligtvis hade man blivit erbjuden den nya tjänsten för endast 35 procent hade själv sökt sitt arbete.
Resultaten var i genomsnitt positiva då man bad ekonomerna bedöma vilken inverkan arbetet utomlands haft på deras vidare karriär och allmänt på sysselsättningsmöjligheterna på basen av deras erfarenhet. Beroende hur frågan ställdes ansåg 60-80 procent av dem som svarade att internationell erfarenhet har främjat deras karriär. Det inverkade inte på karriärutvecklingen om personen var på en utlandskommendering eller om han/hon själv sökt sig till internationella uppdrag.

Resultaten visade även att personens självstyrning, det vill säga förmågan att själv ta ansvaret för sin karriärutveckling, inverkade positivt på karriärframgången. Som helhet kan man säga att graden av tillfredsställelse med karriären hos ekonomerna som verkat inom internationella uppdrag är på hög nivå, för upp till 80 procent av dem som svarade var nöjda med framgången de uppnått i sin karriär.

Så här gjordes undersökningen

I samarbete med Vasa universitets enhet för ledarskap kartlade Finlands ekonomförbund SEFE åtta år senare karriärerfarenheterna hos dem som arbetat utomlands år 2004. För projektet svarade Professor Vesa Suutari, forskningsdoktor Liisa Mäkelä samt projektforskare Kati Saarenpää. På enkäten svarade 203 ekonomer varav drygt hälften hade varit på en utlandskommendering som utsända av företaget och knappt hälften hade själv sökt jobb utomlands.
86 procent av dem som svarade arbetade för tillfället med uppdrag där de åtminstone delvis hade internationellt ansvar, även om majoriteten (62%) återvänt till hemlandet. 25 procent verkade för sin del fortfarande i samma destinationsland och 13 procent i något annat land. 45 procent arbetade fortfarande hos samma arbetsgivare.

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi