Kompetensutveckling som en del av personalplaneringen på arbetsplatsen

Personalplaneringen på arbetsplatsen grundar sig på samarbetslagen. Lagen förpliktar arbetstagarna att planera och förutse de anställdas utbildningsbehov som en del av personalplaneringen. Enligt lagen ska en personalplan utarbetas  i alla företag som har minst 20 anställda.

Beträffande personalplanen och utbildningsmålen ska man enligt lagen fästa uppmärksamhet bland annat vid metoder som skapar balans mellan arbete och familjeliv samt vid äldre arbetstagares särskilda behov. Syftet med samarbetslagen är att främja samarbetet mellan företaget och dess anställda och därmed skapa förutsättningar för dialog på arbetsplatsen.

Utvecklingssamtal mellan förmannen och arbetstagaren är ett bra sätt att tillsammans kartlägga arbetstagarens kompetens och komma överens om åtgärder som kan vidtas för att utveckla kompetensen planmässigt på kort och lång sikt. Ytterligare information om utvecklingssamtal på arbetsplatsen får du till exempel från Arbetshälsoinstitutet.

Utveckling av kompetensen i olika sektorer

Kommuner

Kommunarbetsgivarna har gett ut en rekommendation om utveckling av kompetensen och publicerat guiden Osaamista kehittämään (2011) (Utveckla ditt kunnande) som kan laddas ner här.

Läs också guiden Osaamisen johtaminen kuntasektorilla (Kommunförbundet 2005) (Ledning av kompetensen i kommunsektorn).

Staten

Av organisationer i den statliga sektorn krävs allt oftare strukturella och funktionella reformer för att statsförvaltningens produktivitet och effektivitet ska kunna förbättras. Ytterligare information finns till exempel i finansministeriets och Statens arbetsmarknadsverks publikation Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa (Edita 2005) (Utvidgning av ledningen är en utmaning i statsförvaltningen).