Specialister leds inte på rätt sätt

Åsikterna går isär mellan specialisterna och förmännen beträffande framgångsrikt kompetensledarskap på arbetsplatserna. Specialisterna anser att deras egen motivation och egen kompetensutvecklingsförmåga är hög. Förmännen upplever att det finns förbättringsbehov. Man kan rädda kompetensledarskapet då målen utgår ifrån strategin. Den ständiga utvecklingen inom specialistbranscherna är en utmaning.

Vanligtvis arbetar Finlands Ekonomernas medlemmar inom kunskapsintensiva branscher i olika specialistorganisationer där både förmännen och underordnade har en hög utbildningsnivå. Samtidigt krävs det inom dessa branscher att kompetensen uppdateras och utvecklas ständigt. Utvecklingen sker inte automatiskt vid sidan av arbetet utan det krävs av organisationen förmåga att identifiera mängden och riktningen på den kompetensutveckling som behövs.

Man kan stöda utvecklingen genom bra arbetshandledning, lyckat förmansarbete, effektiv utbildningsplanering och allmänt genom att ge specialisterna utrymme att utvecklas inom arbetet.

Undersökningen avslöjade stora skillnader i hur specialisterna i underordnad ställning och deras förmän ser på genomförandet av kompetensledarskapet i organisationen. Det här märkte man redan i undersökningens basfrågor: 81 procent av förmännen ansåg sig väl kunna identifiera sina underordnades kompetens medan bara 57 procent av specialisterna var av samma åsikt.

Till och med 22 procent av specialisterna ansåg att förmännen överhuvudtaget inte kan identifiera deras kompetens. Även förmännens bedömning om hur välfungerande kompetensledarskapet i sin helhet är låg på en högre nivå än specialisternas, 53 procent av förmännen upplever att man lyckats med den egna organisationens kompetensledarskap medan endast 32 procent av specialisterna är av samma åsikt. Överlag var förmännens åsikt om hur väl man lyckats positivare än deras underordnades. Hur är detta möjligt? Är det fråga om den vanliga motsättningen "chefen förstår inte", eller är det fråga om ett allvarligare fenomen?

Strategin kan rädda

De som i enkäten ansåg att man lyckats väl med strategienligt ledarskap ansåg också att man lyckats mycket väl med kompetensledarskapet. Och tvärtom: misslyckat strategienligt ledarskap korrelerar med dåligt kompetensledarskap. I den här jämförelsen skulle en viktigare faktor än svararollen vara synen på strategin och hur man förverkligat strategin i att leda specialister. 

Vad kan de skilda synsätten bero på?

Det är typiskt inom specialistbranscherna att en underordnad vet mer om sitt arbete än förmannen. Han kan även ha en gedignare utbildning än företagets ledning för uppgiften. Förmannen måste vara medveten om detta och agera enligt det.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan förman och underordnad gällande kompetensutvecklingen är det i varje fall fråga om ett kommunikationsproblem även om förmannen i och för sig utfört de uppgifter som strategienligt hör till kompetensledarskapet i enlighet med de krav som organisationen ställt. Frågan gäller, är den underordnade medveten om dessa uppgifter, är han medveten om sitt företags strategi?

Är det fråga om kommunikationsproblem så kan de lösas, även om det också kräver arbete. Om det ligger andra större problem bakom kommunikationen är det redan fråga om ett rätt allvarligt problem.

Ett missförhållande som framkom i undersökningen visade att det inom våra medlemskapsorganisationer möjligen håller på att uppstå ett så kallat kompetensunderskott. En klar majoritet av dem som deltog i undersökningen bedömer att det under de närmaste åren behövs mycket nytt kunnande inom deras bransch – både kompetens och färdigheter. Samtidigt bedömer majoriteten att processerna som stöder deras organisations kompetensutveckling inte är i skick eller så används de fel.

Om de här båda åsikterna håller streck är vi snart i en situation där det saknas tillräcklig kompetens. För att undvika en sådan situation bör man undersöka saken närmare och om man anser att det finns anledning så måste man åtgärda saken snabbt.

Undersökningen gjordes på följande sätt

Finlands Ekonomer gjorde under hösten 2013 en omfattande undersökning bland sina medlemmar som bestod av både intervjuer och en enkät. Undersökningen verkställdes av Onway Oy som specialiserat sig på kundundersökningar. Som undersökningsmetod användes en omfattande web-enkät samt personliga intervjuer. I undersökningen deltog sammanlagt 1255 personer.

I intervjuerna deltog 24 personer, övriga svarade på enkäten. Av dem som svarade hade 479 en förmans befattning, 745 personer var i specialistrollen.

Undersökningens centrala mål var att undersöka hur väl man lyckas med kompetensledarskap i företag och organisationer. Dessutom ville man producera information om vad som är viktigt för enskilda experter och hur kompetensledarskapet utvecklas i framtiden.

Med hjälp av undersökningen vill man förstå hur ekonomerna och deras organisationer borde utvecklas så att de förblir konkurrenskraftiga även i framtiden. Hur skall Finlands Ekonomer kunna stöda ekonomerna att uppnå målet, vilka frågor skall man lyfta fram för allmän diskussion och vad bör vi ta i beaktande i sitt utbud av tjänster och utbildning? 

Läs hela rapporten

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi