Kvinnliga ekonomer har fortfarande sämre löner

Den oförklarliga skillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomers lön är cirka 11 procent i den privata sektorn och fyra procent i den statliga. Den oförklarliga löneskillnaden bland ekonomerna har inte minskat i den privata sektorn sedan 1990-talet. Med en oförklarlig löneskillnad avses skillnaderna mellan männens och kvinnornas löner när man jämför samma uppgifter samt män och kvinnor med samma egenskaper.

Kvinnliga ekonomers genomsnittliga lön i den privata sektorn är cirka 75 procent av manliga ekonomers genomsnittliga lön. Den största förklaringen till löneskillnaden är att männen oftare än kvinnorna har mer krävande och bättre avlönade uppgifter.

Finlands Ekonomer har undersökt löneskillnaderna i oktober 2011 i Lönenivåundersökningen som utfördes bland våra medlemmar.

Männen arbetar inom bättre avlönade arbeten

Som helhet kan man säga att lönenivån mellan kvinnliga och manliga ekonomer är 25 procent inom den privata sektorn. Den här enormt stora löneskillnaden förklaras av fordringarna och positionen i arbetet, veckotimmarna, åren då man varit borta från arbetslivet, erfarenhet, bransch och arbetsplatsens placering.

Männen arbetar oftare än kvinnorna med ledningsuppgifter, har längre arbetsdagar och tjänar in fler tjänsteår, placerar sig i välbetalda branscher så som finansiering, får oftare resultatlön, vilket höjer lönenivån och så arbetar männen oftare än kvinnorna i huvudstadsregionen, där lönenivån är högre.

Kvinnorna måste bli modigare när det gäller befordringar och löneanspråk

En attitydförändring behövs i arbetslivet både bland kvinnor och män, förmän och ledningen, för att göra löneskillnaden mindre.  Det räcker dock inte med en attitydförändring, utan kvinnorna måste själva modigt nappa på befordringar och begära en lön som motsvarar deras kompetens.

Det finns också skillnader mellan männens och kvinnornas sätt att föra lönesamtal. Kvinnorna begär ofta lägre löner än männen och tar mer sällan upp sitt önskemål om löneförhöjning till diskussion på arbetsplatsen.

Kvinnorna måste vara villiga att lämna den egna komfortzonen och fatta beslut som kan strida mot de traditionella valen. När du blir erbjuden befordran: acceptera den. Av kvinnor krävs mer mod och risktagning. Det behövs också i utbildningen nya huvudämnesval för kvinnliga ekonomistuderande vid sidan om de traditionella och en fördelning av familjeansvaret.