Redovisning

Genom att läsa redovisning som huvudämne blir man expert på att framställa, tolka och utnyttja företagsekonomisk information i olika former. I studierna behandlas de centrala elementen i ämnet, nämligen intern redovisning - lönsamhetskalkylering, budgetering, prissättning med mera; extern redovisning, det vill säga informationen i och bakom företagens bokslut; samt revision - granskning av ekonomisk information och av processerna som den genereras av.

Typiska yrkesbenämningar: Redovisningsekonom, ekonomichef, controller, revisor.