Hur länge är kollektivavtalet i kraft?

  • Kollektivavtalen sluts för en viss tid. 
  • När avtalet är i kraft har båda parterna bundit sig till arbetsfred.
  • Eventuella förseelser beträffande övervakningen av kollektivavtalet behandlas i arbetsdomstolen.

Vad händer om ett nytt kollektivavtal inte kan ingås? (H2)

  • När parterna förhandlar om ett nytt kollektivavtal men inte når enighet kan löntagarparten utfärda konfliktvarsel.
  • Konfliktvarslet lämnas till riksförlikningsmannen som sedan försöker medla parternas ståndpunkter.
  • Om det föregående kollektivavtalet trots förlikningen hinner löpa ut råder ett så kallat avtalslöst läge.
  • I en arbetskonflikt är löntagarnas metoder bland annat strejk, blockad (t.ex. betalningsrörelseblockad, anställningsblockad) och övertidsförbud. 
  • Arbetsgivarnas konfliktmetod är lockout.