Finlands Ekonomernas rabatter på medlemsavgiften

Rabatt på Finlands Ekonomernas medlemsavgift kan fås på följande grunder. Observera att om du är berättigad till rabatt på flere grunder samtidigt kan du endast få den rabatt som är störst.

Rabatterna på medlemsavgifterna räknas per månad och grunden för rabatten skall meddelas skriftligen och ett intyg skall bifogas. Observera att du får skatteavdrag på din medlemsavgift enligt din skattesats.

I rabatten på medlemsavgiften bör man ta i beaktande följande:

 • Rabatterna gäller endast Finlands Ekonomernas medlemsavgift, inte ekonomföreningens medlemsavgift och inte heller IAET-kassans avgift.
 • Ekonomföreningens avgift är 0-40 euro beroende på ekonomförening.
 • Den som ansluter sig till IAET-kassan betalar en årsavgift.
 • Den som ansluter sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.
 • Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.
 • Företagarmedlemmar som anslutit sig till en företagarkassa betalar själva sin arbetslöshetsförsäkring  direkt till AYT-kassan.
 • Grunden för rabatten måste vara i kraft oavbrutet i minst tre månader, vilket samtidigt utgör minimiperioden för rabatten.
 • Rabatten kan beviljas retroaktivt endast för det innevarande årets medlemsavgifter med undantag av fortlöpande rabatter till maka/make eller pensionärer som träder i kraft tidigast i början av den första kalendermånaden efter anmälan.

Rabatter för nyutexaminerade

 • Nyutexaminerade som blir medlemmar inom 6 månader efter examen får 60 procent rabatt på medlemsavgiften de första 24 månaderna efter att de anslutit sig.
 • Om det är mer än 6 månader men högst 12 månader efter examen beviljas en 60 procents rabatt  för 12 månader.
 • För att erhålla rabatt krävs inte något intyg över slutförda studier. Finlands Ekonomer kontrollerar vid behov uppgifterna av universiteten.

Rabatt för ekonommaka/make

 • Då din maka/make är ekonommedlem i Finlands Ekonomer får den av er som avstår från Talouselämä eller från någon annan av Talentums medlemstidningar eller från tidskriften  Forum för ekonomi och teknik en rabatt på 50 procent. 
 • För att erhålla rabatt för maka/make räcker det med  en anmälan till medlemsregistret.

Rabatt för arbetslösa

 • Rabatten är 100 procent.
 • Rabatten  beviljas för ett år i sänder.
 • För att erhålla rabatten bör man skicka en kopia på den senaste betalningsanmälan om dagpenning (eller arbets- och näringsbyråns intyg på att du är arbetslös arbetssökande) till medlemsregistret.

Rabatt för pensionärer

 • Rabatten är 40 procent och utan tidskrifterna Talouselämä eller Forum  är rabatten 80 procent.
 • En kopia på pensionsbeslutet ska skickas till medlemsregistret.
 • Om pensionärsrabatten på medlemsavgiften har beviljats tidigare fortsätter den automatiskt och inget intyg behövs. Pensionerna som är giltiga en vis tid, behövs ett intyg om pensionstiden förtsätter. Pensioner för viss tid utgör ett undantag och ett intyg skall lämnas in årligen till medlemsregistret.

Rabatter för familjelediga

Rabatter för moderskaps- eller föräldralediga

 • Rabatten kan fås av medlem som är moderskaps-, föräldra- eller vårdledig.
 • Rabatten är 70 procent på förbundets andel av medlemsavgiften under den oavlönade delen av ledigheten.
 • Till medlemsregistret skall man lämna in en kopia av FPA:s beslut om moderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd eller arbetsgivarens intyg om vårdledighet.

Rabatt för vilande medlemmar utomlands

 • Rabatten är 50 procent, då man ändrar sitt medlemskap i ekonomföreningen till Expatriatekonom.
 • En vilande medlem erhåller inte tidskriften Forum för Ekonomi och teknik eller Talouselämä.
 • Du behöver inte skicka något intyg, det räcker med att du meddelar att du bor utomlands och ger din adress åt medlemsregistret.

Rabatt för oavlönade och studerande på heltid

 • Rabatten är 50 procent.
 • Rabatten beviljas för ett år i sänder.
 • En kopia på studiestödsbeslutet eller på erhållna stipendier bör skickas till medlemsregistret. Om det inte finns någon kopia på studiestödsbeslutet eller på erhållna stipendier bör man skicka en kopia på intyget om den oavlönade ledigheten  som överenskommits med arbetsgivaren.

Rabatt  för alternerings- och tjänstelediga

Rabatt för dem som av någon annan orsak inte förvärvsarbetar

 • Rabatten är 50 procent
 • Beviljas för ett år i sänder.
 • En skriftlig, undertecknad egen anmälan om att man inte förvärvsarbetar bör skickas till medlemsregistret.

Rabatt för värnpliktiga