Reflektera på din karriär via dina värderingar och önskemål

Ekonomerna har mycket att välja mellan, till exempel olika uppgifter inom marknadsföring, ekonomiförvaltning, materialekonomi, allmän förvaltning och personalförvaltning. Fundera över dina möjligheter med öppet sinne och i ljuset av dina erfarenheter, din utbildning och dina intressen.

När du funderar över val som rör din karriär ska du beakta vad du är intresserad av och arbetsrelaterade egenskaper och värderingar. Skriv upp vad du kommit fram till så att du kan återkomma till dessa funderingar senare. Tankarna klarnar också ofta om man skriver upp dem.

Arbete och arbetsgemenskapen

  • Utgående från dina värderingar, din yrkeskunskap och dina personliga styrkor kan du fundera över hurdana arbetsuppgifter och hurdan arbetsgivare du skulle vilja ha.
  • Hurdant är ditt drömarbete och hurdan är din drömarbetsgemenskap?
  • Vad förväntar du dig av arbetet och arbetsgemenskapen?

Värderingar och karriärankare

  • För att arbetet ska vara meningsfullt är det viktigt att det råder balans mellan de egna värderingarna och organisationens värderingar.
  • Räkna upp de 5 viktigaste sakerna i ditt liv. Hur syns dessa i praktiken, i de val du gör? Har du reserverat tid för dessa i din kalender? Hur återspeglar de din arbetsgemenskaps värderingar?
  • Edgar H. Scheins karriärankare återspeglar personens värderingar och attityder och styr karriärbesluten. Ett arbete som är i strid med ankarna tar sig uttryck i arbetstillfredsställelse.
  • tera på din karriär via dina värderingar och önskemål