Rätt till studieledighet efter ett år i arbete

Vad är studieledighet?

  • Med studieledighet avses den tid då arbetstagaren är befriad från de uppgifter som hör till anställningen och istället använder tiden för utbildning eller studier. 
  • Studierna behöver inte vara förknippade med arbetsgivarens verksamhet eller de egna arbetsuppgifterna utan de kan väljas utgående från eget intresse under förutsättning att studierna bedrivs under offentlig övervakning.

När har jag rätt till studieledighet?

  • Alla arbetstagare har rätt till studieledighet när heltidsanställningen har pågått i minst ett år.
  • Du kan få studieledighet för högst två år under en femårsperiod i en eller flera perioder.
  • Om anställningens längd är minst tre månader men mindre än ett år har arbetstagaren rätt till högst fem dagars studieledighet.
  • Studieledigheten gäller alltid endast sådant arbete som ger arbetstagaren det huvudsakliga uppehället.

Hur används studieledigheten?

  • Studieledigheten grundar sig på arbetstagarens initiativ.
  • När ledigheten pågår i mer än fem arbetsdagar ska den sökas minst 45 dagar innan studierna inleds.
  • Om studieledigheten är mindre än fem dagar är anmälningstiden 15 dagar. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om andra arrangemang.
  • Studieledigheten är arbetstagarens rättighet som arbetsgivaren inte kan förvägra arbetstagaren, endast skjuta fram. Arbetsgivaren kan skjuta fram tidpunkten för studieledighetens början med högst sex månader åt gången om det skulle medföra en avsevärd olägenhet för arbetsgivaren att bevilja studieledighet för den begärda tidpunkten.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.