Nya utbildningsavdragets ABC

Regeringens förslag (RP 95/2013) att finansiellt understöda utvecklingen av yrkeskompetensen baserar sig på arbetsmarknadsorganisationernas verksamhetsmodell från mars 2013 där man kom överens om utvecklingen av kompetensen. Målet är att främja arbetstagarnas kompetensutveckling, vara förberedd på förändrade situationer och på förlängning av arbetskarriärerna.

Målet med lagen är att främja utvecklingen av arbetstagarnas yrkeskompetens genom att erbjuda arbetstagarna planenlig utbildning:

 • Upprätthålla och utveckla yrkeskompetensen så att den motsvarar de fordringar som arbetet förutsätter samt förutse förändrade kompetensbehov
 • Vara förberedd på förändringssituationer samt förbättra arbetstagarnas förutsättningar att stanna kvar i arbetslivet.
 • Ha som utgångspunkt arbetsgivarens produktions- och tjänstebehov
 • Arbetstagaren bör på lång sikt ha möjlighet att vara sysselsatt hos den nuvarande arbetsgivaren

Med några få undantag omfattar lagen alla arbetsgivare inom den privata och offentliga sektorn och lagen tillämpas både i arbetsavtalsförhållanden och offentligrättsliga tjänsteförhållanden. Arbetsförhållandets varaktighet eller kvalitet påverkar inte tillämpningen utan lagen omfattar så väl heltids- som deltidsanställda samt fast- och visstidsanställda.

Skatteavdraget förutsätter att man utarbetar en utbildningsplan

För att företaget ska erhålla det i lagen definierade skatteavdraget bör man utarbeta en utbildningsplan som omfattar hela personalen. I företag som sysselsätter under 20 personer är det fortfarande frivilligt att utarbeta en utbildningsplan men för att erhålla en skatteförmån bör det finnas en utarbetad plan. Regelmässigt tillämpar man i företag med minst 20 personer lagen om samarbete som redan nu förpliktar att man inom samarbetsförfarandet skapar en personal- och utbildningsplan.

Utbildningsplanen bör omfatta hela personalen och i den bör ingå en värdering av förändringarna och orsakerna beträffande yrkesmässig kompetens och yrkesmässiga fordringar. I planen bör även ingå de allmänna principerna hur man upprätthåller arbetskapaciteten hos dem som hotas av arbetsoförmåga eller åldrande och hur de som hotas av arbetsoförmåga förblir arbetsmarknadsdugliga.

För vilken typ av utbildning erhåller man skatteavdrag?

I princip bör utbildningen upprätthålla eller utveckla arbetstagarens yrkeskompetens:

 • Inom nuvarande eller nya uppgifter
 • Till förändringar som är relaterade till produktions- eller tjänstestrukturen
 • Som förverkligas av den egna arbetsgemenskapen eller av en utomstående utbildningsorganisation
 • Till exempel vidare-, kompletterande-, läroavtalsutbildning eller språkundervisning

Skatteavdrag erhålls inte för instruktion i ordinärt arbete eller arbetshandledning. För att man ska erhålla skatteavdraget bör utbildningen basera sig på utbildningsplanen.

Storleken på skatteavdraget

Det beräknade tilläggsavdraget gällande näringsverksamhetens inkomster erhålls på följande grunder:

 • För att erhålla avdraget bör utbildningen basera sig på utbildningsplanen
 • Utbildningen bör ske under betald arbetstid (inte under semester eller fritid)
 • Arbetstagaren bör delta uppriktigt i utbildningen
 • Ett utbildningsavsnitt bör vara minst 1 timme
 • Utbildningsavsnitten på minst 1 timme räknas ihop, en skolningsdag är 6 h
 • Per arbetstagare beaktar man enbart fulla (6 h) dagar
 • Utbildningsdagar maximalt 3 st/arbetstagare

Beräknad utbildningsersättning erhåller de arbetsgivare som inte omfattas av näringsskattelagen. Dessa är staten, kommunerna, kyrkan och tredje sektorn. Utbildningsersättningen utbetalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, undantagsvis statens ämbetsverk, som erhåller ersättningen av finansministeriet.

Lagarna är avsedda att träda ikraft 1.1.2014. En översyn på trepartsbasis av lagarnas genomförande sker i slutet av år 2015.