Rekommenderade arvoden för examensarbeten

  • Då en studerande gör sin kandidatavhandling på uppdrag av en organisation är det motiverat att organisationen betalar en lämplig ersättning för uppdraget.
  • Då en studerande gör sin pro gradu-avhandling som uppdrag i ett anställningsförhållande är den rekommenderade månadslönen 2 400 euro under arbetets gång.
  • Då ersättningen för en pro gradu-avhandling som gjorts på uppdrag betalas på annat sätt än som månadslön är den rekommenderade storleken på ersättningen 7 000 euro.
  • Om pro gradu-avhandlingen dessutom innehåller ett omfattande eller ganska omfattande projektarbete, som redan det är till nytta för uppdragsgivaren, borde även det extra arbete som denna del av projektet föranleder beaktas i engångsersättningen.