En bra lön ger lojala arbetstagare

Lönen är ersättning för utfört arbete och baserar sig på ett anställningsförhållande. Lönen kan betalas ut i pengar eller som naturaförmån eller annat vederlag som har ekonomiskt värde.
Belöningen är som helhet ett ledningsverktyg som organisationen fastställer och använder vid belöningen av sina anställda i enlighet med organisationens strategi.  Belöningen kan också ha antecknats i organisationens dokument om lönepolitik.

Ekonomernas lönenivå stiger mer till följd av en karriärutveckling än av generella förhöjningar, eftersom löneförhöjningen ofta är förknippad med att arbetstagaren har bytt arbetsuppgifter eller arbetsplats.

Finlands Ekonomernas lönerådgivning (på medlemssidorna) hjälper dig att ange rätt löneanspråk. Med hjälp av Löneradarn (på medlemssidorna) kan du dimensionera ditt löneanspråk i rätt riktning. Det är viktigt att förbereda sig väl inför ett lönesamtal

Lönen är alltid en helhet som påverkas av flera olika faktorer:

 • Faktorer som rör din arbetsuppgift, såsom erforderlig kompetens (know-how), ansvar (försäljning), linjeledning, resultatenhet, chefsansvar, erforderlig växelverkan (interna, externa relationer, kundrelationer, internationalism), arbetserfarenhet i år
 • dina personliga egenskaper, t.ex. ansvarsfullhet, kunnande, samarbetsförmåga, växelverkan på ett framgångsrikt sätt och kvaliteten på arbetet
 • faktorer som rör organisationen, såsom internationalism, antalet anställda, organisationsstruktur och lönepolitik, bransch.

Belöningen är en helhet som består av

 • Grundlön
 • Resultatlön
 • Förmåner
 • Initiativpremier
 • Specialpremier
 • Utvecklingsmöjlighet, utbildning, arbetets innehåll
 • Uppskattning, respons på arbetet +/-
 • Möjlighet att påverka, medbestämmande
 • Anställningens varaktighet, arbetstidsarrangemang

Lönen består av följande delar:

 • En resultatdel: företagsspecifikt system som företaget beslutar om. Vad presteras?
 • En personlig del: kompetens, växelverkan och samarbete, självständighet och omdöme, arbetets kvalitet, resultat och målinriktning, ledande, annan överenskommen grund. Hur utförs arbetet?
 • Arbetets svårighetsdel: samma lön betalas för arbete med samma svårighetsgrad och samma värde, med hjälp av svårighetsklassificeringen bestäms den uppgiftsbaserade lönens andel – minimilönen. Vad består arbetet av?

Förutom penninglönen kan lönen bestå av:

 • Naturaförmåner: bostadsförmån, kostförmån, bilförmån, telefonförmån, personalbiljett
 • Skattefria personalförmåner: till exempel hälsovård, rekreationsverksamhet, personalrabatt, teleförbindelse för arbetsbruk, presenter på bemärkelsedagar.