Vinnaren av undervisningspriset 2013: Kvalitativ undervisning är samarbete och förmåga att behärska helheter 

Undervisningspris gick igen till Villmanstrands tekniska universitet (LUT).

Vinnaren i år var LUT:s handelsvetenskapliga fakultets MIMM-magistersprogram på engelska och dess kärnteams professorer Sanna-Katariina Asikainen, Olli Kuivalainen, Sami Saaenketo och Liisa-Maija Sainio.

Ämnesföreningen Enklaavi ry föreslog pristagaren till Undervisningspriset. 

Senaste år vann Kuivalainens och Saarenkedos kurs International Entrepeneurship som ingår i programmet.

Priskommittén för Finlands Ekonomernas Undervisningspris motiverade sitt val av pristagare med att magisterprogrammet var unikt och samtidigt var förfarandet vid uppbyggnaden av programmet kopierbart. Finlands Ekonomernas ombudsman i undervisningspolitik och samhällsärenden Eeva Salmenpohja berättar att man lovordade magisterprogrammet för att man har kunnat sammankoppla akademiska färdigheter och praktiskt kunnande som behövs i arbetslivet. 

"Valet av vinnare påverkades även av att programmet byggts upp av tydligt sammanvävda delar, framstegsvänlig undervisningspraxis samt av ett trovärdigt och kontinuerligt utvecklingsarbete." fortsätter Salmenpohja

Satsningen att utveckla undervisningen är LUT:s styrka

Inom LUT satsar man aktivt på kvalitativ undervisning och dess utveckling. Utvecklingsarbetet baserar  sig på samarbete mellan lärarna, involverande av studerandena, sammanförande av olika läroämnen, uppföljning av arbetslivets krav  och internationellt samarbete.

"Även om priset gick till det här programmet är det ett erkännande till hela fakulteten för en bra undervisningsportfolio, säger Saarenketo."

"Att erhålla priset andra året i rad berättar att vi gjort rätt saker år efter år,"fortsätter Kuivalainen.

Bakgrunden till kvalitativ undervisning är att man leder en målmedveten undervisning och ser helheter.

"Hos oss leds undervisningsprogrammen aktivt. Programmen har stora programmål och enskilda kurser skall betjäna programmets mål,"säger MIMM-programmets ledare Sainio.

"Programmet är uppbyggt med tanke på vad en nyutexaminerad magister bör kunna då han/hon utexamineras från oss. Det här syns i kursernas innehåll och hur man värderar kompetensen." fortsätter Saarenketo

Professorerna som hör till MIMM kärnteamet berättar att magisterprogrammet Master in International Marketing Management har utvecklats av detta kärnteam redan under flera år. I samband med den senaste reformen övergick man inom fakulteten till en tvåstegs fördelning av kandidat- och magisterprogrammet. Samtidigt skärptes fokus och som ett resultat av reformen ansökte och fick LUT EPAS-kvalietsstämpeln som ges till program inom de bästa internationella businesskolorna.

Enligt Asikainen utvecklades programmet genom att man funderade över vilka färdigheter man vill att de som deltagit i programmet och utexaminerats skall behärska .

"Potentiella ledare inom internationella ledningsuppgifter " summerar Saarenketo specialkompetensen som ekonomen besitter, som utexamineras från LUT

Samarbetet i MIMM-programmet är av central betydelse. Enligt Saarenketo söker man av företagssamarbetet sparring och samtidigt vill man att de nyutexaminerade skall vara mer beredda att ta steget ut i arbetslivet. I programmet satsar man aktivt på handledningen i pro gradu-arbetet och 80 procent av pro gradu-arbetena görs för företagen eller med företagsdata. På detta sätt får studerandena in en fot i dörren hos företagen, säger Sainio.

Ämnesföreningen Enklaavis KV- och studieansvariga Laura Heikkinen, som själv är kandidatstuderande, anser att den speciella styrkan i MMM-magisterprogrammet är att det ger praktiska färdigheter inför arbetslivet och använder sig av mångsidiga utbildningsmetoder.

Professorerna uppskattar att ett verkligt internationellt program är konkurrenskraftigt i och med att det är unikt.

Vi följer noggrant med de internationella marknaderna, säger Asikainen.

Programmet har inlett ett samarbete med EQUIS-ackrediterade SKEMA Business School och erbjuder som tilläggsalternativ dubbelexamen.

MIMM-programmets styrka är programmets bredd då man sammanför olika läroämnen. Programmet är en sammanställning av strategisk marknadsföring, internationell affärsverksamhet och teknologiskt ledarskap.

Enligt Asikainen ses LUT:s framgång och bredd i studerandena som söker sig till universitetet.

"Sökandena förstår att helheten är viktig och de förstår att uppskatta den."

De som deltagit i MIMM-programmet klarar sig bra på arbetsmarknaderna

Undervisningens kvalitetsmätare nummer ett är de nyutexaminerades sysselsättningsnivå.

Av de ekonomer som deltagit i MMM-programmet och utexaminerats under åren 2004-2011 har t.om. 88 procent erhållit ett arbete inom tre månader från utexamineringen  som motsvarar deras utbildning.

Även begynnelselönen för utexaminerade är en bra mätare: De som utexaminerats från MMM får i medeltal 600 euro högre lön än de som utexamineras från övriga handelshögskolor. Endast de som utexamineras från Turun kauppakorkeakoulus magisterprogram i marknadsföring erhåller något högre lön.

Inom LUT satsar man på en positiv studiemiljö. Utgångspunkten är att involvera studerandena och övriga intressenter då man utvecklar utbildningen samt en låg hierarki.

"Ingen skola har råd att planera undervisningen från ett elfenbenstorn", säger programmets ledare Sainio.