Kandidatavhandlingens handledningsprocess

Oftast är kandidatavhandlingen en studerandes första vetenskapliga forskningsarbete. Handledningen eller skrivandet av avhandlingen är sällan en problemfri eller enkel process utan det finns många olika utmaningar: avhandlingen drar ut på tiden, handledningens nivå varierar och framför allt saknas en systematisk process. I Vasa har man koncentrerat sig på problematiken och även funnit en lösning! 

Vid Vasa universitets enhet för ledarskap har man satt sig in i problematiken gällande kandidatarbetet och utvecklat en processmodell för handledning av lärdomsprovsarbetet vars målsättning är förutom att sänka tröskeln för examensarbetet även att effektivera handledningen så att arbetenas kvalitet förbättras och utexamineringen effektiveras.

Den terminslånga handledningsprocessen består av kursen Tavoitteena opinnäytetyö (Lärdomsprovet som mål) (4sv) och av kandidatavhandlingens framskridningsplan, en Road map, involverande ett handledarlett avhandlingsarbete.

Avhandlingsprocessens ägare som valts till enheten för att ta hand om att helheten fungerar samt för att introducera kandidatgruppernas handledare i handledningen enligt verksamhetsmodellen ordnas i början av terminen i Ohjauscafeet (Handledningscafeet). Man presenterar och rekommenderar för studerandena enhetens prioritetsområden inom utbildningen och forskningen som möjliga avhandlingsämnen.

Medeltalet under de fyra senaste terminerna för den insamlade feedbacken i avhandlingsprocessen är 4,31. Studerandena är enligt feedbacken nöjda, för processen ger dem färdigheter och motiverar dem att skriva avhandlingen inom utsatt tid. Underlättningen av planeringen av handledningen och tidsplaneringen har lovordats av handledarna. Dessutom är enheten nöjd för kvaliteten på kandidatavhandlingarna har förbättrats och utexamineringstiden har förkortats.