Enkäten om sommarjobb bland ekonomistuderande 2014: Situationen ser fortfarande ganska bra ut

Ekonomistuderandena är erfarna arbetstagare och trots den ekonomiska situationen är sysselsättningsläget ganska bra. Det är dock ingen självklarhet att sommarjobbet motsvarar utbildningen.

År 2014 hade 84 procent av ekonomistuderandena anställning av något slag, medan cirka 57 procent av ekonomistuderandena sommarjobbade på heltid.

Jämfört med fjolårets resultat var detta en minskning med några procentenheter. Precis som i fjol meddelade cirka fem procent att de hade sökt sommarjobb utan resultat. Allt fler sommarjobbar alltså deltid eller studerar på sommaren.

De vanligaste sätten att få jobb var precis som tidigare via personliga kontakter och genom att söka samma arbetsplats som året innan.

Det är också anmärkningsvärt att ekonomistuderandena är erfarna arbetstagare: till och med mer än hälften uppgav sig ha mer än två års arbetserfarenhet och bara mindre än en procent saknade helt arbetserfarenhet.

Sommarjobb som motsvarar utbildningen är ingen självklarhet

Förra sommaren arbetade nästan hälften av ekonomistuderandena inom kundservice och försäljning samt ekonomiförvaltning. Resten av studerandena var jämnt fördelade bland arbetsuppgifter av olika slag. Precis som under tidigare år arbetade största delen av respondenterna sommaren 2014 i den privata sektorn.

Något under hälften arbetade i huvudstadsregionen. Andra orter där ett stort antal studerande fick sommarjobb var Åbo, Tammerfors, Vasa, Jyväskylä och Uleåborg.

17 procent av respondenterna konstaterade att arbetsuppgifterna motsvarade utbildningen utmärkt. Att arbetsuppgifterna motsvarade den egna utbildningen åtminstone någorlunda ansåg sammanlagt cirka 70 procent  av respondenterna, medan 15 procent upplevde att arbetsuppgifterna inte motsvarade utbildningen överhuvudtaget.  Största delen av ekonomistuderandena har således uppgifter som motsvarar utbildningen, men detta är ingen självklarhet.

Lönerekommendationerna anses vara bra, men de följs inte

I år var ekonomistuderandens lön för sommarjobb i medeltal 2 130 euro och medianen 2 000 euro. Detta var något mer än i fjol. Kvinnornas medellön var hela 250 euro mindre än männens och ungefär lika mycket skiljer sig lönen mellan huvudstadsregionen och övriga Finland.

Finlands Ekonomers lönerekommendationer tillgodoser ekonomistuderandenas behov bra, för att inte säga utmärkt. Nästan 75 procent av ekonomistuderandena anser att rekommendationerna är på en lämplig nivå.

Även om ekonomistuderandena är nöjda med lönerekommendationerna fick endast cirka 43 procent  av respondenterna sommaren 2014 en lön för sommarjobb som motsvarade Finlands Ekonomers lönerekommendationer. Orsakerna till hur lönen bestäms varierade och de största faktorerna som gjorde att lönerekommendationerna inte helt följdes verkade vara företagens egna regler och bestämmelserna i kollektivavtalen.

Rapportens bakgrund

Finlands Ekonomer genomförde i höst för 18:e gången en undersökning om sommarjobb bland alla ekonomistuderande från andra årskursen och uppåt. Målet med enkäten var att inhämta aktuell information om ekonomistuderandenas sommarjobbs- och lönesituation. Enkäten utgör dessutom grunden för Finlands Ekonomers rekommendationer om lön för sommarjobb.

Enkäten besvarades av cirka 2 056 studerande och genomfördes av högskolestuderanden Salla Koivu vid Aalto-universitetet.