Med hållbart ledarskap tacklas utmaningar

Som arbetsmarknadsaktör vill Finlands Ekonomer vara med och utveckla arbetslivet och hållbar ledning i Finland. Vår tyngdpunkt är att förstå och behärska arbetslivsförhållandena. 

Hälften av förbundets ekonommedlemmar är direktörer och förmän och därför är det en viktig uppgift för Finlands Ekonomer att utveckla ledarskapet och chefsarbetet. Finlands Ekonomer påverkar ledarskap och chefskompetens även genom att påverka innehållet i ekonomutbildningen på universitetsnivå.

Finlands Ekonomer deltar i projektet Dirikka 2012+ där man tillsammans med företag och aktörer definierar hållbar ledning. Syftet med Dirikka-projektet är bland annat att påverka arbetslivet på så sätt att systemen för mätning och belöning styrs i en sundare riktning.

Ta i bruk nätverktyg 

Finlands Ekonomer vill vara ledande och genom sina medlemmar främja utvecklingsarbetet för ett hållbart ledarskap på finländska arbetsplatser. Finlands Ekonomer har introducerat en metod på marknaden med vilken företaget eller organisationen kan utveckla hållbart ledarskap. Arbetsredskapet som finns på nätet hjälper att förstå vilka delområden inom hållbar utveckling som skötts väl inom organisationens vardag respektive vad som kunde förbättras eller vad man överhuvudtaget inte tagit hänsyn till eller utvecklat. Arbetsredskapet lämpar sig för alla typer och storlekar av organisationer och beaktar branschspecifika skillnader.

Hur kan du utnyttja nätverktyget gällande hållbart ledarskap?

  • Du kan analysera nuläget av hållbart ledarskap i ditt företag eller i din organisation.
  • Metoden visar på vilket sätt och hur engagerat man utövar hållbart ledarskap i organisationens vardagliga interna strukturer och processer och huruvida metoden stöder utvecklingen av affärsverksamheten.
  • Du hittar även konkreta steg till förändring och får en möjlighet att jämföra den egna företagsutvecklingen med övriga företag som verkar inom samma bransch. 

Ta i bruk nätverktyget gällande hållbart ledarskap (på finska)

Kompetens, tid och spelregler hör till hållbart ledarskap

Centrala faktorer i hållbar ledning är kompetensen och tiden som behövs för chefsarbetet samt spelreglerna i arbetslivet. Hållbart ledarskap fokuserar på individens kompetens och på att hålla denna kompetens à jour.  I organisationen utnyttjas också individens kompetens.

Ledarskapet måste ges tid. I det finländska arbetslivet har direktören och förmannen ofta en dubbelroll: både expert och förman. Uppgiften som expert stjäl ofta tid från ledarskapet. Chefsarbetet borde dock vara det viktigaste, eftersom chefen tjänar sitt eget team.

Hållbart ledarskap förutsätter också kännedom om arbetslivets spelregler och efterföljande av dessa regler. Den finländska arbetslivslagstiftningen ger principer som styr arbetet. Utgångspunkten är organisationens egna mål och värden som utgår från arbetslivets principer.

Som ledare behöver vi mera mod

Hållbart ledarskap kräver mod att ta sig an utmaningar, bemöta de anställda och vara förman även i svåra situationer. Det är lättare att leda ett företag som seglar i medvind. Saneringssituationer är det verkliga testet på ledarskapet. En hållbar ledare måste införliva i vardagen och det praktiska arbetet de värden som företaget tillsammans kommit överens om.

Hållbart ledarskap är ett handlingssätt som ger de anställda mod att ta ställning till det egna arbetet, utveckla arbetsgemenskapen och göra val.

Företag som mår bra har också visat sig vara produktiva. När det råder ett öppet arbetsklimat och de anställda upplever att de kan påverka det egna arbetet och den egna arbetsgemenskapen blir även karriärerna längre.

Ta kontakt

Arbetsmakrnadssdirektör

Riku Salokannel

tfn +35840 724 9566

riku.salokannel@ekonomit.fi

Ombudsmän på intressebevakningen

tfn +358201299299 (växel)

Ta kontakt

Utvecklingsdirektör

Anja Uljas

tfn+358201299281

anja.uljas@ekonomit.fi