Finlands Ekonomernas utlåtanden

Finlands Ekonomer ger utlåtanden bl.a. om olika förvaltningsområdens lagstiftningsprocesser. Utlåtandena lämnas till Akava för att få en gemensam ståndpunkt och direkt till olika ministerier.

Finlands Ekonomernas utlåtande om planen för utveckling av undervisnings- och kulturministeriets utbildning och forskning 2011–2016 (sammandrag):

1. Utvecklingen av universitetens nya finansieringsmodell har framskridit i önskvärd riktning med betoning på kvalitet och mätning av resultat. En kvalitativ sysselsättning måste inkluderas som avtalsindikator i båda högskolesektorernas nya finansieringsmodeller.

2. Planen för utveckling av utbildning och forskning tar många välgrundade steg i riktning mot en utveckling av vuxenutbildningen. I utvecklingen av utbildningskontomodellen betonar Finlands Ekonomer särskilt att modellen bör omfatta alla utbildningsstadier och inriktas även på mellanlånga och långa utbildningar.

3. Högskolorna måste tillsammans med andra utbildningsanordnare som ordnar undervisning och forskning i området kunna få till stånd sådant samarbete som är mest fördelaktigt med tanke på branschens karaktär och som bäst tjänar högskolans egen strategi.  Enligt våra utbildningspolitiska riktlinjer ska högskoleexamina till innehållet och målen vara självständiga helheter. Beträffande examina i företagsekonomi, tradenomexamen och ekonomie kandidatexamen, borde man inleda en utredning om likheterna och skillnaderna mellan examinas kompetensmål och den producerade kompetensen.

4. De som avlagt en högskoleexamen i företagsekonomi och handelsbranschen får lätt arbete. På grund av ett alltför stort antal nybörjarplatser får mer än 20–40 procent av tradenomerna arbetsuppgifter som inte motsvarar deras utbildningsnivå.  I stället för att öka antalet studieplatser bör antalet nybörjarplatser i tradenomutbildningen minskas med 25 procent.

5. Ställningen som ett populärt biämne kan försämra kvaliteten på den utbildning som huvudämnesstuderandena i ekonomiska vetenskaper får. Universiteten bör därför uppmanas att hitta och dela med sig av de bästa sätten att ordna utbildningen i populära biämnen och att ersätta kostnaderna för dessa till deras fulla belopp. Förutsättningen för att en enhet ska beviljas internationella kvalitetsstämplar är att den har en förhållandevis självständig ställning i sitt universitet. Den finländska universitetsenhetsstrukturen räknas ofta som alltför osjälvständig för att det ska vara möjligt att få kvalitetsstämplar. I det interna utvecklingsarbetet vid universiteten bör man bättre beakta de ekonomiska vetenskapernas särdrag som viktig utbildare i biämnen och ledarskap och enhetens behov av självständighet för att möjliggöra internationella ackrediteringar.

6. Studiestödssystemet som sporrar studerandena att slutföra studierna bör också beakta studerandenas framtida ställning på arbetsmarknaden och ge dem tillfälle att arbeta under studietiden. Studiestödets inkomstgränser bör höjas för de stödda månaderna till 1 500 euro och till 3 500 euro för de månader som stödet inte omfattar.


Finlands Ekonomernas utlåtande om planen för utveckling av utbildning och forskning 2011–2016 (på finska)

Ta kontakt

Ombudsman, utbildningspolitik

Suvi Eriksson

tfn +358201299268

suvi.eriksson@ekonomit.fi