Goda språkkunskaper främjar ekonomens möjligheter att avancera i karriären

Hur påverkar språkkunskaper ekonomernas karriär och karriärutveckling? Goda språkkunskaper främjar ekonomens möjligheter att avancera i karriären.  En språkkunnig ekonom är nöjd med sitt arbete. Så ledes lönar det sig redan under studietiden att satsa på språk.

Finlands Ekonomer har under åren 2012 och 2013 undersökt hur språkkunskaperna påverkar karriärutvecklingen.  Redan i en tidigare undersökning märkte man att språket kan både hindra och möjliggöra karriärrörligheten, för språket inverkar på personens färdighet och vilja att svara på karriärutmaningar. Brist på språkkunskaper och avsaknad av kunskaper i koncernspråket – som idag oftast är engelska – är ett verkligt hinder för vissa ekonomer att avancera i karriären. Goda språkkunskaper kan å sin sida vara ett språngbrede till nya, intressantare karriärerfarenheter.

I jämförelse med organisatoriska, hierarkiska, geografiska eller yrkesmässiga hinder i arbetsgemenskapen förblir det språkliga hindret relativt osynligt och obemärkt? Det här beror på att ekonomerna i medeltal är mycket språkkunniga. Hälften av ekonomerna använder tre eller flera språk i sitt arbete.

Hur väl man talar ett enskilt språk är med hänseende till karriären viktigare än antalet språk man behärskar. Engelska börjar vara minimikravet på ekonomens karriärstig. Oberoende av koncernspråket använder man i organisationen ofta parallellt flera arbetsspråk.

På basen av undersökningen lönar det sig för företagen att anställa språkkunniga personer och investera i personalens språkundervisning, för språkkunniga människor är nöjdare med sin karriär. Språkkunskaper är en del av karriärkapitalet och genom att utveckla dessa kunskaper påverkar man individens möjligheter att lyckas i karriären. Det lönar sig för framtida ekonomer att satsa på även andra språk förutom engelskan.

I undersökningen 2013 lanserade man uttrycket språklig kompatibilitet (kielellinen yhteensopivuus). Med uttrycket avser man individens förmåga att kommunicera på de språk som behövs i arbetet då man kommunicerar med t.ex. förmannen, arbetskamraterna och kunderna.

Enligt undersökningen är den språkliga kompatibiliteten desto bättre ju flera språk man behärskar. När ekonomen har goda språkkunskaper är han både nöjd med sin karriär och har i praktiken avancerat väl. Många anser att språkkunskaper är en förutsättning för att kunna sköta arbetsuppgifterna effektivt. Dessutom förbättrar goda språkkunskaper karriärrörligheten vilket är viktigt i ett föränderligt arbetsliv.

Så här gjordes undersökningen

I Finlands Ekonomers rapport 2/2011 Språkfrågan – hinder eller möjlighet för ekonomernas karriärrörlighet (Kielikysymys-este vai mahdollisuus ekonomien uraliikkuvuudelle)? (Maria Järlström, Rebekka Piekkari, Tiina Jokinen) undersökte man hur språket påverkar karriärrörligheten i en föränderlig arbetsmiljö. I Finlands Ekonomernas, Vasa universitets och Kauppakorkeakoulus (Aalto-universitetet) undersökning förenades på ett nytt sätt undersökningen beträffande koncernspråket i ett multinationellt bolag och karriärundersökningen. På den elektroniska enkäten svarade 629 personer och urvalet gjordes i april 2011 bland våra medlemmar.

Som en fortsättning till pilotundersökningen 2011 följde år 2013 undersökningen Språkkunskap, språklig kompatibilitet och karriärrörlighet (Kielitaito, kielellinen yhteensopivuus ja uraliikkuvuus) som gjordes av samma personer (Maria Järlström, Rebecca Piekkari) som den tidigare undersökningen. Målet med projektet var att undersöka hur språkkunskaperna, koncernspråket och språklig kompatibilitet påverkar karriären. Som objekt valdes fyra olika förbund; Finlands Ekonomer, Teknikens Akademikerförbund TEK, Uusi insinööriliitto UIL och Driftingenjörsförbundet I Finland DIFF. För Finlands Ekonomers del gjordes enkäten hösten 2012 bland Vasa Ekonomer och besvarades av 170 ekonomer.

Läs hela rapporten

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi