Finansiell ekonomi

Målet är att hos de studerande utveckla beredskap att analysera, planera och fatta beslut om kapitalanskaffning, kapitalförvaltning och val av investeringar. Huvudämnet syftar till att ge de studerande kunskaper om prisbildningen av finansiella tillgångar och därigenom förmåga till portföljförvaltning, företags finansiella planering och styrning samt hantering av internationella finansierings- och investeringsbeslut.

Centrala vetenskapliga element inom huvudämnet utgörs av finansieringsteori, finansiell planering på lång och kort sikt inom företaget, portföljteori, värdepappersanalys, kapitalmarknadsteori med beaktande av finländska förhållanden, internationell finansiering samt valutakursproblematiken ur företagets synvinkel.
 

Typiska yrkesbenämningar: finansieringschef, analytiker, mäklare, kreditrådgivare, placeringsförhandlare.