Är kollektivavtalet bindande eller allmänt bindande?

Kollektivavtalen kan antingen vara normalt bindande eller allmänt bindande.

Vad betyder ett normalt bindande kollektivavtal?

  • Normalt bindande kollektivavtal är förpliktande för de parter som har undertecknat avtalet eller som hör till den organisation som har ingått kollektivavtalet.
  • Största delen av de finländska arbetsgivarna har organiserat sig och följer således kollektivavtalen utgående från deras normalt bindande verkan.

Vad betyder ett allmänt bindande kollektivavtal?

  • Ett allmänt bindande kollektivavtal innebär att även en arbetsgivare som inte har organiserat sig måste följa de bestämmelser som avtalats om i det riksomfattande kollektivavtal som representerar branschen.
  • Den allmänna bundenheten fastställs separat för varje avtal och för en viss tid.
  • En förteckning över gällande allmänt bindande avtal i Finlex

Hur förpliktar kollektivavtalet?

  • Kollektivavtalet är ett minimum och ett arbetsavtal kan inte innehålla sämre villkor än kollektivavtalet om inte en sådan rätt uttryckligen nämns i kollektivavtalet (förmånlighetsprincipen).
  • Kollektivavtalet tryggar en jämlik ställning för arbetsmarknadsparterna.
  • De viktigaste kollektivavtalen är riksomfattande, men kollektivavtal kan slutas även på företagsnivå.
  • Avtalsbranschen fastställs vanligen enligt arbetsgivarförbundets bransch och bestäms ofta för enskilda personalgrupper. Till exempel teknologiindustrins avtalsbransch har separata kollektivavtal för arbetstagare, tjänstemän och högre tjänstemän.