Jämställdhet i arbetslivet kräver modiga åtgärder

 • Män antar utmaningar i arbetet i högre grad än kvinnor och avancerar oftare till förmans- och ledningsuppgifter.
 • Familjen är en belastning för kvinnans karriär. Familjen gynnar däremot mannens karriär. Även barnlösa kvinnors karriär belastas av möjligheten "att bli gravid".
 • Attityderna utmanar kvinnans karriär samt sammanjämkningen av arbete och privatliv. En man som arbetar hårt och avancerar i sitt jobb är en "tuff kille" emedan en kvinna i samma situation är självisk. När frågar man en manlig ledare hur han sammanjämkar arbete och privatliv.
 • Kvinnliga ekonomers genomsnittliga lön i den privata sektorn är circa 75 procent av manliga ekonomers genomsnittliga lön. Den största  förklaringen till löneskillnaden är att männen oftare än kvinnorna har mer krävande och bättre avlönade uppgifter inom bättre avlönade branscher.
 • Kvinnor har lägre löneanspråk och tar sällan en önskan om löneförhöjning upp till diskussion på arbetsplatsen. Redan under ett tidigt skede av karriären är de kvinnliga ekonomernas löneanspråk ungefär 500 euro lägre än de manligas.

 
Checklista över jämställdheten i arbetslivet

Kvinnlig ekonom:

 • Vågar du be om löneförhöjning?
 • Antar du nya utmaningar?
 • När du blir erbjuden en befordran accepterar du den?
 • Hur fördelar man ansvaret inom din familj mellan barn och hemsysslor?
 • Har ni diskuterat inom familjen vem av er som kan vara flexibel i fråga om karriären?
 • Litar du på din egen kompetens och andra kvinnor?
 • Är ditt sätt det enda riktiga och anser du att ett stort antal alternativ är en rikedom?

Manlig ekonom:

 • Har ni kommit överens om familjeledigheten inom familjen?
 • Är din andel av familjeledigheten en självklarhet för er?
 • Hur fördelar man ansvaret inom er familj mellan barn och hemsysslor?
 • Hur sammanjämkar du arbete och familj?
 • Har ni diskuterat inom familjen vem av er som kan vara flexibel i fråga om karriären?
 • Vem av er stannar oftare hemma för att sköta ett sjukt barn?
 • Uppmuntrar du din partner att grabba tag i nya utmaningar?

Arbetsgivare och förman:

 • Erbjuder du samma utmaningar och möjligheter oberoende om det är fråga om man eller kvinna?
 • Talar man om lön och i så fall när? Åt vem och på vilka grunder ger man löneförhöjningar.
 • Möjliggör arbetskulturen flexibilitet mellan arbete och övrigt liv?
 • Funderar du även på hur dina manliga arbetstagare kombinerar arbete och familj?
 • Är jämställdhetsredskapen, jämställdhetsplanen och kartläggningen av lönerna i skick och utnyttjar man dem?

Finlands Ekonomernas mål är jämställdhet i arbetslivet
 

 • Ett flexibelt utnyttjande av familjeledigheten. I stället för att begränsa skall familjeledigheterna ge en möjlighet att kombinera familj och karriär.
 • Efterskydd efter familjeledighet som skulle motsvara ett förhöjt uppsägningsskydd som finns för gravida behövs för det är inte självklart att arbetsplatsen bevaras.
 • Den öronmärkta andelen av faderns familjeledighet borde användas till uppfostran, för en jämnare fördelning av familjeledigheten innebär mer jämställd fördelning av arbets- och familjelivet.
 • Ett flexibelt dagvårdssystem, där dagvårdsavgifterna baserar sig på det faktiska timantalet och inte på ett fast veckotimantal. De fasta antalet veckotimmar i betalningsklasserna  gör att utnyttjandet av dagvårdssystemet blir stelt.