Nyutexaminerade ekonomer i huvudsak nöjda med sin utbildning – anknytning till arbetslivet önskas i klart högre grad

Ekonomie magistrarna som utexaminerades 2015 är i huvudsak nöjda med sin utbildning. De anser sig ha nått kompetensmålen för ekonomie magisterexamen och det egna huvudämnet mycket bra. Färdigheterna som utbildningen ger för arbetslivets uppgifter ansågs i likhet med föregående år dock vara brist­fälliga. De nyutexaminerade önskar att det satsas mer särskilt på att göra undervisningen praktisk och på att förbättra företagarfärdigheterna. De önskade också att kontakterna till näringslivet skulle utvecklas betydligt. Jämfört med föregående år har det inte skett några stora förändringar i de nyutexaminerades sysselsättningsläge.

I likhet med tidigare år upplevde de nyutbildade magistrarna att utbildningen i ekonomiska vetenskaper bäst har utvecklat deras förmåga att arbeta i grupp och att tillägna sig nytt. Färdigheter att skaffa information, problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta i en internationell miljö bedömdes ligga på en utmärkt nivå, medan inhämtade företagarfärdigheter och färdigheter att kommunicera på det andra inhemska språket fortfarande ansågs relativt svaga. Även denna gång ansåg respondenterna sig ha mycket goda­ chanser att bli internationella aktörer. I genomsnitt en tredjedel av de utexaminerade hade avlagt en del av sina magisterstudier utomlands. Bedömningen av hur smidiga studierna var gav universitetens tjänster i genomsnitt vitsorden bra eller berömlig.

De nyutexaminerade önskar att utbildningen skulle ha större anknytning till arbetslivet

Enligt respondenterna som utexaminerades 2015 tillgodoser den ekonomiska utbildningen och undervisningen i sin nuvarande form inte behoven i arbetslivet. Färdigheterna som utbildningen ger för uppgifter i arbetslivet upplevdes i likhet med föregående år som tämligen bristfälliga. Många ansåg också att utbildningen var alltför teoribetonad. Särskilt av de öppna svaren i enkäten framgick det att de nyutexaminerade magistrarna önskar att utbildningsenheterna satsar mer särskilt på att göra undervisningen mer praktisk och arbetslivsorienterad. De önskade också att kontakterna till näringslivet utvecklas betydligt. Mer kontakter till företag och arbetslivet önskas särskilt redan under studietiden.

"Utbildningen uppmuntrar inte till företagande"

De inhämtade företagarfärdigheterna bedömdes vid många enheter för tredje gången i rad som klart svagare än övriga delområden. Det framgick särskilt av de öppna svaren i enkäten att de nyutexaminerade upplever sig ha relativt svaga företagarfärdigheter. Många ansåg dessutom att utbildningsenheternas attityd gentemot företagande generellt var ganska negativ. I ljuset av det färskaste materialet kan det konstateras att studierna i ekonomiska vetenskaper ger högst medelmåttiga färdigheter för en karriär som företagare och respondenterna hoppas att undervisningen som stöder företagande utvecklas i framtiden.

Allt vanligare att studierna drar ut på tiden

År 2015 uppgav tre av fyra respondenter att studierna hade dragit ut på tiden i förhållande till den eftersträvade tiden på två år. Andelen studerande vars studier dragit ut på tiden har enligt det färskaste materialet ökat med hela 29 procentenheter under de senaste fem åren. Precis som föregående år var arbete vid sidan om studierna den överlägset största orsaken till att studierna drog ut på tiden vid alla utbildningsenheter.

Andelen arbetssökande nyutexaminerade störst på fyra år

Jämfört med föregående år skedde det inga stora förändringar i arbetssituationen för utexaminerade ekonomie magistrar. Något under hälften av respondenterna hade fast anställning och arbetade heltid, medan 17 procent av respondenterna meddelade sig söka arbete när de besvarade enkäten. Precis som föregående år var två tredjedelar nöjda med sin arbetssituation.

Bruttomånadslönens median (3 020 euro) bland förvärvsarbetande respondenter sjönk något jämfört med föregående år. Genomsnittslönen var 3 311 euro och standardavvikelsen 1 432 euro.  Löneskillnaden mellan könen var fortfarande signifikant, även om den i ljuset av det färskaste materialet krympte något jämfört med föregående år.

Bakgrund till undersökningen

Finlands Ekonomer genomför varje år tillsammans med universiteten som erbjuder ekonomisk utbildning en enkät till personer som nyligen avlagt examen i ekonomiska vetenskaper. Enkäten klarlägger de utexaminerades erfarenheter av utbildningen och samlar information om hur de placerar sig på arbetsmarknaden.  Syftet med enkäten är i första hand att bevara och utveckla kvaliteten på utbildningen. År 2015 skickades enkäten för första gången endast till personer som avlagt ekonomie magisterexamen. Detta betyder att responsen beträffande ekonomie kandidaterna till skillnad från tidigare år inte var inkluderad i materialet som rapporten grundar sig på.

År 2015 utexaminerades sammanlagt 2 355 ekonomie magistrar i Finland. Enkätens svarsprocent (73,8) var fortfarande på en mycket god nivå och det skedde inga betydande ändringar i svarsaktiviteten jämfört med föregående år. Något över hälften (54 procent) av respondenterna var även denna gång kvinnor. De utexaminerades medelålder (29,2 år) sjönk något jämfört med föregående år.
 

Läs hela rapporten (på finska)

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi