Utmanande att förena faderskap och arbete

Det är en utmaning att sammanjämka familj och arbete. Attityderna på arbetsplatserna stöder inte alltid mannens möjligheter att kombinera familj och karriär.

Av all föräldraledighet som tas ut är 93 procent av understödstagarna mödrar. År 2010 föddes 61 000 barn. 49 000 av papporna till dessa barn var faderskapslediga och 14 000 utnyttjade någon annan familjeledighet. Många pappor uppger att den ekonomiska situationen hindrar dem från att ta ut ledigheten, men påståendet grundar sig mer på antaganden än kalkyleringar.

Kosti Hyyppä, Finlands Ekonomernas ombudsman i jämställdhetsfrågor, uppmanar männen att även satsa på föräldraskapet trots att det är utmanande.  Han anser att barnens mamma varken ska ha ensamrätt till familjen eller hela ansvaret för familjen. Undersökningar ger vid handen att männens tidsmässiga satsning på familjen har vittgående verkningar för barnens välbefinnande.

Från och med början av 2013 är en faderskapsledighet på 54 vardagar öronmärkt för pappor. Ledigheten kan utnyttjas innan barnet fyller två år. Detta har arbetsmarknadsparterna kommit överens om i ramavtalet.

Ta kontakt

Ombudsman

Kosti Hyyppä

tfn +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi