Hållbart ledarskap är kompetens, tid och spelregler

Det krävs ett hållbart ledarskap på grund av att organisationerna allt mer håller på att bli expertorganisationer, och Finland står inför stora ekonomiska utmaningar. Ett föränderligt arbete kräver av experter mer samarbetsfärdigheter. Det behövs kollektiv expertis, vilket förutsätter att man lär och gör saker tillsammans.  Principerna för ett ansvarsfullt ledarskap är att vara ekonomisk, social, mänsklig och ekologisk.

Då hållbart ledarskap är som bäst uppnår man resultat och säkrar organisationens framgång. Enligt undersökningar är välmående företag även produktiva företag. Då arbetsklimatet är öppet upplever personalen att den kan påverka sitt arbete och arbetsgemenskapen. Arbetskarriären förlängs.

Ta i bruk nätverktyk

Finlands Ekonomer vill vara ledande och genom sina medlemmar främja utvecklingsarbetet för ett hållbart ledarskap på finländska arbetsplatser. Finlands Ekonomer har introducerat en metod på marknaden med vilken företaget eller organisationen kan utveckla hållbart ledarskap. Arbetsredskapet som finns på nätet hjälper att förstå vilka delområden inom hållbar utveckling som skötts väl inom organisationens vardag respektive vad som kunde förbättras eller vad man överhuvudtaget inte tagit hänsyn till eller utvecklat. Arbetsredskapet lämpar sig för alla typer och storlekar av organisationer och beaktar branschspecifika skillnader.

Hur kan du utnyttja nätverktyget gällande hållbart ledarskap?

  • Du kan analysera nuläget av hållbart ledarskap i ditt företag eller i din organisation.
  • Metoden visar på vilket sätt och hur engagerat man utövar hållbart ledarskap i organisationens vardagliga interna strukturer och processer och huruvida metoden stöder utvecklingen av affärsverksamheten.
  • Du hittar även konkreta steg till förändring och får en möjlighet att jämföra den egna företagsutvecklingen med övriga företag som verkar inom samma bransch. 

Ta i bruk nätverktyget gällande hållbart ledarskap (på finska)

Vad är hållbart ledarskap?

Hållbart ledarskap betyder samarbete, mångfald och beaktande av individen i ett långsiktigt och dagligt ledarskap. Hållbart ledarskap innebär kontinuerlig intern dialog och växelverkan. Speciellt i expertorganisationer krävs det mycket av chefen. Hållbart ledarskap kräver långsiktigt tänkande och systematiskt tillvägagångssätt. Hållbart ledarskap kan inte vara en skild gren inom ledarskap utan allt ledarskap skall vara hållbart.

En hållbar utveckling inom ett hållbart ledarskap upptas som en del av organisationens strategi och ledningsmetoder och syns bl.a. i en bättre ekologisk och social prestationsförmåga, i kostnadsinbesparingarna, i en ökning av personalens motivation och produktivitet, i försäljningstillväxten, i en bättre lönsamhet, i en minskning av personalomsättningen, i en minskning av sjukfrånvaron, i kundernas och övriga intressenters belåtenhet, i en ökning av innovationer, i ett ökat varumärkesvärde och förstärkt anseende.

Centrala faktorer i hållbart ledarskap är kompetensen och tiden som behövs för chefsarbetet samt spelreglerna i arbetslivet. Hållbart ledarskap fokuserar på individens kompetens och på att hålla denna kompetens á jour. I organisationen utnyttjas individens kompetens.

Minneslista gällande hållbart ledarskap

  • Samarbete
  • Högaktning
  • Diskussion
  • 100 års strategi
  • Smidighet
  • Balanserad tidsanvändning, långsiktighet, och systematiskt tillvägagångssätt
  • Arbetslivets spelregler


Kuva: Siirtyminen kestämättömästä johtajuudesta kestävään (Lähde: DIRIKKA 2012+ /graafinen toteutus Saara-Maria Kauppi.)