Finländska högskolor kan vara framgångsrika inom utbildningsexporten

Man har talat i åratal om främjandet av högskolornas undervisningsexport. Man har t.o.m. publicerat rapporter som understöder utvecklandet av utbildningsexporten: Päivi Lipponens Toimenpideohjelma koulutusviennin edellytysten parantamiseksi och studerandeorganisationernas Koulutusviennin visioryhmän paperi. I vardera publikationen finns det material som kunde driva framåt utbildningsexporten. Diskussionen som förts i offentligheten har tyvärr stagnerat runt terminsavgifterna beträffande studerande som kommer från länder utanför ETA-området. 

Preciseringen av avgiftsfriheten gällande utbildning som idag leder till en examen är ett lagstiftligt hinder för utbildningsexporten. I stort bör man understöda förslaget som gjorts av Lipponens arbetsgrupp beträffande avgifter för studerande som kommer från länder utanför ETA-området. Rätten att bestämma över avgifternas storlek borde lämnas till högskolorna och ingen nedre gräns borde ställas för utbildningens faktiska kostnader.  Bäst kan högskolorna själv uppskatta vilka mål de vill nå och hur stora avgifter de kommer att debitera.

Utgångspunkten för högskolorna bör vara att utbildningsexportens mål och handlingssätt står i nära relation till högskolans egen strategi och eget mål. Endast då kan man skapa kvalitativa utbildningsprodukter av vars utveckling även finländska högskolestuderande och hela högskoleväsendet kan dra nytta av.
Hittills har man ansett att utbildningsexporten är en uppgift som gäller alla högskolor. Mer troligt är att högskolorna kommer att satsa på utbildningsexport i olika takt, på olika sätt och med olika volymer. Även skillnaderna mellan olika områden kommer att vara väsentliga. 

I presentationen som gjorts av studerandenas visionsarbetsgrupp framkom en konkret idé om att skapa en digitalisk marknadsplats och försäljningskanal, learing Hub Finland som är värd att understödjas. En nätportal som påminner om ett skyltfönster skulle tjäna alla högskolors intressen.    

Bara man ger lämpliga ramar kan de finländska högskolorna vara framgångsrika inom utbildningsexporten.