Ekonomernas kvalitativa sysselsättning har försämrats

En stor del av unga ekonomie magistrar har fått arbete inom de fem första åren efter sin examen. Arbetslöshetsprocenten för de ekonomie magistrar som besvarade enkäten var klart lägre än bland högskoleutbildade i genomsnitt. Ekonomie magistrarnas karriärstart är dock inte längre lika säker som tidigare.

Även om endast drygt två procent av dem som besvarade enkäten var arbetslösa syns det svaga konjunkturläget på många sätt i ekonomernas karriärer.  Antalet ekonomer utanför arbetslivet samt antalet visstidsanställningar har ökat och månadslönernas median har minskat något. I synnerhet har situationen bland nyutexaminerade försämrats, då allt färre har anställning när de utexamineras och det räcker allt längre att hitta den första arbetsplatsen.

Nästan en tredjedel av respondenterna har dessutom varit arbetslösa efter sin examen. Även om arbetslösheten i regel är tillfällig och av engångskaraktär har arbetslöshetstiderna förlängts till i genomsnitt tio månader.

Ekonomerna får expertuppgifter som motsvarar utbildningen

Största delen av ekonomerna har hittat en arbetsgivare i privata sektorn, särskilt inom finansiering och ekonomiförvaltning. Tre av fyra respondenter upplevde sig vid tidpunkten för enkäten utföra uppgifter som motsvarade utbildningen.  Nästan alla respondenter utförde mångsidiga arbetsuppgifter som tillät dem utveckla den egna kompetensen.

Det verkar som om ekonomie magistrarna vågar utmana sig själva med nya arbetsuppgifter, då största delen av respondenterna upplevde att arbetet erbjuder nya utmaningar. Samtidigt bör ekonomerna dock sörja för att de orkar i arbetet. 38 procent upplevde nämligen att den psykiska belastningen i arbetet åtminstone tidvis var alltför stor.

Respondenterna var nöjda med ekonomie magisterexamen

Hela 89 procent av respondenterna är nöjda med sin EM-examen. Något oroväckande är det dock att endast 76 procent anser att deras karriär fem år efter examen överensstämmer med målen. Därför är det bra att ekonomerna flitigt har fortbildat sig efter sin examen. Ungefär tre av fyra har deltagit i utbildning efter sin examen, antingen på eget initiativ eller i utbildning som arbetsgivaren ordnat.

Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats vid universitetet uppfyller i huvudsak väl kraven i arbetslivet, men ekonomerna upplever att utbildningen ännu kunde förbättras. Med tanke på arbetslivet är de förhandlingsfärdigheter, de organisations- och koordinationsfärdigheter och den problemlösningsförmåga som utvecklas vid universitetet otillräckliga. Universiteten borde därför fundera över om element där dessa kompetensområden skulle utvecklas ännu bättre kunde inkluderas i den akademiska utbildningen.

Bakgrund till rapporten

I den rapport som Aku Kähkönen har sammanställt för Finlands Ekonomer granskades erfarenheter och synpunkter bland ekonomie magistrar som avlagt sin examen under 2009. Rapporten undersöker respondenternas situation vid tidpunkten för examen och situationen då enkäten genomfördes, hösten 2014. Den elektroniska enkäten besvarades av 411 magistrar från tio olika universitet.

Läs rapporten (på finska)

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi