Rekommenderade startlöner för nyutexaminerade 2017

I privata sektorn är den rekommenderade ingångslönen 3 200–3 500 euro per månad för stadigvarande arbete som motsvarar utbildningen och inte utgör chefsarbete, då personen saknar långvarig arbetserfarenhet under studietiden. 
 
Rekommendationen gäller totallön utan resultatlön.

 

Sommarjobbslönerekommendationer 

Ekonomistuderandenas lönerekommendationer gällande sommarjobb baserar sig på undersökningen som gjordes hösten 2016, på den allmänna lönenivåutvecklingen och på prognoser för år 2017. Du kan ha stöd av Finlands Ekonomernas rekommendationer vid dina egna löneförhandlingar. Lönerekommendationerna är inte några absoluta nedre gränser.

Rekommendendationer år 2017

 

Studiepoäng Huvudstadsregionen Utanför huvudstadsregionen
< 120 2 050 €/kk 1 920 €/kk
120-180 2 150 €/kk 2 000 €/kk
181-220 2 220 €/kk 2 070  €/kk 
220 < 2 370 €/kk 2 200 €/kk

 

Rekommenderade arvoden för examensarbeten

  • Då en studerande gör sin kandidatavhandling på uppdrag av en organisation är det motiverat att organisationen betalar en lämplig ersättning för uppdraget.
  • Då en studerande gör sin pro gradu-avhandling som uppdrag i ett anställningsförhållande är den rekommenderade månadslönen 2 400 euro under arbetets gång.
  • Då ersättningen för en pro gradu-avhandling som gjorts på uppdrag betalas på annat sätt än som månadslön är den rekommenderade storleken på ersättningen 7 000 euro.
  • Om pro gradu-avhandlingen dessutom innehåller ett omfattande eller ganska omfattande projektarbete, som redan det är till nytta för uppdragsgivaren, borde även det extra arbete som denna del av projektet föranleder beaktas i engångsersättningen.