Högklassiga studier oberoende av tid och plats

Riitta Viitala får studerandena att ge allt genom att ge dem tillräckligt med friheter i studierna

Finlands Ekonomers Undervisningspris 2015 gick till professor Riitta Viitala vid handelsvetenskapliga fakulteten vid Vasa universitet för hennes framgångsrika arbete att utveckla flexibla studiemetoder. Det vinnande bidraget föreslogs av Warrantti, ämnesföreningen för ekonomistuderande vid Vasa universitet. Vasa universitet kammade hem priset för andra året i rad.

"Utan mina studerande och min arbetsgemenskap skulle jag inte stå här." Professor Riitta Viitala tog emot undervisningspriset med ödmjuk tacksamhet. "Utan mina studerande och min arbetsgemenskap skulle jag inte orka arbeta så passionerat. Utan dem skulle detta pris inte existera." Viitala betonar flera gånger hur viktiga människorna runtomkring henne är. Mellan raderna är det lätt att uppfatta en äkta vilja att hjälpa människor att utvecklas och hennes engagemang för arbetet. "Jag upplever att erkännandet som studerandena gett är det mest värdefulla erkännandet under min karriär hittills och kommer också att förbli det."

Känslan av motpartens betydelse är utan tvivel ömsesidig. När Lotta Kasi talade med studerandena innan hon lämnade in Warranttis förslag stötte hon på en intressant, positiv reaktion. "När temat för årets Undervisningspris offentliggjordes började Riittas namn snabbt dyka upp i diskussionerna. Snart blev det något av ett gemensamt projekt att arbeta för att hon vinner priset och många ville motivera och förklara varför Riitta absolut måste få priset", ler Kasi.

Studier 24/7 oberoende av tid och rum

Mångsidig flexibilitet, aktiv växelverkan med studerandena och exceptionellt bra studerandefeedback var ämnesföreningen Warranttis motivering till varför Riitta Viitala borde få Undervisningspriset. När Viitala berättar om sina undervisningsmetoder är det inte svårt att förstå varför denna lärare år efter år får beröm för sitt arbete.

"Studierna måste vara smidiga 24/7: det önskar sig eller rent av kräver numera alla.  Jag anser att min uppgift som lärare är att möjliggöra studier av hög kvalitet även när studeranden inte kan vara på plats fysiskt", konstaterar Viitala. Dessa principer utgör också grunden för hennes kurser.

Kurserna Henkilöstön osaamisen kehittäminen (Utveckling av personalens kompetens) och Suorituksen johtaminen ja palkitseminen (Ledning och belöning av prestationer) består av sju valfria arbetspaket. Varje studerande kan skapa en egen helhet och arbeta på det sätt som känns lämpligast. Förutom traditionella föreläsningar gör studerandena case-arbeten, analyserar till exempel företagens belöningssystem eller problem med hjälp av intervjuer och vetenskapliga fakta samt gör uppgifter på nätet. Viitala ger frihet men kräver som motvikt till detta målinriktning, prestationer på hög nivå och effektivitet.

Hon coachar och ger studerandena stöd och feedback under hela kursen. För Viitala är grundpelaren i utvecklingen av undervisningen uttryckligen möten med studerandena, oavsett om de är fysiskt på plats på föreläsningen eller virtuellt på nätet.

Åren av undervisningsarbete har utvecklat en förmåga att kraftigt förnimma vad som fungerar i undervisningen och vad som inte fungerar. "Varenda gång jag umgås med studerandena är jag på alerten och bedömer hurdana reaktioner jag får och vad jag ser. Jag observerar och anar vad som inspirerar dem och ger dem flow-upplevelser. Och vad jag eventuellt måste ändra och utveckla", förklarar Viitala.

Kasi berättar att Viitala har en fenomenal förmåga att uppmärksamma och bry sig om sina studerande. Ingen lägger ner så mycket av sin tid på studerandena som hon. "Riitta är en varm och flexibel människa och det syns i allt hon gör. Om en studerande till exempel har svårt att klara tidtabellerna föreslår Riitta en lunchträff med studeranden för att diskutera en bra utväg ur situationen", berättar Kasi.

Responsens, berömmets och tillitens kraft

En bra lärare kan konsten att lyssna på andra problemfritt även på nätet. Viitala har lagt märke till att dagens studerande är mycket öppna i sina diskussioner. Tröskeln att komma med synpunkter både på enskilda uppgifter och på instruktioner är låg. "I den virtuella klassen får jag hela tiden feedback och där ställer studerandena också aktivt frågor och även kritiserar undervisningen."

Ofta leder Viitalas feedback till en diskussion där man också närmare funderar över studerandens inlärningssätt och hur dessa kunde utvecklas. Viitala förväntar sig och bemöts med ärlighet och är själv också ärlig: "Ibland måste jag be om ursäkt för att jag till exempel gett felaktiga instruktioner eller kommit för sent. Öppenhet och ärlighet är viktigt i båda riktningarna."

Viitala tror starkt på berömmets kraft. "Jag strävar alltid efter att ge beröm när jag märker att en studerande till exempel har hittat bra källor eller utvecklat en exceptionellt kreativ idé. Varje gång jag ser något som är bättre än genomsnittet talar jag också om detta för studeranden." Viitala anser det förbluffande att många studerande blir mycket glada över feedbacken och berättar att det var första gången någonsin som de får personlig positiv feedback i annan form än vitsord. "Det är ett stort misstag att inte ge beröm när det finns orsak att ge det. För att orka behöver studerandena upplevelser som ger dem kraft", fortsätter Viitala.

Tillit. Det talar Viitala mycket om. Arbetspaketmodellen gör också att läraren kanske inte träffar sina studerande personligen en enda gång under kursen, utan allt sker på nätet. "Jag litar på att de som söker sig till universitetet verkligen vill lära sig och vara stolta över sin examen. Jag har inte behövt bli besviken, eftersom studerandena för det mesta är uppriktiga och ärliga och vill göra sitt bästa."

De flesta som avlägger magisterprogrammen Personalledning och Ledning av tillväxtföretag studerar vid sidan om arbetet. Bland studerandena finns såväl verkställande direktörer som unga som befinner sig i början av karriären. "Det finns en enorm kraft i gruppernas heterogena karaktär. På föreläsningarna ser jag fantastiska möten mellan erfarna ledare och aktiva unga som är internationellt inriktade. I dessa situationer lär sig alla av varandra", berömmer Viitala.

En bra arbetsgemenskap är oersättlig

I Viitalas arbetsgemenskap, enheten Ledarskap och organisationer vid Handelsvetenskapliga fakulteten vid Vasa universitet är fokus på undervisning och bra drive det viktigaste. Lärarna utbyter bra idéer, delar med sig av välfungerande förfaringssätt och berättar öppet om det som gått bra. "Här gläds vi över och njuter på riktigt av andras framgång", konstaterar Viitala och meddelar att Undervisningspriset hon fått på sätt och vis är hela enhetens gemensamma pris: "Undervisningen i vår enhet är av mycket hög kvalitet, det kan jag garantera. Orsaken till detta är enkel: vi vill vara bäst i Finland i vår bransch!"

När det gäller att utveckla flexibla undervisningslösningar kan man dock säga att Viitala är i en klass för sig. Själv kallar hon det mod att göra vilda lösningar, medan studerandena karaktäriserar henne som unik. "Vi har många bra lärare, men ingen är som Riitta. Hon gör allt för att studierna ska löpa så smidigt som möjligt och för att vi studerande ska ha tillräckligt med spelrum utan att inlärningen lider", berättar Ossi Cavén som har ledarskap som huvudämne.

Från lärare till stödjare och manager

Digitaliseringen formar också studiernas framtid. Viitala förmodar att studiemetoderna kommer att utvecklas allt snabbare i framtiden. I fortsättningen är studier 24/7 en självklarhet, inlärningsverksamheten blir mångsidigare och inlärningsformerna inom olika kurser varierar kraftigt.

Viitala räknar upp framtida inlärningssätt: "Exempel är workshoppar, coaching, att göra sig förtrogen med undersökningar, intervjuer, videoklipp och att stöda sig på internationella samarbetspartners utbud. De traditionella föreläsningarna står på sig, men deras roll förändras och blir ofrånkomligt mindre. Föreläsningarnas fokus blir diskussion och samarbete." Viitala ser läraren som i allt högre grad en person som stöder inlärningen, inte längre enbart som informationskälla. Lärarens roll är också att vara studerandenas förman. Läraren måste kunna leda en mångfasetterad studiehelhet där många människor arbetar, var och en på sitt sätt.

Framtiden ställer alltså stora krav även på lärarna. I samhället dyker det hela tiden upp någonting nytt, nya undersökningar, videoklipp, artiklar och annat som måste inkluderas i arbetet. Arbetet blir allt mer kreativt. Hur orkar Viitala själv i en ständigt pulserande och föränderlig värld som aldrig stannar upp? Enligt Viitala är detta bara positivt: "Det är ju botemedlet mot att ivern slocknar när man hela tiden måste vara à jour med utvecklingen. För mig är detta på ett sätt ett måste, men framför allt är det en chans att hela tiden utveckla och skapa något nytt!"

Viitala kommer nöjt ihåg när hon fick feedback av en studerande som klädde deras goda samarbete i ord: "När du arbetar så helhjärtat har vi inte heller mage att göra bottennoteringar." Inspirerande, närvarande, flexibel och fenomenal men garanterat helhjärtat engagerad.  Sådan är den exemplariska läraren Riitta Viitala.