Ekonomundervisningsprestationspriset 2007 tillföll Åbo Handelshögskola

Temat för Ekonomundervisningsprestationen 2007 var Ekonomens kulturkännedom. Priset gick till kursen "Culture and International Management" vid Åbo Handelshögskola. Ansvarig för kursen var docent i internationella relationer Michael Berry vid Åbo handelshögskola och Werner Auer-Rizzi från Johannes Kepler Universität Linz (Österrike). Studentkåren vid Åbo handelshögskola föreslog det här bidraget.

Kursen fokuserade på förmansarbetets kulturella sidor och gruppbildningar samt på utmaningarna i kommunikation mellan olika kulturer. Kursens målsättning var att hjälpa studerandena att utveckla förmågan att uppmärksamma och tolka kulturella skillnader i en mångkulturell affärsmiljö. Det centrala i undervisningsmetoden var gruppdiskussionerna, där 5-7 finländska och utländska studenter behandlade olika givna ämnen. Diskussionerna öppnade även ögonen för språkets betydelse ur ett eget kulturellt perspektiv. Man lärde sig att bättre förstå sig själv och personerna i de övriga kulturerna.  Därutöver deltog studerandena i gemensamma övningar och diskussioner, förde studiedagbok och bekantade sig med litteratur inom området.    

Juryn ansåg att kursen var avvikande vad beträffar undervisningssättet. Man använde sig av en optimal undervisningsmetod för univeritetsstudier som var inspirerande och medryckande. I undervisningsmetoden möttes både praktik och teori.

I början av kursen låg fokus på utvecklingen att förbättra förmågan att lösa konflikter människor emellan, en mycket viktig förmåga som behövs i svåra underhandlingssituatoner. Man märkte då kursen framskred hur kulturen påverkar kommunikationen, förmansarbetet och ledningen, speciellt då det är fråga om mångkulturella människorelationer. Programmen gällande bytesstudier har skapat inom universiteten en möjlighet till mångkulturell inlärning. Denna möjlighet har man inte nämnvärt tidigare utnyttjat utan man har ansett att det varit självklart att det finns skillnader i olika kulturer. För att företagen skall ha framgång förutsätts att man har konkurrenskraft vilket innebär att man utvidgar förståelsen för olika kulturer.

Åbo handelshögskolas studentkårs bidrag "Culture and International Management" (pdf)