Familjeledighet är förälderns rättighet

Arbetsavtalslagen innehåller bestämmelser om familjeledighet. Bestämmelserna om familjeledighet tryggar arbetstagarens rätt till moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet samt rätten att vara borta från arbetet av oförutsebara eller tvingande familjeskäl. Familjeledighet är en subjektiv rättighet om förutsättningarna för ledigheten uppfylls.  Frånvaro från arbetet är också berättigad av andra familjeskäl.

Lagstadgad familjeledighet uppfattas fortfarande ofta som något som gäller kvinnor. Bland Finlands Ekonomernas medlemmar uppger endast några män per år att de har längre familjeledighet.  Finlands Ekonomer uppmuntrar männen att ta ut familjeledighet och att utnyttja sin rätt att bära ansvar för familjen och tillbringa tid med barnen.

Har du planer på att bli familjeledig?

 • Arbetstagaren har rätt till familjeledighet vars längd i regel är bunden till moderskapspenningperioden, perioden för särskild moderskapspenning eller faderskaps- och föräldrapenningperioden enligt sjukförsäkringslagen.
 • Under moderskaps-, föräldra- och faderskapsledigheten betalas dagpenning som fastställs enligt arbetsinkomsterna eller minimidagpenning.
 • Fpa ger noggrannare information om dagpenningperioderna
 • Vårdledighet kan fås för vård av barnet tills det fyller tre år.
 • Till familjeledighet räknas också partiell och tillfällig vårdledighet.
 • Läs mer om moderskapsledighet och familjeledighet som är avsedd för vård av spädbarn

Vad ska jag beakta före familjeledigheten?

 • För att kunna ta ut familjeledighet måste arbetstagaren anmäla detta till arbetsgivaren inom en viss tid. Om arbetstagaren har anmält sin avsikt inom den utsatta tiden kan arbetsgivaren inte neka honom eller henne familjeledighet.
 • Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön till arbetstagaren för familjeledighet eller för den tid som arbetstagaren är frånvarande av tvingande familjeskäl.
 • Många kollektivavtal innehåller dock bestämmelser om att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för en viss del av moderskapsledigheten eller samma lön för 1–3 arbetsdagar när ett barn under 10 år plötsligt insjuknar.
 • Lön för 6 dagar under faderskapsledigheten har också blivit vanligare i kollektivavtalen.
 • Läs om hur du går till väga innan du blir faderskapsledig.

Meddela arbetsgivaren om familjeledigheten i tid

 • När en högre tjänsteman har för avsikt att vara familjeledig ska han eller hon meddela detta till arbetsgivaren minst 2 månader innan familjeledigheten börjar.
 • Av anmälan ska framgå både när familjeledigheten börjar och när den slutar.

Meddela också när familjeledigheten upphör

 • Den som blir moderskapsledig meddelar man ofta endast när familjeledigheten börjar.  När ledigheten upphör meddelas inte nödvändigtvis alls eller så har den meddelats mycket ungefärligt.
 • Detta försätter arbetsgivaren i en besvärlig situation med tanke på arbetsarrangemangen, vilket kan försvåra återgången till de tidigare uppgifterna.
 • Arbetsgivaren tvingas ofta göra arbetsarrangemang till följd av en högre tjänstemans familjeledighet antingen genom att låta kolleger tillfälligt utföra den familjeledigas arbetsuppgifter eller genom att anställa en familjeledighetsvikarie som sköter uppgifterna. Under familjeledigheten kan det också ske organisatoriska förändringar som på ett eller annat sätt påverkar arbetstagarens uppgifter, dvs. även de uppgifter som hör till den familjelediga.
 • Om tidpunkten för familjeledighetens upphörande inte har meddelats till arbetsgivaren kan arbetsgivaren inte beakta den som återgår till arbetet efter familjeledigheten i tillräckligt stor omfattning i en eventuell organisatorisk förändring.

Vad ska jag göra om jag vill återgå till arbetet tidigare?

 • Den familjelediga har ingen rätt enligt lagen att avbryta sin familjeledighet förutom av mycket vägande skäl.
 • Med vägande skäl avses i praktiken en mycket stor tragedi i familjen.
 • Eftersom familjeledigheten kan avbrytas endast i undantagsfall är det mycket oklart när en högre tjänstemans familjeledighet upphör om tidpunkten för upphörandet inte har meddelats bindande redan när familjeledigheten börjar. Upphör den vid den tidpunkt som den högre tjänstemannen har uppgett eller har arbetsgivaren rätt att flytta fram tidpunkten för återgången till arbetet med till exempel sex månader av den orsaken att arbetsgivaren inte har kunnat förutse och därmed ordna uppgifterna på något sätt?

Vad ska jag göra om jag vill vara familjeledig längre?

 • Om du under familjeledigheten kommer på andra tankar och vill vara ledig längre än du meddelat när moderskapsledigheten började, kan du förlänga familjeledigheten genom att meddela detta senast 2 månader innan familjeledigheten annars skulle upphöra.

När du är familjeledig får du rabatt på Finlands Ekonomernas medlemsavgift

 • Under moderskaps- och föräldraledigheten behöver du inte betala Finlands Ekonomernas medlemsavgift för den oavlönade perioden.
 • För att få rabatten på medlemsavgiften ska du skicka oss en kopia av Fpa:s beslut om beviljande av moderskaps- eller föräldrapenning.
 • Se hur du utnyttjar rabatterna

 

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.