Resultatlön binder arbetstagaren till målen

Något över hälften av ekonomerna omfattas av resultatlönesystem. 67 procent av ekonomerna i den privata sektorn får resultatlön.

Resultatlön i korthet:

  • En helhet av organisationsspecifika avlöningssätt som kompletterar grundlönen och är bundna till den anställdas prestationer.
  • Till exempel resultat- och vinstpremier, syntetiska optioner, vinstutdelningsposter och olika aktiebaserade system.
  • Ackords- och premielöner är inte resultatlön utan grundlön.

Resultatlönen måste vara genomskinlig

Beträffande resultatlön är det viktigt att systemet är genomskinligt och tydligt. Bland högsta ledningen är premien bunden till företagets framgång som ofta mäts med en aktiekurs som alla kan följa.

Gruppbaserad resultatbelöning har vid sidan om den finansiella betydelsen också ett symboliskt värde för personalen. Belöning för att ha nått gemensamma mål ökar samhörighetskänslan och motivationen.

Ju närmare förknippade resultatpremiemålen är med arbetet, desto tydligare inverkar de på prestationen. Resultatlönen borde stå i klar relation till organisationens strategi.

Hur ser ett lyckat belöningssystem ut?

  • Belöningen är tydlig: personen måste förstå att hans eller hennes arbetsinsats är viktig.
  • Det finns tillräckligt med belöningselement: ett stort och invecklat system som endast ger en några procent högre lön motiverar ingen.
  • Hållbar belöning: belöningssystemet ska vara långvarigt och föra organisationen framåt.

Kontrollera vad du binder dig vid

Det finns ofta mycket utrymme för tolkning i belöningssystemen. Till exempel i aktiebaserade system väcker ofta aktiernas inlösningspris och definitionen av detta frågor.

Eventuella problem yppar sig oftare när en arbetstagare har för avsikt att lämna företaget. Ett aktiebaserat belöningssystem kan till exempel ofta innehålla ett långvarigt delägaravtal som kan vara ett konkurrensförbudsavtal. Eller enligt ett avtal som gäller tjänstebil kan arbetstagaren tvingas betala de återstående leasingavgifterna om han eller hon lämnar företaget under bilens leasingperiod.

Ta kontakt

Lönerådgivning

Boka telefontid eller lämna ett ringbud: 
palkkaneuvonta@ekonomit.fi.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.