Som medlem i Finlands Ekonomer kan du försäkra dig i händelse av arbetslöshet

Arbetslöshetsskyddet i IAET-kassan är en frivillig medlemsförmån för medlemmarna i Finlands Ekonomer eftersom vår medlemskår består av både företagare och löntagare. Du kan bli medlem i arbetslöshetskassan IAET om du är en löntagare och bosatt i Finland eller anställd av ett finländskt bolag utomlands, en s.k. utstationerad arbetstagare. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan redan under studietiden.

Vi fakturerar IAET-kassans medlemsavgift av sina medlemmar.

I händelse av arbetslöshet kan företagarna försäkra sig genom att bli medlemmar i Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT) eller i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT).

IAET-kassan

IAET-kassan grundades 1969. Till kassan hör närmare 195 000 högutbildade högre tjänstemän eller ämbetsmän i motsvarande befattning, som huvudsakligen är försäkrade genom organisationer som tillhör Akava. Kassan handhar de uppgifter som kassan åläggs enligt lagen om arbetslöshetskassor.

IAET-kassan betalar lagstadgade förmåner till sina medlemmar: inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under arbetslöshet eller permittering och alterneringsersättning för medlemmar under alterneringsledigheten.

IAET-kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. (Källa: IAET-kassa)

Hur ansluter jag mig?

Du ansluter dig till arbetslöshetskassan via medlemsservicen eller genom att kontakta vårt medlemsregister: jasenrekisteri@ekonomit.fi

Kom ihåg följande när du går med i arbetslöshetskassan:

  • Du måste vara anställd när du ansluter dig.
  • Kontrollera medlemsavgiften till kassan (avdragsgill)
  • När du är medlem i kassan och har samlat ihop 26 arbetsveckor (minst 18 h arbete/vecka) kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshetsperioden eller permitteringen.

Utträde ur kassan

  • Medlemmar som vill utträda ur arbetslöshetskassan till exempel på grund av att de går i pension eller startar eget ska meddela detta skriftligt till vår medlemsregister t.ex. via e-post.
  • Endast personer som har fyllt 68 år avlägsnas automatiskt ur kassans medlemsregister.
  • En företagare kan vara medlem i löntagarkassan ännu under den s.k. efterskyddsperioden vanligtvis 18 mån. efter det att han eller hon har blivit företagare i huvudsyssla.

När skall man senast anmäla om utträde ur kassan?

  • Anmälan om utträde ur kassan ska lämnas till medlemsregistret senast vid årsskiftet så att den kan beaktas i medlemsavgiften för följande år. Den som utträder mitt under året betalar hela medlemsavgiften för innevarande år.

Ta kontakt

Medlemsregistret
tfn +35820693200 kl. 9-12
jasenrekisteri@ekonomit.fi