En investering i faderskapet leder till välbefinnande

Mannen gör klokt i att utnyttja sin rätt att tillbringa tid med familjen, säger Kosti Hyyppä, Finlands Ekonomernas ombudsman som ansvarar för jämställdhetsfrågor.  Hyyppä anser att barnens mamma varken ska ha ensamrätt till sådant som rör familjen eller hela ansvaret för familjen. 

Hyyppä uppmanar papporna att fördomsfritt utnyttja familjeledigheten, till exempel partiell familjeledighet. Hyyppä misstänker att orsaken till att männen utnyttjar familjeledighet i så liten omfattning är att kvinnorna bestämmer att de tar ut familjeledigheten. Kvinnans val blir därmed även mannens val.

Papporna kan enligt Hyyppä redan nu utnyttja olika typer av familjeledighet även om hela familjeledighetssystemet har utarbetats i huvudsak på mödrarnas villkor. Hyyppä anser att det framför allt är fråga om attityder.

- På många arbetsplatser är en man som tar ut familjeledighet en banbrytare. I hans kölvatten är det lättare för andra pappor att ta ut familjeledighet.

Mannens tidsmässiga satsning på familjen resulterar i välbefinnande, betonar Hyyppä och hänvisar till resultaten från Ungdomsbarometern 2012.  Enligt barometern har i synnerhet den tid som barnen tillbringar med sin pappa vittomfattande verkningar för barnens och ungdomarnas välbefinnande.

En fjärdedel av papporna utnyttjar inte faderskapsledigheten överhuvudtaget. Orsaken till detta är enligt papporna attityderna på arbetsplatsen. Enligt utredningar anser arbetsgivarna att det blir besvärligt att fördela arbetet om männen är familjelediga.

Papporna tar ofta ut endast den familjeledighet som är avsedd enbart för dem.

Sammanjämkning av familj och arbete har blivit en konkurrensfördel i finländska organisationer särskilt i konkurrensen om kompetenta arbetstagare. I de organisationer som forskaren Charlotta Niemistö vid Svenska Handelshögskolan har undersökt tillämpar 86 procent flexibel arbetstid.

Distansarbete kan utföras i 67 procent av organisationerna och en arbetstidsbank är i bruk i 35 procent. En vårdare för ett sjukt barn kan fås  ordnas i 24 procent av organisationerna och arbetstids- eller skiftsautonomi arbetsskiftsplanering råder i 16 procent av de undersökta arbetsplatserna.

En karlakarl tar ut familjeledighet

Arbetet får inte vara hela livet för männen och listan över manliga handlingar måste utökas så att det blir ytterst manligt att vara familjeledig, påminner faderskapsforskaren Jouko Huttunen. Att binda sig till faderskapet måste räknas som en förtjänst även i arbetsgemenskaperna. En man som binder sig till sin familj binder sig nämligen också till sitt arbete, underströk Huttunen på det inledande seminariet som hörde till projektet Isänä työelämässä (Pappa i arbetslivet).

Mannens primära "flock" ska inte vara arbetsgemenskapen utan familjen. Enligt honom måste arbetsnarkomani betraktas som en lika farlig sjukdom på arbetsplatserna som alkoholism. 

Kvinnorna måste låta männen vara pappor, kräver Huttunen.Kvinnans liv måste omfatta mer än moderskapet och barnet är inte en förlängning av mamman. Mamman ska inte göra allt ensam och ansvaret för barnet ska på riktigt fördelas jämnt.

Mannens roller svåra att förena

Att sammanjämka familj och arbete är utmanande för mannen också på grund av att attityderna på arbetsplatsen inte alltid stöder en sammanjämkning av familj och karriär.
Trycket på männen i fråga om att förena sina roller skiljer sig från trycket som kvinnorna upplever, påstår Markus Forsell, projektchef för projektet Isänä Työelämässä vid Lahtis yrkeshögskola. 

Faderskapet har blivit en av männens roller  mansroll först på 70-talet och därför har många av dagens pappor en mycket arbets- och karriärorienterad fadersmodell.  Och eftersom mammans och barnets förhållande är livsviktigt under graviditeten och spädbarnstiden och pappans och barnets förhållande "bara" viktigt, är en man inte tvungen att bli hemmapappa utan det sker av egen fri vilja. När man då försöker förena arbete och familj är barnet den nya faktorn i denna ekvation.

Då testas mannens attityder och moraliska styrka enligt Forsell: alla vill ju numera vara pappor som är närvarande, engagerade och som sköter sitt barn, men faderskapet testas på allvar när det är fråga om ansvaret för omvårdnaden, vardagsrumban, vakandet och att låta arbetet vara "bara" arbete.

Den traditionella ansvarsfördelningen borde ifrågasättas även i hemmet. Enligt undersökningar ser mammorna skötseln av barnen som sitt ansvar och försörjningen av familjen som ett gemensamt ansvar. Männen ser sig själva som familjeförsörjare och barnskötseln som ett delat ansvar.

För att papporna ska kunna ta sitt ansvar för skötseln av barnen behöver de stöd i arbetslivet av arbetsgivarna, de närmaste cheferna och arbetskamraterna.
I Finland har vi ännu inte en helt pappavänlig arbetskultur. På andra håll i världen, i synnerhet i USA och Australien, är "father friendly workculture" redan ett ämne som man forskar i och diskuterar.

I USA är temat starkt förknippat med ett företags framgångsmöjligheter via de anställdas engagemang, innovationsförmåga och lojalitet, berättar Forsell.

Ta kontakt

Ombudsman

Kosti Hyyppä

tfn +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi