Finlands Ekonomer som påverkare i samhället

Finlands Ekonomer sörjer för ekonomernas situation i samhället genom att själv och tillsammans med övriga aktörer försöka påverka samhället. Finlands Ekonomer är en viktig opinionsbildare inom utbildningspolitiken, på arbetsmarknaden, inom skattepolitiken, socialpolitiken och finanspolitiken. Dessutom erbjuder Finlands Ekonomer sina medlemmar arbetsrelaterad service, rådgivning och information.

Finlands Ekonomer kommer överens om de viktigaste tjänstevillkoren genom kollektivavtal, ser till att ekonomernas löneutveckling och förmågan att orka i arbetet är god, främjar jämställdheten och ökar arbetsmarknadskännedomen genom bl.a. olika utbildningar.

Samarbete ger bättre arbetsliv

Inom Finlands Ekonomernas enhet som arbetar med opinionsbildning och intressebevakning arbetar drygt 10 personer bl.a. inom arbetsmarknadssektorerna, utbildningspolitiken och med studerandeintressen.  Som en del av intressebevakningen fungerar arbetslivsutskottet som består av våra medlemmar. Arbetslivsutskottet behandlar centrala arbetsmarknadsärenden som är viktiga ur ekonomernas synvinkel. I samband med intressebevakningen fungerar olika nätverk vars målsättning är att öka medlemmarnas arbetsmarknadskännedom och stärka Finlands Ekonomernas möjligheter att påverka i samhället. Finlands Ekonomer har även kontakt med viktiga samhälleliga beslutsfattare, så som politiker.

Inom samhälls- och finanspolitiken samarbetar Finlands Ekonomer med Akava. Ifråga om intressebevakning på arbetsmarknaden samarbetar man intensivt med förhandlingsorganisationer inom Akava, De högre tjänstemännen YTN r.f. och Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Finlands Ekonomer har tack vare sina påverkningsmöjligheter i utbildningspolitiken kunnat upprätthålla statusen på ekonomexamen och nyutexaminerades kompetens.  Utbildningspolitisk intressebevakning sker i samarbete med universiteten och medlems- och studerandeföreningarna, arbetsmarknadsorganisationerna och politiska partier.

Finlands Ekonomernas val- och partifinansiering

Finlands Ekonomer stöder partierna i riksomfattande val (kommunal, riksdag- europaparlaments- och presidentval) med rimliga och ordinära summor. Finlands Ekonomer ger inte ett direkt finansiellt stöd, utan stödet ges huvudsakligen genom att delta i Fundraising seminarier eller motsvarande evenemang och stödet fördelas jämnt mellan de olika partierna.

Finlands Ekonomer vill genom att delta i finansieringen av partiverksamheten understöda mångfacetterad politisk diskussion och parlamentariskt beslutfattande och vi anser även  att det är en förutsättning för att  diskussionerna och besluten gällande arbetslivet blir konstruktiva och kvalitativa. Finlands Ekonomernas stödverksamhet av partierna ersätter inte övrigt påverkningsarbete och det förutsätts inte att mottagarna binder sig till Finlands Ekonomernas mål.

I första hand ges stödet direkt till partiet. I undantagsfall kan man på samma premisser understöda en enskild person eller partiets medlemsorganisation t.ex. i en situation då partiet ordnar evenemang som inte uppfyller kriterierna.

Finlands Ekonomer vill verka på organisationsnivå som föregångare för öppenhet vid val- och partifinansiering och publicerar data gällande stödet på eget initiativ på sina egna nätsidor. De offentliga stöden som getts enligt lagen om val- och partifinansiering publicerar vi som sådana.  Om dylika stödbelopp inte beviljats  publicerar vi den totala summan som använts per år och val samt de stödformer och partier man riktat stödet till.

Utöver valfinansieringen stöder Finlands Ekonomer partierna med obetydliga summor och begränsar dylika stöd till stödannonsering i partipublikationer eller av evenemang samt till dem jämförbara stödåtgärder. Principerna beträffande valfinansieringen finns preciserade i Finlands Ekonomernas intressentstrategi som godkänts på förbundsmötet.

Ta kontakt

Arbetsmakrnadssdirektör

Riku Salokannel

tfn +35840 724 9566

riku.salokannel@ekonomit.fi

Ombudsmän på intressebevakningen

tfn +358201299299 (växel)