Inlärning och utveckling i arbetet

Metoder för individuell utveckling är bland annat handledning, coaching och mentorskap.

Mentorskap

Mentorskap innebär att en erfaren och kunnig kollega (mentor) stöder och sparrar en yngre person som är villig att utveckla sig (adept). Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande. Finlands Ekonomer har ett mentorskapsprogram.

Coaching

Coaching är en målinriktad utvecklingsprocess där coachen hjälper den coachade att utvecklas som människa och individ och att utnyttja hela sin nuvarande och ännu outnyttjade potential.  På detta sätt lär sig de coachade att utnyttja sina egna resurser så att de når sina mål.

Handledning

Handledning innebär att det egna arbetet analyseras, bedöms och utvecklas. Handledningen sker med hjälp av en utbildad handledare. Tillsammans tolkas och struktureras de frågor, erfarenheter och känslor som är förknippade med arbetet, arbetsgemenskapen och den egna rollen. Handledning kan ordnas för individer, grupper eller hela arbetsgemenskapen.